Bibliografi

Her gives efterhånden de udførligst mulige oplysninger om de eksterne, trykte og utrykte kilder der citeres eller (bortset fra skønlitteratur) henvises til rundt omkring på dette netsted. Hvis citaterne noget sted overgår god citatskik, sker det med den pågældende forfatters tilladelse. For en ræsonneret bibliografi se oversigten over monografierne. Bibliografien omfatter også de bøger, men ikke de tekster, der som helhed er lagt op her. Anvendte forkortelser på netstedet angives. Større opslagsværker er anført under titlen. Hvor intet andet er oplyst, er trykkestedet København. Forlaget angives kun for nyere bøger der skønnes endnu at være i boghandelen.

Publicerede kilder

Inge Adriansen: "Mor Danmark" IN Folk og Kultur 1987, årbog for Foreningen Danmarks Folkeminder. Findes som særtryk fra Museet på Sønderborg Slot

Gunnar Ahlström (1906-82): Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Stockholm 1947; ny udgave 1974.
— : "La 'petite histoire' de l'attribution de prix Nobel à Henrik Pontoppidan" IN Le visiteur royal, 1966

Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan, Fem huvudlinjer i författerskapet, Disputats Stockholm 1956, 2. oplag, Akademisk Forlag 1972. – Forkortelse: Ahnlund 1956
— (red.): Omkring Lykke-Per. En studiebog, 1971
— : "Ett delat Nobelpris" IN: Diktarliv i Norden. Litterära essäer, Stockholm 1981. – Forkortelse: Ahnlund 1981

Jørgen Andersen: Viggo Stuckenberg og hans Samtid I-II, 1944

Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi, 1934. – Forkortelse: PCA
— : Digteren og Mennesket. Fem essays om Henrik Pontoppidan, 1951. — Forkortelse: PCA 1951
— : Skagen i fortid og nutid, 1981. – Forkortelse: PCA 1958

Vilh. Andersen: "Dansk litteratur i 1894" IN: Nyt tidsskrift, Kristiania, 3. årg., hft. 10. (31te Marts.), 1895. Ændret optryk i 1916
IN Kritik. Sprog og Litteratur, 1916
— : Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab, 1917. – Forkortelse: Vilh. A. 1917
: Illustreret dansk Litteraturhistorie IV, 1934. – Forkortelse: Vilh.A. 1934
— "Aandslivet i den anden Halvdel af det 19. Aarhundrede" IN Schultz Danmarkhistorie, bd. 5, 1942, s. 677-787.
— "I Mariebjerg Krematorium" IN Henrik Pontoppidan til Minde, 1944

Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: Udgivelse af danske litterære Tekster efter 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1996

Marc Auchet: "Le motif du triton dans Garde de nuit" IN: Etudes Germaniques, Didier-érudition, Paris 1987, s. 409-24

Steffen Auring: "Vorherre og Sankt Peder – i hvis tjeneste? om Henrik Pontoppidans krønike "Menneskenes Børn" og Selma Lagerlöfs legende "Vorherre og St.Peder" IN Spring nr. 17, 2001

Karin Bang: Lykkens Kælebarn – en biografi om Peter Nansen, 2011

Frederik Barfod: Fortællinger af Fædrelandets Historie", 1853

Gustav Bauditz: Erindringer om Henrik Pontoppidan i Rørvig, Bertel 1994. Udgivet på grundlag af hidtil utrykt manuskript på Lokalhistorisk Arkiv i Nykøbing Sjælland, iflg. udgiveren formentlig skrevet omkring 1929
 — : "Hvorledes Genforeningssangen blev til" IN Morgenbladet 15.5.1930

Carl Erik Bay: Kulturradikale kapitler fra Georg Brandes til Otto Gelsted, 2003

Francis Beckett: [om Johan Rohdes "Gudstjeneste i Frelsens Hær"], Kjøbenhavns Børs-Tidende, 10.4.1891

 — : [anmeldelse af Johan Rohdes portræt af Pontoppidan] IN Kunstbladet, 1898, s. 147-50

