Rettelser til udgaven af Henrik Pontoppidans breve

Af Flemming Behrendt

I 1997 udgav seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek Carl Erik Bay sammen med professor, dr.phil. Elias Bredsdorff (1912-2002) et udvalg af Henrik Pontoppidans breve i to bind. Udgaven rummer så mange, ind imellem alvorlige, afskrivnings- og andre fejl at en rettelsesliste var på sin plads. Indtil ca. 2008 udbyggedes den efterhånden som brevene blev gennemgået; derefter er det kun sporadisk uoverensstemmelser er opsøgt. Så listen er på ingen måde fuldstændig. Der er set bort fra at udgaven konsekvent har uniformeret tegnsætning i, og placeringen af, brevhoveder og underskrifter. — Udgaven anvendes ikke som kilde til HP-breve på dette netsted.

Brevnr. i udgaven Brevudgavens tekst Det originale brevs tekst
2 hvormed De modtog hvormed de modtog
  med Deres Velvilje med deres velvilje
5 påskønne påskjønne
  der yderligere følger det des yderligere følger det
7 Deres hengivne deres hengivne
11 Deres Breve er deres Breve er
Anledning til at Anledning til, at
[Et Vinterbillede] [Vinterbillede]
længes jeg efter længes jeg blot efter
12 8d Juni 28d Juni
12 mine næste Bøger, mine næste Bøger
12 uden at jeg naturligvis uden at jeg dog naturligvis
12 8d Juni 28d Juni
13 [1883] [1882]
14 fornæmmelig fornemmelig (HP skriver aldrig "fornæmmelig")
  Intet derved at gjøre, Intet derved at gjøre;
15 [Ude og Hjemme 7.6.1883] [Ude og Hjemme 17.6.1883]
  kun ikke at kun ikke, at
  en rød Idétråd i sig; en rød Idétråd igj;
Mylder Mylr
[En Fiskerrede] [En Kjærlighedshistorie]
16 Folk for Folk fór
"Du! du" "Du! du["]
17 Stabelen Stabelen,
  tror at en sådan tror, at en sådan
18 til Dem med mine til Dem om mine
  været offenliggjort været offenliggjorte
  Hr. Schous Side. Hr. Schou's Side.
  [En Fiskerrede] [PCA 12: En Kjærlighedshistorie?]
16 Folk for op Folk fór op
  "Du! Du!" "Du! Du!
  Fyrværkeriet. Fyrværkeriet
videre dybt, videre dybt;
20 vedkjende Dem, vedkjende Dem;
Kunstner Kunstnere
forryste forrykke
min bedste Hilsen mine bedste Hilsner
Det skal ske Det skal nu ske
21 Justitsråden ved, er Justitsråden véd, er
  Indre-Missionærer Indre-Missionære[r]
  skjønt jeg slet ikke ved skjønt jeg slet ikke véd
22 næsten forårsagtigt næsten forårsagtig
  for at sé for at se
  Juledags-Morgen Juledags Morgen
24 Nytårshilsen Nyårshilsen
  forskellige forskjellige
  "Landsbybilleder" "Landsbybillederne"
25 Tak og Hilsen Tak og Hilsen,
26 (Jeg har ... Værk.) Jeg har ... Værk.
  omtalte Liste, ser jeg omtalte Liste ser jeg
27 oprigtige Tak oprigtigste Tak
  Brandes' "Forklaring Brandes: "Forklaring
  Huldre Æventyr." Huldre Æventyr".
30 at jeg har ventet jeg har ventet
33 [September 1884] [September 1885]
  I det jeg altså Idet jeg altså
34 Rejsestipendium. Det Rejsestipendium. Det
  Godtgørelse Godtgjørelse
  de to Dristige de to Rustiçi
  forinden forresten
  Men nu må vi bliver her Men vi må bliver her
  Musene, Musene
  Fødder, Fødder
  menneskeligere menneskekærligere
35 Du ved, hvor Du véd, hvor
  Brev. Jeg havde Brev; jeg havde
side 75 billedtekst Malet i 1885 Malet i 1895
39 Mimoser udkom 23. september 1886 Mimoser udkom 2. december 1886
  At oplyse Verden nu At oplyse Verden om
40 [Januar 1887] [April 1887]
42 tre forskellige Forfattere tre forskjellige Forfattere
46 [Birgittes Skæbne, [Fra Isle de France og fra Sorø Amt,
49 Luner Evner
  derovre herovre
  forgæves forgjæves
  sendt til dig, sendt til dig;
