Enslevs Død

Henrik Pontoppidans nye Bog

Af sin store "Fortælling-Kres" Torben og Jytte udsendte Henrik Pontoppidan i Gaar et nyt Bind Enslevs Død. Bogen er ikke – som bebudet – blevet Kresens afsluttende Del: Forfatteren meddeler at der vil udkomme endnu et Bind, det femte – Favsingholm ved Navn. Maaske vil det da afslutte Værket.

Enslevs Død er en nøje Fortsættelse af den foregaaende Del Toldere og Syndere: de Skikkelser og Skæbner, som er omtalt her, føres videre gennem en i høj Grad episodisk Handling. Mads Vestrup, den tunge og stridige Bondepræst, der var traadt ud af Kirken for at holde Vækkelsesmøder i Kjøbenhavn, indfanges atter af Præsterne, idet han engageres som Medarbejder ved deres nye, store Hovedstadsblad. Den smukke Jytte gifter sig efter nogen Tøven med sin urolige Tilbeder Karsten From og rejser med ham af Landet; Torben Dihmer vender tilbage til Byen, men da han hører om Jyttes Giftermaal, flygter han atter bort for igen at bosætte sig paa Favsingholm – hvor han og Jytte da muligvis skal mødes og finde hinanden i Værkets afsluttende Del. Om Enslev, den gamle, radikale Politiker, hvis Kamp mod Moderationen og Kirken skildredes i det foregaaende Bind, faar man i dette ikke stort andet at vide, end at han besejres politisk ved en Afstemning i Folketinget, og at han kort efter dør. Og ved Skildringens Slutning staar Missionen med Sejrspalmer i Hænderne.

Bogen er i sin Stil og hele Betragtningsmaade i ingen som helst Henseende forskellig fra de tidligere Bind af denne Fortælling-Kres, maaske dog lidt svagere i sin Virkning, tilsyneladende skrevet af en træt Mand. De enkelte Billeders ydre Anskuelighed kan vel ikke bestrides, og Personerne taler og fører sig korrekt og nøje efter Forfatterens Hensigter. Men de lever endnu mindre end tidligere, og den Værdi, Bogen har som Tidsbillede, beror udelukkende paa Forfatterens rent teoretiske Opfattelse af offentlige og private Forhold i Landet.

Herom vilde det være urimeligt at dømme, før Værket foreligger som Helhed.

S. L.