Solvejg Bjerre (red.): En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling, Herning 1988

Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff (udvalg og kommentarer): Henrik Pontoppidans breve. I-II, Aschehoug 1997. Forkortelse: Breve I-II. Se anmeldelse og rettelsesliste. Udgaven er meget fejlfuld. Samtlige udgavens breve (og deres svar) findes her på netstedet

Fl. Behrendt: Henrik Pontoppidan. Genetisk-tekstkritiske studier i forfatterskabet, især 1890-1908. 1964. Forkortelse: Behrendt 1964
 — : "Djævelen i Kroppen" IN: Indfaldsvinkler, 16 Fortolkninger af nordisk Digtning tilegnet Oluf Friis, 1964
Flemming Behrendt: "Pontoppidans slibesten" kronik i Berlingske Aftenavis, 9. juni 1965
 — : "Henrik Pontoppidans møde med sig selv", kronik i Berlingske Aftenavis 12.8.1965
 — : "Fra ledefigur til hovedperson" IN Omkring Lykke-Per, 1971, s. 103-24
 — : "Henrik Pontoppidan" IN: Dictionary of Literary Biography, vol.300: Danish Writers from the Reformation to Decadence, 1550-1900, 2004, s. 383-95
 — : ""Tilståelser" IN Undergangens angst De Dødes Rige, Odense 2004, s. 137-54


 — : "Undersøgelse og udkast" IN Undergangens angst De Dødes Rige, Odense 2004, s. 137-54

Poul Behrendt: Bissen og dullen. Familiehistorier fra nutiden, 1984
— og Henrik Pontoppidan: Det ideale Hjem. Matriarkatet i nutiden, 1986

— "Ved biografiens grænse. I anledning af Joakim Garffs brud på kronologien" IN Kritik 149, s. 7-14, 2001

Janet Beizer: "Ecoute le chant du labourage: chant et travail de l'écriture dans Les veillées du chanvreur de George Sand" IN Littérature, nr. 134 2004

F.J. Billeskov Jansen: Henrik Pontoppidan. Ledetråd for Læsere, 1978 — Forkortelse: Billeskov 1978

Nina Bjørneboe: Manden, der overlevede sin skæbne. Harald Nielsen 1879-1957, 1981 – Forkortelse: Bjørneboe 1981

Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede verker, 1919-20, i "dokumentationsprosjektet, 1997"
—: Leonarda. Skuespil i fire Handlinger, 1879
—: Brevveksling med danske 1875-1910 I-III, 1953 – Forkortelse: Bjørnson breve

St.St. Blicher: Viborg Amt, 1839, genoptrykt 1973

Kirsten Boas: "Pontoppidans fristed i Rørvig" IN Kristeligt Dagblad, 19.7.2001

Jul. Bomholt: Nordiske Profiler, 19451

Bo Bramsen og Palle Fogtdal (red.): København før og nu – og aldrig. Bd. 1-13. 1987-93

Georg Brandes: Berlin som tysk Rigshovedstad. Erindringer fra en femaarigt Ophold, 1885
— : Det unge Tyskland, 1890
— : Heine, 1897
— : Julius Lange. Breve fra hans Ungdom. Med en Indledning og en Ramme, 18982
— : William Shakespeare, 1895-96
— : Kulturbilleder, 1932

Georg og Edv. Brandes Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd I-VII, 1939-42. Forkortelse: Brdr. Brandes' Breve.