56 Ludv. Lods.
  fremstiller foranstalter
65 Livornostrasse Louisestrasse
  Løfte til Dem, Løfte til Dem
  almindelig Betydning alvorlig Betydning
  juridisk Betydning juridiske Betydning
  en Artikel om Tordenskjold en Artikkel om Tordenskjold
  Jeg vilde ønske De Jeg vilde ønske, De
  Urbanus "Urbanus"
  jeg selv er og jeg selv er
  husløs brødløs
66 Måneder boet borte Måneder levet borte
71 Understøttelse uden forudgående Understøttelse uden forudgående
  (endnu ikke udkommet på dansk) (endnu ikke udkommen på dansk)
  mundtligt at udvikle mundtligt at udtrykke
72 lifligste høfligste
73 temmeligt kedeligt temmelig kedelig
75 sieniesiske sieniensiske
  Lykkelige Slider! lykkelige Slider!
  Stockholm... Stockholm ...
  hverandre hinanden
77 Troubadour Trubadour
  [Ludvig] [P.G.]
  han husker jer han huskede jer
  Guldgrunds-billeder Guldgrundsbilleder
  bemærkelsesværdig beundringsværdig
79 hvad jeg gerne vil hvad jeg gærne vil
  opnå fast Understøttelse opnå en fast Understøttelse
  om roligt at lade om ærligt at lade
83 Hefte Hæfte
  udbrede mig videre med det. udbrede mig videre over det.
  Tid siden havde Forelæsninger Tid siden holdt Forelæsninger
84 en virkelig Tillid en urokkelig Tillid
  ikke i en Linje ikke i én Linje
85 [Politiken 20.11.1895] [Politiken 20.11.1893]
?? 25.9.1895 betænkt beskænket
91 har talt om dens Skavanker har tiet om dens Skavanker
  i Sommer, men i Sommer men
92 Nytårshilsen Nyårshilsen
  f.Ex. f.Ex
  trykt tilstrækkeligt småt trykte tilstrækkeligt småt,
98 gennemgå gennemse
  Ankers Anchers
  Digte "Digte"
100 føltes første Akt føltes 1ste Akt
  "Asgerd"s Asgerd's
  derom kan De ikke tvivle derom kan der ikke tvivles
  Pengeløjer Farçeløjer
105 Boldspil Boldtspil
at jeg mulig har skrevet at jeg nylig har skrevet
den når højest den når højst
102 på Literaturens Vegne på Litteraturens Vegne
103 blive udpeget som blive udspyet som
104 i mine vanskelige År i mine Vanskelige År
  jeg næppe nogensinde jeg neppe nogensinde
105 Boldspil Boldtspil
  jeg mulig har skrevet jeg nylig har skrevet
107 Stueliterat Skønliterat
108 umulige ensidige
  overordenligt overnaturligt
110 særlig virker særdeles virker
  vistnok vist nok
115 ved min første Bogs ved denne min første Bogs
  Retskrivning Renskrivning
  ("Arbejderfolk") ("Arbejdsfolk")
120 lægges så bredt. lægges så bred.
  først og fremmest at skildre først og fremmest den at skildre
  Nyhavnsfamilien Nyboderfamiljen
  Også om Lykke handler Bogen Også om Lykke handler dog Bogen
  nær så ironisk nær så ironisk,
  min forrige Roman min forrige store Roman
  den skjulte Lod den skjulte Ild
  her i min Bog her i min nye Bog
124 næppe fortælle næppe at fortælle
  aldrig vilde kunne aldrig vil kunne
125 vemodig sand vemodig sand,
  kildre kilre
127 arrivere. arrivere. –
Klassicitetens Spøgelsesmærke Klassicitetens Spøgelsemærke
tager jo både tager både
130 [O czytaniu. Om Læsning] [Z chat, oversættelse af Fra Hytterne, 1899]
135 egenlig egentlig
  en ganske anden Sfære en anden Sfære
144 [Mora] [Kolozsvár]
  hür hur
  Kød, Æg Kød og Æg
  Rekonvalescensen Rekonvales[c]ensen
  Bring din Bring nu din
145 Karl Larsens [Seksten Aar, 1900] Karl Larsen [En Kvindes Skriftemaal, 1900]
147 hårdt Behov hårdt behov
150 altid en stor Glæde altid til stor Glæde
  har det glædet mig har det været mig
  Henrik Pontoppidan H. Pontoppidan
151 overfor en ny Student overfor en ung Student
154 Jeg er ked af Jeg er ked af,
  dog hørt fra mig dog hørt fra mig;
  hvad også er meget nyt hvad også er noget nyt
  med Opførelse for Øjet med en Opførelse for Øjet
  herned imorgen herud imorgen
  uden at vi ses! uden at vi sees!
