Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde By. 18. januar 1884

dette løse Udkast

[påtegnet:] Besv. 20/1 84

[påtegnet:] 248
Hjørlunde By
Fredag
[med fremmed hånd: 18/1 84]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Da jeg næppe – imod Forventning – i den nærmeste Fremtid vil nå at komme til Byen, tør jeg ikke længere vente med at sende Dem min hjærteligste Tak for den venlige Nyårshilsen1, De gjorde os den Glæde at erindre os med. Jeg havde sikkert ikke ladet min Tak vente så længe på sig, om jeg ikke hver anden Dag havde troet, at jeg den næste vilde være i Kjbhvn. og således ment personlig at have kunnet overbringe den.

Ligeledes takker jeg Hr. Justitsråden for de forskjellige Anmeldelser, De så venligt har tilsendt mig. Disse Bladanmeldere må for største Delen være nogle underlige Mennesker. Det, de finder godt i Bøgerne, er i Virkeligheden gjerne det dårligste; og det dårlige, de ser, er i Almindelighed netop det bedste. Således er det i alle Fald gået dem overfor mine andre Bøger, og "Landsbybillederne" lader ikke til at skulle danne nogen Undtagelse. Dog synes jeg at kunne mærke, at denne sidste Bog har interesseret mere end de andre. Jeg håber, at denne Interesse også må kunne spores på Salget.

Jeg har nu imidlertid haft Mod til at indlevere min Ansøgning om det Ancherske Rejsestipendium for i År. Jeg har hørt for bestemt, at Gjellerup ikke søger det, så jeg kan dog måske have Lov at gjøre mig et ringe Håb, skjønt det sandsynligste er vel, at de går mig forbi. Jeg har ladet mig fortælle, at man skulde – når man vilde være klog – gjøre Dhr. Ploug2 og Molbech3 sin Opvartning; men jeg kan dog umuligt tro, det skulde have nogen Indflydelse. Jeg vilde imidlertid være overordentlig glad, om jeg kunde være så heldig at få det. Jeg tror, det vilde være af den aller største Betydning [for] mig netop nu – i min nuværende, modtagelige Alder og på mit nuværende Udviklingstrin – at komme ud blandt fremmede for en længere Tid.

Jeg håber ikke, at De, Hr. Justitsråd, læser min "Isbjørn", 2 som for Tiden står i "Morgenbladet". Jeg bekjender med Sorg, at dette løse Udkast er kommet altfor tidlig ud i Verden. Men en Gang i Tiden tror jeg, der kan komme noget godt ud af det.

Inden jeg slutter disse Linier, må jeg udrette et Ærinde for Redaktøren af et lille umuligt Grundtvigianerblad "Folkebladet"4 Hr. F. Linderberg, der – efter eget Sigende – interesserer sig "overordentlig" for min Produktion, og som allerede for længere Tid siden i et Brev bad mig formå Justitsråden til at unde ham et Expl. af "Landsbybillederne", da han gjerne vilde anmelde dem i sit Blad. Selv har jeg ingen Interesse hverken for Hr. Linderberg personlig eller – hvad han efter Brevet synes at formode – for hans Mening om min Bog; men jeg har dog ikke villet undlade at overbringe Dem hans Anmodning, og Bladet har vist for Resten en ikke ringe Udbredelse.

Med mine venligste Hilsner

Deres
ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

P.S.
Hr. Linderberg opgiver sin Adresse at være: Gl. Kongevej No 25.

 
[1] Nyårshilsen: formentlig en boggave. tilbage
[2] Ploug: Carl Ploug (1813-94) sad i komitéen for det Anckerske Rejselegat indtil sin død. Det samme gjorde Goldschmidt. tilbage
[3] Molbech: C.K.F. Molbech havde ikke med rejselegatet at gøre. tilbage
[4] Folkebladet: udkom med 52 numre i hele 1883, mens ses af Det Kongelige Biblioteks kartotek (Rex) ikke at være udkommet i 1884. HPF har ingen anmeldelse fundet af Linderberg. tilbage