Frithjos Brandt: "Aandslivet efter 1900" IN Aage Friis m.fl. (red.): Schultz Danmarkshistorie, Bind VI, 1943

Elias Bredsdorff: "Henrik Pontoppidans digt til Georg Brandes i ny belysning" IN: Edda 1963, s. 34-51. – Forkortelse: Bredsdorff 1963
— : Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. [I] En dokumentarisk redegørelse for brevvekslingen og den personlige kontakt, 1964
— : Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. [II] En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv. Disputats 1964. – Forkortelse: Bredsdorff 1964
— : "Henrik Pontoppidan og Bjørnstjerne Bjørnson" IN Politiken, 30.6.1964
— : Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstilling af sædelighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880'erne, 1973
— : "Da Henrik Pontoppidan blev strøget på Finansloven" IN: Fund og Forskning XXI 1974 1975, s. 137-64. Genoptrykt i Fra Andersen til Scherfig 1978 – Forkortelse: Bredsdorff 1975
—: "Moralsk forargelse som politisk våben"3 IN: The Modern Breakthrough in Scandinavian Literatur 1870-1905 ed. by Bertil Nolin, Göteborg 1988

Hans Brix: "Det forjættede Land" IN: Gudernes Tungemaal, 1911
— : "Henrik Pontoppidan" IN: Danmarks Digtekunst, 1925

Bo Bræstrup og Kurt Sørensen (red.): Mellem Kattegat og Isefjord. Rørvigs natur og kulturhistorie. Rørvig Naturfredningsforening 2001

Mogens Brøndsted (red.): Nordens Litteratur Efter 1860

Johs. Brøndum-Nielsen: "Henrik Pontoppidan" IN Aarhuus Stiftstidende, 2.7.1944

Jørgen Bukdahl: "Idealtet og Virkeliggørelsen" IN: Dansk National Kunst, 1929, s. 163-220
— : "Don Quijotes skygge" IN: Spejling og Realitet, 1962, s. 206-15

Fredrik Böök: Hitlers Tyskland maj 1933, Stockholm: Norstedt, 1932
— : Victoria Benedictsson och Georg Brandes, Stockholm 1949

Lise Busk-Jensen: "Himmelflugt – Henrik Pontoppidan" IN Dansk Litteraturs Historie 1870-1920, 2009, s. 219-49

Hakon Børresen:"Teatererindringer" IN: Det kongelige Teaters Program til operaen Den kongelige Gæst, 1933

P. Mac Carron & R. Kenna: "Network analysis of the Íslendinga sögur – the Sagas of Icelanders" IN http://arxiv.org/pdf/1309.6134v1.pdf, 2013

Camilla Müller Berg Christensen: "Dansk Forsvarspolitik 1902-1909. De danske politikeres forsvarsopfattelser & trusselsvurderinger", Utrykt speciale ved KU, 2004

Charlotte Christensen: "Hvad han dog siger – om de 'sorte jøder', med deres chimpanse-hoveder og negerlæber i Henrik Pontoppidans Lykke-Per, Booktraders julehefte, dec. 2013

Hjalmar Christensen: Danske Digtere i Nutiden, 1904

Teaterbladet. Red.: Walter Christmas, 1910

Cai Clausen: "Mands Minde", kronik i Berlingske Aftenavis 30.7.1949

Julius Clausen: Kunstnerforeningen af 18de November. Et Tilbageblik paa Foreningens Historie, 1902

Sophus Claussen. En bibliografi 1882-1981 v. Tom Engelbrechts og René Herring, 1982

Flemming Conrad: For læg og lærd. Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1862-ca. 1920, Museum Tusculanums Forlag 2006. – Forkortelse: Conrad

Per Dahl: Georg Brandes-tidstavle 1842-1927, Arbejdspapirer, Institut for Litteraturhistorie Aarhus Universitet 18, 1998

Svend Dahl: Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950 I-III. 1959-64. – Forkortelse: DSFL

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983, i paperback 1988 hvortil der henvises. – Forkortelse: Dahlerup

Dansk biografisk Leksikon. Der henvises til de tre udgaver fra henholdsvis 1887-1905 (Dansk Biografisk Lexikon I-XIX), 1934-44 (Dansk Biografisk Leksikon I-XXVII) og 1979-84 (Dansk biografisk Leksikon 1-16) således: DBL1, DBL2, DBL3

Dansk litteraturhistorie 6: Dannelse, folkelighed, individualisme 1848-1901, 1985

Mogens Davidsen: "Om betydningen af modalitet og stil hos Henrik Pontoppidan" IN Nordica 31, Odense 2014, s. 95-131

