Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet, udsendt med post 10.4.02 og lagt på nettet 20.4.2002. Se tidligere nyhedsbreve 1, 2, 3 og 4

Nyhedsbrev 5


Hovedstrengen i Peter Poulsens forfatterskab er lyrikken (senest Drengen og månen). Men han har skrevet romaner, noveller og skuespil, og er en fremtrædende lyrik- og romanoversætter, især fra portugisisk og fransk.

Da Lykke-Per i 1999 kom på topti-listen over det 20. århundredes bedste danske romaner, skrev mag.art. Jesper S. Christensen i Aarhus Stiftstidende en kronik om sit livslange forhold til romanen:
"Det er en bog, man læser igen og igen i forskellige faser af sit liv. Det burde være definitionen på en klassiker. Personerne bliver så levende for én, at man kan se dem i omverdenen, også selv om der er hundrede år siden, Pontoppidan skabte dem ud fra sine egne iagttagelser." Hele kronikken kan læses her
.

Forfatteren Peter Poulsen
taler om
Pontoppidans roman Lykke-Per

torsdag den 2. maj kl. 17

i
Diamantens Blixen-sal
Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads

Entre: 80 kr.; medlemmer: 40 kr.

Billetter kan bestilles hos selskabets sekretær eller købes fra 1 time før mødet i Den Sorte Diamant.

Under mødet viser to af selskabets bibliofile medlemmer, Gotfred Blom og Poul Sandberg, en udstilling af Lykke-Pers forskellige udgaver.

Efter Peter Poulsens foredrag afholder selskabet sit ordinære årsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Valg af én suppleant til bestyrelsen efter vedtægternes § 4, stk. 4.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Vær opmærksom på at kun medlemmer der har betalt kontingent (100 kr.), kan deltage i selve årsmødet.

 

 

At leve med Lykke-Per

Da Jens Otto Krag i 1933 atter forlod sin barndoms by Randers med skibet til København efter at have være hjemme til sin fars begravelse, må han ved afrejsen være blevet slået af ligheden mellem sin egen situation og Lykke-Pers. For i dagene omkring begravelsen havde han læst sit bysbarn Henrik Pontoppidans roman.

"Som han nu stod der i sin nye, skræddersyede Dragt, med en Hundrededalerseddelindsyet i Foret paa sin Vest, og saae Byens Tagvrimmel og Kirkens tunge Murstenstaarn svinde bort mod den lysende Himmelrand, greb Benovelsen ham, og der rørte sig en Følelse af Taknemmelighed i hans Bryst. Han syntes nu selv, at han ikke havde faaet sagt Hjemmet og Forældrene Farvel paa rette Maade, og han ønskede næsten, at han kunde vende om og tage Afsked endnu engang."

Det er Bo Lidegaard der i sin biografi om J.O. Krag fortæller om bogslugeren Krags Lykke-Per-læsning (bd. I, s.61 og 249-50). Da Krag mod slutningen af 1970'erne er nær ved at gå i hundene og ikke længere kan skrive, citerer Lidegaard (bd. II, s. 754) igen Lykke-Per:

"Hans Selvtillid, der i den sidste Tid havde faaet saa mange slemme Stød, blev her for Alvor rokket. Han havde siddet hjemme hele Dagen, mere og mere febrilsk i sin Iver for at ændre og forbedre. Der var tilsidst slet ingenting, der kunde staa for hans Kritik, og trods alle Anstrengelser lykkedes det ham ikke at komme paa en eneste virkelig god Idé. Den Tankernes Myrekryben i Hjernen og Fingerspidserne, han altid før have følt, naar han sad over for sine Papirer, udeblev ganske. For først Gang fik Afmagtsfølelsen rigtig Tag i ham og lod ham smage den Gru, der minder om Dødens."

Flemming Behrendt (f.1939) skrev i 1964 et speciale om Henrik Pontoppidans omarbejdelser, som til dels er lagt op på selskabets netsted. Han er udgiver af Pontoppidans Smaa Romaner for Det danske Sprog- og Litteraturselskab og arbejder på en biografi om Pontoppidan.

Elsebeth Diderichsen (f.1946) var i en årrække lærer på Grundtvigs Højskole Frederiksborg før hun blev sognepræst ved Vanløse Kirke. Har i mange år holdt foredrag om Pontoppidan og udgiver i maj bogen Den umulige kærligheds nødvendighed på forlaget Forum.

Aksel Haaning (f. 1959), er adjunkt ved Institut for Filosofi og Videnskabsteori ved Roskilde Universitetscenter.Har bl.a. udgivet Naturens lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250-1650 (1998) og Den kristne mystik - fra middelalderens verden (1999).

