Henrik Pontoppidan til Andreas Schou
Sendt fra Hjørlunde pr. Slangerup. 28. juni 1882

smigrende og fordelagtigt Tilbud

Hjørlunde
pr.
Slangerup
28de Juni [1882]

Kjære Hr. Schou!

Det var meget venligt af Dem, at De sendte mig den Hilsen til Udlandet, og jeg beklager kun, at den ikke traf mig; det vilde ellers have glædet mig. Men nu skal De have Tak for begge Brevene, som giver mig Anledning til i Dag at tilskrive Dem en længere Epistel.

Jeg er glad ved, at jeg vedblivende må henvende mig til Dem med fremtidige nye Arbejder, og det er en Selvfølge, at jeg ikke vender mig til nogen anden, så længe De vil beholde mig. Men det er med Hensyn hertil, jeg nødsages til nogle Oplysninger.

Jeg har blandt andet fra den gyldendalske Boghandel fået – først en Beklagelse over, at de alligevel ikke fik min første Bog, og dernæst et Tilbud for mine næste Bøger så smigrende og fordelagtigt, at jeg aldrig kan vente det bedre nogensinde.

Imidlertid, jeg finder ikke denne Taktik at være af "første Sort", og jeg har√ foreløbigt intet svaret – uden ved Tavshed. Men på den anden Side var dette Tilbud på forskjellige Måder af en sådan Art, at jeg ikke 2 kunde forsvare andet for mig selv og min Fremtid, end at tage det under Overvejelse. Nu ere mine Forhold jo således, at jeg kan bruge alt, hvad jeg kan få, og navnlig nu, da jeg har opgivet min Lærervirksomhed, tør jeg ikke give Afkald på noget.

De vil derfor forstå, at så selvfølgeligt det er, jeg først henvender mig til Dem, må dog det pekuniære for mig være det endelig afgjørende, og uden at jeg dog naturligvis smålig lader være bestemmende, hvem der netop byder højst.

Jeg vèd jo nu slet ikke, om De overhovedet vil indlade Dem på den betydelige Forhøjelse af Honoraret, hvorom der i alle Tilfælde vil være Tale; men det vilde glæde mig meget, om De vilde. Jeg tænker jo i Øjeblikket navnlig på den√ Bog, jeg har under Arbejde, en større Fortælling1, der skulde være færdig til Efteråret, og som jeg tror bliver ganske god og vil finde Læsere.

Jeg håber nu, De vil tilskrive mig et Par Ord om denne Sag, og så slutter jeg med mange venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Den omskrevne Bog har jeg ganske vist endnu ikke funden; men når den er afsendt, kommer den nok for Dagens Lys.

 
[1] Fortælling: Sandinge Menighed hvoraf første kapitel blev trykt i Ude og Hjemme 29. oktober 1882, mens selve bogen først udkom i slutn. af april 1883. tilbage