J.H. Deuntzer: Den danske Familieret, 1882

Elsebeth Diderichsen: Den umulige kærligheds nødvendighed – hos Henrik Pontoppidan, Forlaget Forum, 2002. – Se anmeldelser

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Frejlif. Ekstra Bladet utæmmelige redaktør, Ekstra Bladets Forlag, 2014

Breve fra og til Holger Drachmann ved Morten Borup I-IV, 1968-70. – Forkortelse: Drachmann Breve

Carl Dumreicher: "Hos Morten Pontoppidan" IN Jul i Randers, 1926, s. 4-5
—: "Henrik Pontoppidan" IN Den yngre Slægt Pontoppidan. 1931. p. 279-94
—: "Fra Henrik Pontoppidans Skoletid" IN: Tilskueren, 1932, s. 122-32. – Forkortelse: Dumreicher1932
—: "Henrik Pontoppidan" IN Tidsskriftet Danmark nr. 19, 1941, s. 660-66. – Forkortelse: Dumreicher1941
—: "Randers i dansk digtning" IN Povl v. Spreckelsen (red.): Randers Købstads Historie, 1952
—: "Henrik Pontoppidan" IN Ved en Milepæl. 1954. p. 31-36.
— : "Personlige erindringer om Henrik Pontoppidan" IN: Tidens Kvinder, 13.8.1957. – Forkortelse: Dumreicher1957
— : "Da Henrik Pontoppidan og Otto Elmenhoff var medstiftere af skoleforeningen Valhal" IN: Randers Amtsavis / Jubilæumsnummer, 2.7.1960. – Forkortelse: Dumreicher1960

C.G. Elberling: Georg Brandes, 1927

Bo Elbrønd-Bek: "Den biografiske fejlslutning eller Historien om et fadermord. Elias Bredsdorff vs Hans Brix" IN: Anderseniana, 1998, s. 47-76

H.O.G. Ellinger: "Fra det kongelige Hofteaters sidste Dage" IN Berlingske Tidende, 1.3.1931

Kristian Elster d.y.: "Henrik Pontoppidan" IN Livet og Digtningen. Essays, Oslo, 1928

Povl Engelstoft og Frantz W. Wendt: Danmarks poltiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage, 1934. – Forkortelse: DPH

Kjell Espmark: Det litterära Nobelpriset. Principer och värderinger bakom beslutet, Stockholm 1986; ny udgave 2001

Elisabeth Fabritius: Michael Anchers ungdom 1865-1880, Herning 1992 – Forkortelse: Fabritius 1992
— : Michael Ancher og det moderne gennembrud 1880-1890, 1999 – Forkortelse: Fabritius 1999

Johannes Fibiger: Fornuftens hamskifter og ironiens elasticitet – en analyse af Henrik Pontoppidans roman 'Lykke-Per' . Utrykt specialeafhandling, 1987
— : "Henrik Pontoppidan" IN: Litteraturens stemmer (red. Kieler og Mortensen), Gads Forlag 1999
— : "Henrik Pontoppidan" ON: Forfatterweb; kun adgang fra danske biblioteker

Johan Fjord Jensen: Turgenjev i Dansk åndsliv, 1961

Lars-Olaf Franzén: "Revolutionens nattvakt" IN: Danska bilder. Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970, s. 40-48. Stockholm 1971

Emil Frederiksen: Den unge Grundtvig og andre Essays, 1948
— : Johannes Jørgensens Ungdom, 1946

Finn Terman Frederiksen: Krøyers eufori, Randers Kunstmuseum 2001
— "En kærlighedshistorie" IN Ud-syn 2007 Nr. 1. Randers Kunstmuseum 2007

Achton Friis: De danskes Øer, 1927

Finn Friis: "Gottfried Keller og hans danske oversættere" IN: Danske Studier, 1965

M. Galschiøt: Breve til Stockholm-Dagblad 1875-85. Udklip, 2 Vols. 1875-1885, Det kongelige Bibliotek
– (red.): Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere Udkom i hefter fra 1884 til 1893; de færdige bind bærer årstallene 1887 og 1893

