Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet, begyndt på nettet den 10.5.02 og sluttet 10.6.02. Se tidligere nyhedsbreve 1, 2, 3 4 og 5.

Nyhedsbrev 6

Sommermødet
på Skærum Mølle

har allerede nu fået så god tilslutning at vi tør forlænge tilmeldelsesfristen til 15. juli. Se programmet her. Trykte programmer kan rekvireres hos selskabets sekretær, men kan også udskrives fra den pdf-fil der er vedhæftet den elektroniske udsendelse af dette nyhedsbrev. Udskriv på begge sider af et A4-ark og fold det derefter.

Op til sommermødet prøver vi at få skannet Jørgen Moestrups Nietzsche-afhandling. Men der er hårdt brug for assistance ved indskrivning og korrekturlæsning. Webredaktøren modtager meget gerne tilbud om hjælp.

Medlemstallet i Pontoppidan Selskabet er nu oppe på 92. Vi mangler endnu kontingentindbetalinger fra 18 medlemmer. Det vil lette kassererens arbejde meget hvis restanter vil betale uden at skulle rykkes. Blandt de indbetalinger vi har modtaget, er der desværre én som ikke er ledsaget af navn; den er indbetalt med 200 kr. på posthus mellem 23. og 27. 5. Kassereren beder indbetaleren henvende sig. Til den åbne medlemsliste her på netstedet modtager vi gerne flere oplysninger.

 

VELUX FONDEN støtter Pontoppidan-netstedet

VELUX FONDEN har bevilget en støtte til Pontoppidan Selskabets Internet portal på 350.000 kr. over tre år.

"Det er fondsbestyrelsens håb," hed det i tilsagnsbrevet af 16. maj 2002, "at man med denne bevilling kan bidrage til, at et væsentligt pilotprojekt vedrørende fremtidig formidling af dansk litteratur, i dette tilfælde Henrik Pontoppidans forfatterskab, kan blive realiseret."

VELUX FONDEN modtager hvert år et par tusind ansøgninger, men kan kun imødekomme 180-250. Støtten giver selskabet mulighed for professionelt at komme i gang med udviklingen og etableringen af portalen der i første omgang henvender sig til et dansksproget publikum blandt læsere, studerende og forskere. Det sker i samarbejde med Hans Götzsche, leder af Center for Lingvistik ved Aalborg Universitet hvortil netstedet flytter 1. september fra Det Kongelige Bibliotek der på sin server har huset skitseprojektet.

Samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek fortsætter omkring fremlæggelsen af den store samling Pontoppidan-breve biblioteket ejer. Disse breve er, sammen med alle øvrige kendte breve til og fra Henrik Pontoppidan, blevet omhyggeligt registreret af Esther Skjerbæk. Det store arkiv som hun og hendes mand, Thorkild Skjerbæk, efterlod som resultatet af et halvt århundredes intensive arbejde med forfatterskabet og dets historie, har Esther Skjerbæk testamenteret til Pontoppidan Selskabet og Aalborg Universitet i forening.

VELUX FONDEN har tidligere støttet ægteparret Skjerbæks arbejde hvis hovedfrugt er en stor Pontoppidan-bibliografi der i Det danske Sprog- og Litteraturselskabs regi står umiddelbart foran sin færdiggørelse. Bibliotekar René Herring er manuskriptets tilrettelægger. Det var også VELUX FONDEN der gjorde det muligt at foranstalte DSLs store videnskabelige udgave af Pontoppidans roman Det forjættede Land, der udkom på Gyldendal i 1997, udgivet af Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild.

Pontoppidan Selskabet har indgået en aftale med Pontoppidans arvinger om administrationen af de elektroniske rettigheder. Det sker i samarbejde med forlaget Gyldendal der i de kommende år genudgiver Pontoppidans tre bind Noveller og Skitser i deres seneste udgave fra forfatterens hånd, mens de originale tekster, varianterne, artikler, digte og breve præsenteres her på netstedet. Flemming Behrendt er selskabets redaktør af Pontoppidan-portalen. Han udgiver Pontoppidans Smaa Romaner i originaludgaver for DSL/Borgens Forlag og arbejder på en Pontoppidan biografi. Resultatet af hans forskning vil løbende blive fremlagt og diskuteret på netstedet.