  Din hengivne din hengivne
158 Alladinshule Aladdinshule
161 vil ikke derudover pålægge vil ikke derved pålægge
  Udtalelse om min "Lykke-Per" Udtalelser om min "Lykke-Per"
  et dansk Medusahoved et sandt Medusahoved
163 den største Uvilje den stærkeste Uvilje
164 Måde misforstår Grundene Måde misforstod Grundene
  Ganske utilstedeligt Ganske utilstedelig
170 Bilag Hopla, min lystige Holla, min lystige
  Bjerghøets Bjærghøets
  Hopper. Hopper!
173 Synspunkt du Synspunkt, Du
  men så men, så
  nævnt nævnet
  du Du
  Vigeur vigueur
180 ikke nægte at ikke nægte, at
181 4d. Jan. 1906 8d. Jan. 1906
  derude herude
188 er det fordi er det, fordi
199 så godt imod så godt mod
  sammenligne sammenstille
  Skævheder Skavanker
  *"Vi Mennesker naaer aldrig at gribe det fuldkomne, saa længe vi forser os paa dets Vrængbilleder." *"Vi Mennesker naar aldrig frem mod det fuldkomne, saalænge vi forser os paa dets Vrængebilleder."
200 Torsdag Tirsdag
204 "Literaturens Emeritus" Literaturens Emeritus
206 i denne lille By i denne lille døde By
  Klaverene Klavererne
  besynderligt Selskab besynderligt Selskab,
  dér dèr
215 falde Dem om Halsen flyve Dem om Halsen
219 allerærbødigst allerbødigst
og det går og det går
223 Jeg var ude i Haven Jeg sad ude i Haven
  navnlig deres "Mamma navnlig Deres "Mamma
  Jeg forstår hvorledes Jeg forstår, hvorledes
  ondt at høre at Nathansen ondt at høre, at Nathansen
227 var til megen var mig til megen
229 for de Ideers for de Ideer
230 udstrømmer sig udtømmer sig
  Har De Har ikke De
231 næsten tvivlet på næsten tvivlede på
  sætter jeg meget høj, sætter jeg meget højt;
  Den Skikkelse har du følt med Hjertet Den Skikkelse har du født med Hjertet
231 næsten tvivlet på næsten tvivlede på
  sætter jeg meget høj, sætter jeg meget højt;
  Den Skikkelse har du følt med Hjertet Den Skikkelse har du født med Hjertet
228 være forlegne være forlegen
233 (slutn.) kommer fornøjet tilbage. kommer forynget tilbage.
240 24/9 1911 24/7 1911
  August Avgust
  disponere over, disponere over;
  Deres Besøg deres Besøg
249 som Pastor Kakos som Pastor Kahrs
  akkurat det modsatte akkurat det omvendte
  vort radikale Frisind vort radikaleste Frisind
250 Jasiussstrasse Zasiussstrasse
  Suppeskriften Suppeduften
251 længes da også tilbage længes da også selv tilbage
et Ekpl, det smukkeste et nyt Ekpl, det smukkeste
252 jo forhåbentlig snart jo forhåbenlig snart
254 jeg tror, at det Følgeskab jeg tror, at Følgeskabet
256 kan blive sét kan blive set
  at du vil have jeg at du vil have, jeg
259 Silkeslåbrok Silkeslobrok
260 end den senere giver end der senere gives
261 Hundredemarkscheinere Hundredemarkscheinen
  efter sigende efter Sigende
262 skaffer jeg mig skaffede jeg mig
265 nogen slet Bevæggrund nogen slet Bevæggrund,
  eneste lav eller ond eller lurvet eneste lav eller ond eller lurvet
  "Isbjørnen" "Isbjørnen"
  skildret en Præst med virkelig Sympati for det, der netop udgør Præsten i ham. skildret en Præst med virkelig Sympati for det, der netop udgør Præsten i ham.
  røber De derved røber De dermed
  Forfængelighed og Selvovervurdering er blevet Forfængelighed og Selvovervurdering er blevne
269 Dem en Hilsen Dem Hilsen
  Ekvilibrister går Ekvilibrister med deres halsbrækkende Virtuosnumre går
  "Politiken" [12.12.1914] "Politiken" [14.12.1914]