Richardt Gandrup: For og imod. Kritik og betragtninger, 1960, s. 163-83: to fødselsdagsartikler fra henholdsvis 1927 og 1937

Axel Garde: Dansk Aand. Et Omrids til de sidste Aars Literaturhistorie, 1908

Axel Garde (red.): Dansk Aand, politiks, socialt og literært Ugeblad, 1912

Inge Giversen: Sejladsen over Det døde Hav. Dødstemaet i Henrik Pontoppidans De Dødes Rige, Poul Kristensens Forlag 1999

Janet Garton (udg): Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram I-III. DSL/Norsk Gyldendal 2003.
— : (udg): Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. DSL/C.A. Reitzel 2005 &"8212; Forkortelse: Garton 2005

Oscar Geismar: Nogle Digterprofiler, Oslo, 1906
— : Digterprofiler, 1926
— : Skilderier, 1927, s. 34-41: fødselsdagsartikel fra 1927
— : Erindringsbilleder, 1943

Karl Gjellerup: "Tilbageblik paa St. Petersborg. Rejsebrev efter Rejsen" IN: Ude og Hjemme nr. 329+330+332 20.1.-10.2.1884

Kristof Glamann: Øl og Marmor. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg, 1995

Albert Gnudtzmann og Ove Rode (red.): Spejlet. Tidsskrift udgivet af og i anledning af Historisk dansk Presseudstilling i juni-august 1902

Meïr Goldschmidt: Livs Erindringer og Resultater, 1877/1964

Gerhard Gran (red.): Henrik Ibsen Festskrift i Anledning af hans 70de Fødselsdag. Samtiden, Bergen/Stockholm/Kjøbenhavn 1898. – Heri: Valdemar Vedel: "Ibsen og Danmark" (s. 55-114; foreligger som særtryk m. selvstændigt titelblad)

Torben Kragh Grodal: "Pontoppidans Seksualøkonomi" IN: Tekststrukturer, 1971, s.
— : "Klassestruktur og historiesyn i nogle Pontoppidantexter" IN: Tekstanalyser, 1971, s. 182-90
— : "'Nattevagt' og den socialhistoriske analyse" IN: poetik 21, 1974, s. 69-88

Torben Kragh Grodal og Peter Madsen: "Pontoppidans Seksualøkonomi" IN: Tekststrukturer, 1974

Nik. Fred. Sev. Grundvigs udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup, bd. 1-10, 1904-09

Svend Grundtvig: Dansk Haandordbog med den af Kultusministeriet anbefalede Retskrivning, 1872

Adolf Hansen: En Engelsk Forfattergruppe Litteraturhistorisk Skildring Fra Det Attende Aarhundredes Første Halvdel, 1892

P. Hansen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 3, 1902

Preben Hansen og John Chr. Jørgensen: C.E., Kritikeren C.E. Jensen, Liv og værk, Fremad 1998
— : C.E. Jensen i Socialdemokraten. En bibliografi, 1998

Ola Hansson: Literära silhouetter, Stockholm, 1885 IN Samlade skrifter II, 1926

Arne Hardis: Æresretten : Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52, 2003

Henrik Harnow: Den danske ingeniørs historie 1850-1920, Århus 1992 eller: Systimes Teknologihistorie 1998 HVAD ER RIGTIGT?