Støtten fra VELUX FONDEN udgør halvdelen af det budget der er opstillet for netstedets udbygning igennem tre år. Med denne støtte som løftestang søger selskabet nu at rejse de resterende midler. Heraf afhænger to afgørende sider af netstedet som pilotprojekt: samarbejdet med de danske lektorer i udlandet om de fremmedsproglige versioner af netstedet og Flemming Behrendts mulighed for på netstedet løbende af fremlægge resultat af sin biografiske forskning. Det er hans plan til sin tid at samle biografiens videnskabelige apparat, noter, kilder og kommentarer her på netstedet, mens det fortællende bind udkommer som traditionel bog.

ANNONCE:
Elsebeth Diderichsen:
Den umulige kærligheds nødvendighed
hos Henrik Pontoppidan

Sognepræst Elsebeth Diderichsen undersøger i sin bog et motiv, som åbner for et nyt perspektiv i Pontoppidans forfatterskab, nemlig kærlighedsskildringerne. Henrik Pontoppidans tankeverden udspringer og ligger klart i forlængelse af den kristne tradition. Hovedværkerne kunne hverken med hensyn til handling, tema, symbolik eller sprog være skrevet uden denne baggrund, og det er Elsebeth Diderichsens opfattelse, at Pontoppidans storhed som forfatter netop hænger sammen med, at han afdækker et eksistentielt grundvilkår: Længslen efter den fuldkomne kærlighed, som ikke har en jordisk chance for at blive indfriet.

240 sider, illustreret, 269,00 kr. Forlaget Forum

Det første resultat af samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek bliver fremlæggelsen, i første omgang på netstedet, af den samlede brevveksling mellem Henrik Pontoppidan og de tre brødre Brandes: Georg, Edvard og Ernst. Det sker som optakt til det halvdagskollokvium Pontoppidan Selskabet arrangerer sammen med Det Kongelige Bibliotek under festivalen Golden Days in Copenhagen den 14. september. Medlemmer af Pontoppidan Selskabet har indskrevet de mange breve.

På efterårets program i Pontoppidan Selskabet står i øvrigt en aften med forfatteren Ida Jessen, tirsdag 8. oktober kl.20,00 i Pressens Hus, og et foredrag om "Pontoppidan og Højskolen". Nærmere herom i næste nyhedsbrev.

Kollokvium om forholdet mellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes

Diamanten, Det Kongelige Bibliotek
lørdag den 14. september 2002, kl. 12-17

Dagen indledes med en

10.00-12.00 Oplæsningsbrunch hvor fire skuespillere fra Grønnegårdsteatret læser tekster af Henrik Pontoppidan.

Sammen med salen skal derefter en ordstyrer og fire paneldeltagere diskutere:

Henrik Pontoppidan og radikalismen

12:00-12:15 Introduktion til Pontoppidan
ved cand.mag. Flemming Behrendt, udgiver af Pontoppidans Smaa Romaner I-III, 1999ff og forfatter til en kommende Pontoppidan-biografi. Sekretær i Pontoppidan Selskabet.

12:15-13:00 Georg Brandes' betydning for Henrik Pontoppidan
Oplæg: ph.d.-stipendiat, cand.mag. Jon Helt Haarder, forfatter til artiklen om Pontoppidan i den nye udgave af Danske Digtere i det 20. århundrede.

13:00-14:00 Henrik Pontoppidans betydning for Georg Brandes
Oplæg: dr.phil. Niels Kofoed, forfatter til bogen Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie.

14:00-15:00 Frokostpause

15:00-16:00 Litteraturhistoriens mytologisering af forholdet mellem Brandes og Pontoppidan
Oplæg: universitetslektor, mag.art. Per Dahl, forfatter til den kommende Brandes-bibliografi.

