Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Overg. n. V. 15. 3. november 1922

husker kun halvvejs Topsøes Bøger


3.11.22.
Overg. n. V. 15.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg har nu læst begge Deres nye Bøger, og jeg takker Dem meget hjerteligt! Holberg-Marstrand-Værket1 er en festlig Improvisation, der synes nedskreven i en lykkelig Feriestemning i et Lysthus i en Herregårdspark (Palsgård?), mens Bogen om Topsø2 er kommen til Verden i Studerekammeret, i Deres Værksted eller "Laboratorium", som det nu bør hedde. Den "biologiske Kritik", som Joh. V. Jensen i disse Dage har efterlyst3, har De jo udøvet i mange År og hævet til Fuldkommenhed – hvad jeg selv først sent rigtig forstod Betydningen af. Fra at være væsenlig et Spørgsmål om artistisk Skøn 2 er den literære Kritik netop ved Dem bleven til en Videnskab beslægtet med Botanik og Biologi, hvor jo også Mikroskopien er af væsenlig Betydning. Skønt man ikke har nogen Fornemmelse af, at det er nogen Forkærlighed for Topsøe som Digter, der har inspireret Dem, følger man med den stærkeste Interesse, hvorledes De eftersporer Udviklingen hos ham fra Frø til Blomstring. Men for en Botaniker er vel også en Døvnælde og en Rose lige interessante Objekter. Selv husker jeg kun halvvejs Topsøes Bøger, og har rimeligvis i sin Tid bedømt dem meget uretfærdigt, fordi jeg den Gang overhovedet følte mig i Uoverensstemmelse med alle Københavner-Skribenter. Men nu vil jeg ved Lejlighed forny Bekendtskabet.

Det rørte mig, at De hædrede Erik Henrichsens Minde i Deres Bog4. Jeg har også ofte tænkt på vor fælles Ven, mens jeg gik 3 i Gang med en Fortælling5, som med det første begynder at udkomme (i Ill. Tid.). Det er ikke sådan, at han har været Model til nogen af Personerne, – til Hovedskikkelse egnede han√ sig ikke, og som Bifigur passede han ikke ind i min Plan – men der er√ i hans og min Hovedpersons Livsskæbne noget fælles, der skaber en vis Lighed.

Jeg vilde være kommen personlig med denne Tak, dersom jeg ikke havde været så langt nede på Grund af Smerter og Mangel på Søvn. Men jeg må nok have Lov til at ringe Dem op en Dag, når jeg igen kan bruge Kæften.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Holberg-Marstrand-Værket: Holberg Billeder, 1922. tilbage
[2] Bogen om Topsø: Vilhelm Topsøe. Et Bidrag til den danske Realismes Historie, 1922. tilbage
[3] efterlyst: i Politikens kronik 1.11.1922. (B&B). tilbage
[4] hædrede (...) i Deres Bog: VA skriver i Topsøe-bogen s. 40:

Politiske Portrætstudier er paa en Maade Topsøes bedste Bog, fordi den kun indeholder hans Kunst Kerne, Iagttagelsen og Portrættet, og intet af dens Svaghed i Komposition og Handling, den staar sig godt ved Siden af andre Redaktørers samlede "Ledere", baade Billes og Hørups, Portrættet har frelst dem; den har først i de sidste Aar fundet en Fortsættelse i Erik Henrichsens "Forfatningskampens Mænd".

tilbage
[5] Fortælling: De retfærdige Stalbrødre. En Forhistorie. 6 kapitler i Illustreret Tidende 26.11.1922-7.1.1923. tilbage