Eduard von Hartmann: Philosophie des Unbewussten, Berlin 1871. Svensk oversættelse, Stockholm 1877

Jørgen Haugan: Alt er som bekendt erotik, 1998

Chr. Hee's Eftf.: Fortegnelse over Bogsamlinger. Auktion 3.12.1943. Indeholder bl.a. 342 bøger der alle synes at stamme fra Henrik Pontoppidans bo

Frederik Hegel (d.y.): Erindringer I-II, 1946

Johan Ludvig Heiberg: Liv og Død i græsk Belysning, 1915

Henrik Steffens Helms: Indbydelsesskrift til Afgang- og Aarsprøven i Randers private Realskole, 1876
—: Livserindringer, 1912

Erik Henrichsen: Viggo Hørup, 1910

Hans Hertel (red.): Det stadig moderne gennembrud, Gyldendal 2004. – Heri sammes: "Henrik Pontoppidan og det forlængede gennembrud. Den eksistentielle ironiker mellem radikalitet, radikalisme og nationalisme 1881-1943" – Forkortelse: Hertel 2004

Peter Hertz: Maleren L.A. Ring 1854-1933, 1934

Herbert Hirschsprung: Arven. En Forlægger Erindringer, 1975

Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1923

Josef Hofmiller: "Henrik Pontoppidan" IN: Zeitgenosssen, 1910

Ingvar Holm: Ola Hansson. En studie i åttitalsromantik, Malmø, 1957

Jørgen Holmgaard: Dødens Gilding. En analyse af Henrik Pontoppidans "Lykke-Per", 1971
— : "Ørnens flugt over plankeværket" IN Analyser af Dansk kortprosan I, red.: Jørgen Dines Johansen, Borgens Forlag (1971), 2. udgave 1975, s. 290-303
— : Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem 9 fortællinger, 1977

Peter Michael Hornung: Peder Severin Krøyer, 2005/2011

Børge Houmann (udg.): Breve fra Martin Andersen Nexø, i udvalg og med kommentarer af Børge Houmann, 1969-72

Gertrud Hvidberg-Hansen m.fl.: Johan Rohde: Ars Una. Stilens mangfoldighed – Kunstens enhed, Odense 2006

Kristian Hvidt: "På visitats med D.G. Monrad" IN Kristeligt Dagblad, 31.8.1999

Inger Marie Hyldgaard: Randers. Fra handelsplads til storkommune 1000-1975, Randers 2002

Harald Høffding: Den nyere Filosofis Historie I-II, 1894
Erindringer, 1928

Arne Højberg: "Blokhus fra fiskerleje til turistby" IN Vendsyssel Årbog 69

Viggo Hørup i Skrift og Tale Udvalgte Artikler og Taler, I-III, 1904 – Forkortelse: Hørup 1904

Hørup i breve og digte ved Karsten Thorborg, 1981 – Forkortelse: Hørup 1981

Henrik Ibsen: Breve fra Henrik Ibsen. Udgivne med indledning og oplysninger af Halvdan Koht og Julius Elias I-II, København og Kristiania 1904 – Forkortelse: Ibsen 1904

Illustreret Tidende, 1859-1924

Harald Ilsøe: "Danske komponerede bind ca. 1888-1900 Bidrag til en præsentation" IN Fund og forskning, bd. 43, 2005, s. 229-32

Alfred Ipsen: Litterære Portræter, 1906

C.E. Jensen: Vore Dages Digtere, 1898

Claus Jensen: "Et umage par" IN Nabo til Nobel: historien om tretten danske Nobelpriser, red. af Henry Nielsen og Keld Nielsen, Århus 2001. – Forkortelse: Claus Jensen

Bent Haugaard Jeppesen: Henrik Pontoppidans samfundskritik. Studier over den social debat i forfatterskabet 1881-1927 (1962; 2. udvidede udgave 1977)

Henning Jensen og Kristensen-Randers (red. og udg.): Enhver sit. Ugeblad for Politik og Kristendom, 1886-1890

N.P. Jensen: "Henrik Pontoppidan" IN Politisk Aarbog og Almanak 1942, udgivet af Det Radikale Venstre, 18. Aargang, November 1941, s. 99-107

Niels Jensen: Danske Litteraturpriser på www.litteraturpriser.dk

Niels Jeppesen: Harald Kidde og hans Digtning, 1934.
— : Samtaler med Henrik Pontoppidan. 1951
— : "Nyt og gammelt om Henrik Pontoppidan", Randers Amtsavis, 25.7.1959

