Nyhedsbrev 51

Program

Fredag 7.— søndag 9. august:

Sommermøde
Pontoppidan og køn

se programmet. Mødet er fuldtegnet.

Torsdag 24. september kl. 19.30

Chefredaktør Christian Jensen, Information:

Nyheder og klassikere

Om hvordan en chefredaktør bruger daglig læsning af Pontoppidan og andre klassikere som nødvendig modvægt til tidens nyhedsstrøm.

Torsdag 29. oktober kl. 19.30:

Forfatteren Michael Larsen læser Pontoppidan

Onsdag 4. november kl. 19.30

Maleren og filminstruktøren Erik Clausen:

"Hvordan kan det være at man føler at man kender Henrik Pontoppidan personligt?"

Onsdag d. 2. december kl. 19.30

Cand. psych. Gudrun Bodin:

Lykke Per – mors dreng

Når man læser Lykke Per er det forholdet mellem Per og faderen der er mest fremtrædende, og som bekendt ender Lykke Per med at leve asketisk, ensom og isoleret ligesom sin far. Pers forhold til sin mor er ikke noget der siges så meget om. Med udgangspunkt i Kleiniansk psykoanalytisk tænkning vil foredraget beskrive, hvordan Peter Andreas Sidenius havde en ganske speciel relation til sin sengeliggende mor. Det var hende han havde ført lange samtaler med og tænkte på med kærlighed. Foredraget vil foreslå at det var på grund af denne særlige relation at han blev til en Lykke Per. Men den bragte ham samtidig i konflikt med faderen, og til en skæbne hvor han ikke kunne nyde frugterne af sine succeser hverken med hensyn til hans kærligheds- eller arbejdsliv.

Alle tre møder foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

---------------------------

Referat af generalforsamlingen 6. maj 2015

Torben Ulrik Zahle valgtes til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Formanden, Johan Rosdahl, påtog sig opgaven som referent.

Formandens beretning

Sidste år ved denne tid hørte vi litterær direktør Johannes Riis fortælle om forlæggere, forlag og Pontoppidan. En spændende historie som nok fortjener en fastholdelse og uddybning. Litteraturens vej gennem forlag, redaktion, trykning, korrektur og distribution er en væsentlig del af det komplicerede felt man kalder den litterære kulturarv. Mere om den senere.

Selskabets aktiviteter har i beretningsåret haft et omdrejningspunkt der kunne hedde: forfatternes Pontoppidan. Det har nemlig hovedsagelig været yngre forfatteres læsninger i klassikerens forfatterskab der har været på programmet, og det er påfaldende, men næppe tilfældigt at det er Lykke-Per der står i centrum, selv om andre værker, på vores opfordring må jeg ile med at tilføje, har været til behandling. Men der er jo noget med ham Lykke-Per og det er ikke bare fordi han er havnet i Kulturkanonen. Når andre værker har været fremme er det i øvrigt ofte som modtekst eller paralleltekst til Lykke-Per. Måske røbede skuespilleren Henning Jensens aktive, eksistentielle brug af Lykke-Per noget af hemmeligheden: det er når et værk taler direkte til os, ind i en konkret livssammenhæng, at litteraturen kan noget som ikke så meget andet kan. En sammenligning med Johannes Jørgensens erindringsværk Mit Livs Legende viser noget lignende: Lykke-Per bearbejder virkeligheden i et kunstnerisk udsagn – Jørgensens projekt er at få sit liv til at passe ind i en helgenbeskrivelse. Jeg nævner det bare en passant fordi jeg selv blev opfordret til at holde et foredrag i Johannes Jørgensen Selskabet om en sammenligning af de to fortællinger.

Selskabets deltog i september i Golden Days-festivalens tema om 1. verdenskrig ved Flemming Behrendts foredrag om Henrik Pontoppidans syn på krig. "Giv din søn" var titlen og foredraget fik nuanceret opfattelsen af ham. Henrik Pontoppidan havde synspunkter ud over den kulturradikale mytologi, hinsides den politiske korrekthed. Og det er godt at blive mindet om at Pontoppidan Selskabet ikke er en menighed der kritikløst dyrker Den Store Forfatter.

Dette at lade andre forfattere komme til og behandle Pontoppidans værker vil vi selvfølgelig fortsætte med i det kommende år. Og ligesom i år vil vi også indbyde personer der ikke kommer fra litteraturens verden. I september vil dagbladet Informations chefredaktør Chr. Jensen komme og tale om – ja, Lykke-Per. Senere på året vil forfatteren Michael Larsen komme og tage udgangspunkt i sin opfattelse og fremstilling af Det Moderne Gennembrud. Og jeg tror godt vi kan regne med endnu en nuancering af den periode vi synes vi kender så godt. Michael Larsens opfattelse af den tid er nemlig på kollisionskurs med den gode tone i litteraturhistorien. Dermed bringer han sig i forbindelse med beretningsårets sommermøde om historiens forhold til litteraturen. Og forholdet mellem virkelighed og litteratur. Et emne der også spiller en rolle i spørgsmålet om kulturarv. Og kulturarv er netop temaet for den næste Golden Days Festival til september. Her indbyder "paraplyorganisationen" for de litterære selskaber i Danmark til en debatdag om den litterære kulturarv den 13. september i Literaturhaus i Møllegade i København. Og lur mig, om ikke Pontoppidan får en plads på sådan en dag. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Men først skal vi jo til sommermøde som i år har det evigt aktuelle spørgsmål og for Pontoppidan helt centrale tema om køn. Det er 7.-9. august og som sædvanlig på Tisvilde Højskole. Der er endnu få ledige pladser!

Regnskabet

Fremlæggelse af regnskab v. kassereren Kristian Nellemann. Kassereren forklarede at et underskud på 8.405 kr. er tilfredsstillende fordi det ikke er Selskabets opgave at skabe en formue. Bestyrelsen mener at pengene der måtte være til overs ud over en reserve på omk. 100.000 kr skal bruges til at gøre møderne endnu bedre, f.eks. ved i højere grad at kunne tilbyde honorar til de medvirkende.

Forsamlingen var enig i synspunktet og godkendte regnskabet.

Valg til bestyrelsen

Johan Damsgaard og Gita Pasternak genopstillede ikke, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter. Til nyvalg indstilledes Niels Christensen som også blev valgt. – Også revisoren Chr. Gylling blev genvalgt.

Kontingentet

blev fastholdt på 200 kr. om året

Eventuelt

Formanden takkede Johan Damsgaard (som dog ikke var til stede) og Gita Pasternak:

"I år tager vi afsked med to medlemmer af bestyrelsen: Johan Damsgård og Gita Pasternak, der hver på deres måde har bidraget til et godt arbejde og klima i bestyrelsen. Johan d. yngre har nok at se til i sin skoleverden og kan ikke afse tid til bestyrelsesarbejdet, og Gita har nok at se til i sin pensionisttilværelse. Hun er jo nemlig kun pensioneret fra sit faste skolearbejde. Alt det andet, alt det der giver endnu mere fagligt (og menneskeligt!) overskud har hun jo beholdt, men det fylder! Og når hun så, sammen med sin mand, har valgt et skønt, frivilligt eksil på Læsø, ja, så bliver muligheden for deltagelse i vores bestyrelse begrænset. Og Gita gider ikke en halv indsats! – Jeg har heldigvis fået lovning på at hun nok lige skal give mig en mail om denne eller hin forfatters interesse for Pontoppidan. – Men tak til jer begge for en dejlig tid med jer i bestyrelsen!"

Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, Gyldendal for fornem gæstfrihed og medlemmerne for fint fremmøde.