16:00-17:00 Var Pontoppidan virkelig kulturradikal? - Kulturradikalismens mytologisering af forholdet mellem Pontoppidan og Brandes.
Oplæg: Flemming Behrendt.

Ordstyrer: professor Hans Hertel.

ANNONCE:

"...det hjælper alligevel ikke, at man har ligget i et Ørneæg, naar man er vokset op i Andegaarden."

Henrik Pontoppidans Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser, hvorfra citatet er hentet, udkommer nu i ny udgave.

Bogen, som har efterskrift af Jens Smærup Sørensen, er nysat, men baserer sig på udgaven fra 1950 og respekterer den gamle retskrivning. - Udgaven vil ligge til grund for alle fremtidige udgivelser af værket. Udgivelsestidspunkt: 18. juni.

De to følgende bind: Den Kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, samt Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser, forventes at udkomme i løbet af 2002-2003.

575 sider, uindbundet, 298,00 kr. Gyldendal


Esther Skjerbæk, fotograferet i påsken 2002 af Uffe Winther.

Nekrolog

Esther Skjerbæk

Den 8. maj døde Esther Skjerbæk, 83 år gammel, efter lang tids sygdom, en sygdom der dog ikke hindrede hende i til det sidste at beskæftige sig klart og intensivt med det forfatterskab hun sammen med sin mand Thorkild (1918-1998) viede halvdelen af sit liv.

Det var i 1948 at præsteparret Skjerbæk begyndte deres studier i hvad Thorkild Skjerbæk selv betegnede som den pontoppidanske boghistorie. Det var teksternes tilblivelse gennem fortryk og stadigt ændrede udgaver som var hovedgenstanden for deres forskning. Men snart inddrog de både sekundærlitteraturen, brevene og de mange optryk af Pontoppidan-tekster i antologier og skolebøger. Målet var en altomfattende "kronologi" over forfatterlivet i alle dets aspekter. Den store sammenfattende fremstilling blev ikke nået, mens arbejdets resultater svulmede og svulmede. Det var Thorkild Skjerbæk der på kommandobroen førte pennen, bl.a. i artikelsamlingen Kunst og budskab (1970). Men det var Esther Skjerbæk der i maskinrummet sørgede for at motoren blev holdt i gang. Hun organiserede og strukturerede deres fælles arbejde.

Som sit særlige forskningsområde valgte Esther Skjerbæk brevene til, fra og i en vis udstrækning også om Pontoppidan. De blev registreret og kopieret i tusindvis, og de blev købt når de var til salg. Sidste år kunne Esther Skjerbæk overdrage Det Kongelige Bibliotek halvandet hundrede breve der først nu står til den øvrige Pontoppidan-forsknings rådighed. Hun har også netop kunnet aflevere den store brevdatabase, hvortil hun i sine enkeår fortsat bidrog med referater af hvert enkelt brev. Den bibliografiske del af "kronologien" er bibliotekar René Herring nu ved at gøre færdig for Det danske Sprog- og Litteraturselskab der i 1994 modtog støtte til arbejdet fra Velux Fonden af 1981.

Esther Skjerbæk var en ildsjæl af stædig vedholdenhed og med et skarpt lune. Hun forsvarede sig og sine, og hun gav ikke ved dørene. Men havde man vundet hendes tillid, var hun elskelig og morsom som få.

Skjerbæk-samlingen er umådelig, og dens mange kartotekskort, fra før computeren kom ind i deres forskningsverden, de mange fotokopier af breve, anmeldelser og artikler og de indsamlede særtryk og artikler har Esther Skjerbæk overdraget Aalborg Universitet hvor de i tilknytning til samarbejdet mellem Center for Lingvistik og Pontoppidan Selskabet vil stå til rådighed for den fortsatte forskning i forfatterskab og biografi.

Flemming Behrendt

[åbningssiden]