Olaf Jessen: Fra Grønbæk Præstegaard, 1920

J[oachim]. Junge: Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog; med en nordsjællandsk Ordbog, Andet Oplag 1844

Johs. Jørgensen: "Strejftog – Drøm og Virkelighed" IN: Nationaltidende 11.10.1908; genoptrykt i Orion over Assisi, 1959 s 120ff
—: Geschichte der dänischen Literatur München, 1908 (se s. 135+1434-44)
—: Mit Livs Legende, 1916-19+1928
—: Fordi stander Landet i Vaade –, 1928

John Chr. Jørgensen: Realisme. Litteratursociologiske Essays, 1972.
—: Om breve. Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken, Museum Tusculanum 2005
—: Skandalejournalisten Gustav Esmann, Eget Forlag, 2010

Aage Jørgensen: Nærved og næsten. Danske Nobelpristabere fra Brandes til Karen Blixen – en dokumentation, Aarhus Universitetsforlag 2009

Aldo Keel: Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880-1910, Oslo, 1999. — Forkortelse: Keel

Hans E. Kinck: Kunst og kunstnere Oslo 1928. Heri essay om maleren Th. Philipsen

V. Klein: Det literære Venstre og det saakaldte Sædelighedsspørgsmaal, 1887

Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Frigørelens Vej. 1842-77, Gyldendal 1985 – Forkortelse: Knudsen 1985
— : Georg Brandes. I modsigelsernes tegn. 1877-83, Gyldendal 1988 – Forkortelse Knudsen 1988
— : Georg Brandes. Symbolet og manden. 1883-95 1-2, Gyldendal 1994 – Forkortelse Knudsen 1994
— : Georg Brandes. Magt og afmagt. 1896-1914, Gyldendal 1998 – Forkortelse: Knudsen 1998
— : 48 Brandes-portrætter Georg Brandes Selskabet 2007

H.U. Kofod: Historiens vigtigste Begivenheder fragmentarisk fremstillede for Begyndere, Ny Udgave v. S.B. Thrige, 1808

Niels Kofoed: Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie, C.A. Reitzsels Forlag 1986
— : "At være eller ikke være" IN H.C. Andersen og Goethe, C.A. Reitzels Forlag 2005.
— : Fortællingens mester. Henrik Pontoppidan 150 År, ABC Publishing 2007

Børge Kristiansen: 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af Henrik Pontoppidans identitetsfilosofi i romanen Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi, 2007

Torben Krogh: Viggo Hørup. En illustreret levnedsskildring, 1984

Paul Krüger: "Henrik Pontoppidan og Georg Brandes" IN: Aarhus Stiftstidende 29.-30.6.1964; genoptrykt i Studier i komparativ Litteratur (udg. af Henning Fenger og Else Marie Bukdahl) 1966, s. 234-47, hvorfra citeres. – Forkortelse: Krüger

Hans Kyrre: M. Goldschmidt I-II, 1919

Preben Kaarsholm: "Pontoppidans 'Nattevagt'" IN: poetik 21, 1974, s. 50-68

Karl Christian Lammers: Føreren – Hitler politiske karriere, 1991

Julius Lange: "Om Kunstværdi. Et Foredrag" i tidsskriftet Nær og Fjern, 1874; genoptrykt som selvstændig publikation i 1963

Per Nørgaard Larsen: "På kanten af verden" IN Katalog for L.A. Ring-udstilling, 2006

John T. Lauridsen: "På kant med loven" IN Den trykte kulturarv, 1998

Georg Leicht & Marianne Hallar: Det kongelige Teaters Repertoire 1889-1975, 1977 – Forkortelse: DKT repertoire

Palle Lauring: Fremgang og fordom og andre essays, 1986

Svend Leopold: Tres Talenter, 1918
— : Den kongelige Gæst. Komedie i 1 Akt efter Henrik Pontoppidans Fortælling, Musik af Hakon Børresen, 1919

̵ : Erindringer fra min Ungdom, 1928

Poul Levin: "Familien Salomon i Henrik Pontoppidans "Lykke Per". Nogle Randbemærkninger" IN Tilskueren, april 1906