Børge Kristiansen (f. 1942) er lektor i nyere tysk litteratur ved Københavns Universitet. Hans disputats fra 1978 omhandler Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik

Jørgen Moestrup (1943-1995) skrev som student i 1967 et speciale om Henrik Pontoppidan og Nietzsche. Til Knut Ahnlund (red.): Omkring Lykke-Per, 1971, skrev Moestrup et resumé, men han opnåede aldrig at få sin bog udgivet. Pontoppidan Selskabet arbejder på at få bogen lagt op på sit netsted og har stærkt brug for hjælp til indskrivning og korrekturlæsning.

Søren Schou (f. 1943) er lektor i tekstvidenskab ved Roskilde Universitetscenter og har senest udgivet Og andre forfattere (2001) om den glemte danske prosa fra perioden 1945-60. Han er anmelder ved Weekendavisen. Har bidraget til bl.a. Dansk litteraturhistorie (1985) og Dansk mediehistorie (1997).

Jan Sonnergaard (f.1963) er cand. mag. i litteraturvidenskab og filosofi, debuterede i 1997 med novellesamlingen Radiator efterfulgt af Sidste søndag i oktober (2000).

Thomas Wittendorff (f.1976) er stud.mag. i idéhistorie ved Århus Universitet.

Sommermøde

2.-4. august 2002 afholder Pontoppidan Selskabet sit første sommermøde på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle i Vestjylland med følgende program:

Arv og gæld

Henrik Pontoppidan og Lykke-Per.
Sammenhængen mellem forfatterskabet og fortiden, samtiden og eftertiden belyst ud fra Lykke-Per.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt

PROGRAM

Fredag 2. august
14.00-15.30 cand.mag. Flemming Behrendt: Lykke-Per - hvilken udgave er den bedste, og hvilken udgave er den første?

15.30-16.00 Kaffepause.

kl. 16.00-18.00 cand.theol. Elsebeth Diderichsen: Jakobe og Inger – de kvindelige poler i Lykke-Pers univers.

18.30: middag.

20.00-21.30 Forfatteren, cand.mag. Jan Sonnergaard: Realisme?

23.00-01.00 Natkassen: 1. del af Lykke-Per, Jørgen Ljungdalhs dramatisering for Aarhus Teater, 1988 i TV-udgave fra 1989.

Lørdag 3. august
9.30-11.00. lektor Søren Schou: Arven efter Henrik Pontoppidan og Lykke-Per.

11.00-11.30 Kaffepause.

11.30-13.00: stud.mag. Thomas Wittendorff: Selvforholdet som erstatning for gudsforholdet. Nietzsche og Lykke-Per. - Herefter en præsentation af Jørgen Moestrups forskning i dialog med Fl. B.

13.00 Frokost.

14.00-15.30 lektor, dr.phil. Børge Kristiansen: Det pessimistiske menneskesyn hos Pontoppidan, Thomas Mann og Schopenhauer.

16.00: Improviseret udflugt i omegnen f.eks. til Nørre Vosborg herregård og ådalene ved Storeå og Lilleå. Eller
16.00-18.00: Lykke-Per, 1. del (gentagelse fra Natkassen fredag).

18.30 Middag med efterfølgende underholdning.

23.00-01.00 Natkassen: Lykke-Per, 2. del.

Søndag 4. august
9.30-11.00 adjunkt, ph.d. Aksel Haaning: Nye perspektiver på Pontoppidans natursyn.

11.30 Evaluering.

12.00 Frokost.

14.00-16.00: Lykke-Per, 2. del (gentagelse fra Natkassen lørdag).

Derefter afrejse.

- o -

PRIS: 1.100 kr. i dobbeltværelser. tillæg for bad: 75 kr.; tillæg for enkeltværelse uden bad: 50 kr., tillæg for enkeltværelse med bad: 150 kr. Administrationsgebyr for ikke-medlemmer af selskabet: 50 kr. TILMELDING inden 15. juni (fristen forlænget til 15. juli) til Birgitte Hesselaa, Viborggade 1, 2100 København Ø, hesselaa-snabel-get2net.dk. Ved tilmelding indbetales et depositum på 500 kr. til selskabets bankkonto 0297-7951479416 med tydelig angivelse af indbetalers navn eller med check til kassereren, Erik Gudmand-Høyer, Rylelunden 2A, 4549 Fårevejle. Resten betales ved ankomsten. Ved afmelding efter 15. juli tilfalder depositum selskabet.

[åbningssiden]