270 hos ingen vinder jeg hos ingen møder jeg
  åndfuld æstetiserende åndfuldt æstetiserende
272 den venlige dets venlige
273 literære Ådselsgribbe literære Ådselgribbe
  når vi ikke skal ligge når man ikke skal ligge
277 Læsere bliver derfor meget Læsere bliver altfor meget
  der blandt andet – der – blandt andet –
  en stræbende Ener en stræbende Evne
279   Kære Georg Brandes!
  har jeg været der én Gang har jeg kun været der én Gang
  H. Pontoppidan Henrik Pontoppidan
  Maskinteknikkens Evne Maskinteknikens Evne
281 for en Forfatter at sé for en Forfatter at se
  Djævelen Djævlen
  Sin artistiske Trang Sin erotiske Trang
  at jeg dér kunde at jeg dèr kunde
285 med Årene har med Årene bestandig har
  Man vil nødigt Man vil nødig
  Det gør jeg heller ikke; Det gør heller ikke jeg;
  [på Gyldendal] [på Gyldendal],
  Jeg håber hun stadig er her Jeg håber, hun stadig er her
291 Deres store Værk Deres store Værk
Ærligt talt, jeg Ærlig talt, jeg
295 sig til Stakkel sig til en Stakkel
  I Overmorgen fylder De I overmorgen fylder De
297 tilklippet Puddelen klippet Puddelen
298 Deres Håndskrift Deres Håndskrift,
  vil gøre Forsøg vil gøre et Forsøg
299 Klk. 10½ Klk 10½
  Triller med Henrykkelse Triller med en Henrykkelse
300 at kunne have den Del af Honoraret at kunne hæve den Del af Honoraret
318 vel på sit Hospital vel på det Hospital
327 en Menneskealder siden en Menneskealder, siden
332 De har kunnet Tro De har kunnet tro
  at De til Glæde at De – til Glæde
343 tilrettelagt på Teatret tilrettelagt for Teatret
med dr. Kunzen undtaget når dr. Kunzen undtages
hendes Livsappetit hendes egen Livsappetit
352 skal være blevne meget fornærmede; skal være bleven meget fornærmede;
370 Forårssteming Feriestemning
  forstår forstod
422 Afbud Afkald
403 27/6 27. 24.6.27.
437 "Den forbandede Skik" "den forbandede Skik"
434 Jord og Stjerner Jord og Stjerne
437 "Den forbandede Skik" "den forbandede Skik"
  Fornemme Prinser, Prinsesser Fornemme Personer, Prinsesser
  Kavaler Kavaller
  Men i disse Skildringer Men i sine Skildringer
435 Redaktør Redaktør,
439 [Drengeaar og Knøseaar] [Før det dages]
445 Som De vist kan vide Som De vist kan vide,
  Opfattelse af hans Tid til Opfattelse af ham Tid til
  Venskab er gensidigt Venskabet er gensidigt
448 tilsyneladende ikke af tilsyneladende – ikke særligt af
449 men som et men var et
452 kendt ham, men kendt ham; men
  bøs tavs
  i Korthed i al Korthed
460 utilnærmelig uhandlelig
463 af Navn, de af Navn; men det er langt fra altid√ de store Navne, der
  Som usleben Diamant En usleben Diamant
  indser indser,
469 et langt Liv har et langt Liv naturligt har
  glemt Dem glemt den
470 mere end tom Underholdning mere end en tom Underholdning
471 kender De den allerede, kender De den allerede;
472 den samme som den altid den samme nu som den altid
477 over det Følelsesliv i det Følelsesliv
  Frk. Pausch Frk. Pansch
481 vort venskabelige Møde vort vendsysselske Møde
482 De kalder Dem De har i Deres sidste Brev selv nævnt den ene af dem. De kalder Dem
  Blod i Årene Blod i Årerne
  den Præstegård [i Hald ved Randers] Hald Præstegård [ved Randers]
486 også så godt Deres Forargelse også så udmærket godt Deres Forargelse
496 trækkes med ud i Runddansen trækkes med ind i Runddansen
  tænkt på Dem og om De tænkt på Dem og spurgt mig selv, hvordan det gik Dem og om De
  helt rask. Jeg helt rask. Det samme er for Resten Tilfældet med mig. Jeg
  Cellefange bag jerntykke Mure Cellefange bag favnetykke Mure
  på en pinefuld Måde på den pinagtigste Måde
497 L’hombreaften L’hombereaften
499 i År været i År allerede været
  fejrede vi Elses fejrede vi her Elses
494 var kommet dem i Forkøbet var kommen dem i Forkøbet
504 Ærbødigheden for det skabte Ærbødigheden for det Skabte
505 og kan just ikke sige og jeg kan just ikke sige
509 Julehilsen Juleblomst
511 Tilsendelse Tilsendelsen
515 går med Deres Bog går Dem med Deres Bog
516 Dom, der er faldet Dom, der er fældet
529 Solstribe Solstråle
535 desværre desuden
546 timoniatisk humoristisk