Hanne Honnens de Lichtenberg: Zartmanns malerskole, 1979
— : Maleren Poul S. Christiansen, Borgens Forlag 2001, s. 74 og 180f

Henk van der Liet: "Litteratur der ikke finder sted" IN Litteratur på stedet, antologi som festskrift til Anne-Marie Mai, Syddansk Universitetsforlag 2013

Jac. Chr. Lindberg: Bibelen eller den Kristne Kirkes Hellige Skrift over sat af Grundteksten 1837/1857/1866. Se oversigt over bibeloversættelser

P.G. Lindhardt: Præsten Dines Pontoppidan 1814-1879, Aarhus: Universitetsforlaget 1948. – Forkortelse: Lindhardt 1948
—: Morten Pontoppidan, bd. I-II, Aarhus: Universitetsforlaget 1950-53. – Forkortelse: Lindhardt 1950
—: Den danske kirkes historie I-VIII, 1950-66.

Jens Kristian Lings: Ørneflugten. Læsninger i Henrik Pontoppidans forfatterskab, Attika 2007. — se anmeldelse

J.H. Lorck: Femoghalvfjerdsindstyve Aar. Erindringer, 1885
— : Fregatten Bellona’s togt til Sydamerika 1840-41. Skibslægen J.H. Lorcks dagbog. Forkortet udgave v. M. Lorck og H.C. Bjerg, 1980

Georg Lukács: Die Theorie des Romans, 1914-16/1920/1962. På dansk: Romanens teori4, oversat af Rolf Reitan, Forlaget Klim Århus 1994

J.T. Lundbye: Den Polytekniske Læreanstalt, 1829-1929, 1929

Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.): Tidningskvinnor 1690-1960, Lund 2000. Heri om Elin Brandell

Aage Lærke: "Fra dannelsesroman til udviklingsroman" IN: Kritik 8, 1968

E. Mau: Dansk Ordsprogs-Skat eller Ordsprog, Skjæmtesprog, Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog, samt et lille Udvalg af Bibelsteder. Efter trykte og utrykte Kilder samlede og ordnede, tillige med nogle Varianter, Oplysninger og Henvisninger I-II.,1879. – Forkortelse: Mau

Hervé Mazurel: Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et le mirage grec, Paris 2013

Michael Meyer: Henrik Ibsen. En biografi. 1967. Norsk udgave ved Peter Magnus, Odd-Stein Anderssen og Jo Ørjasæter 1971. Citeret efter 2. og uforandrede utgave, Oslo 1995 — Forkortelse: Meyer

Knud Michelsen: "Myte. De Dødes Rige" IN Digter og Storby, 1974, s. 77-98

P.M. Mitchell: Henrik Pontoppidan, Boston 1979

Klaus P. Mortensen: Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan, 1982

Jørgen Moestrup: Pontoppidan og Nietzsche, 1967. Forkortelse: Moestrup 1967
– : "Lykke-Per og Nietzsche" IN Omkring Lykke-Per, 1971, s. 292-322

P. Munch: "Under Den første Verdenskrig 1914-1920" IN Aage Friis m.fl. (red.): Schultz Danmarkshistorie, Bind VI, 1943

Paul Læssøe Müller (red.): Studentersamfundet gennem fem og tyve Aar, 1907

P. Munch: "Forfatningskampen 1870-1901" IN: Schultz Danmarkshistorie V, 1942

Sven Møller Kristensen: Æstetiske Studier i dansk Fiktionsprosa 1870-1900, disputats, i 1955 genudgivet under titlen Impressionismen i dansk prosa 1870-1900 med et tillæg om stiludviklingen efter 1900

𔃀:: Litteraturforskningens mål og midler, 1967

J.P. Mynsters Visitatsbøger 1835-1853 v. Bjørn Kornerup, 1937

Peter Nansen: Portrætter, 1918
– : Mine 20 Aar i Gyldendal, 1918

Henri Nathansen: Georg Brandes. Et Portræt, 1929.
– : Portrætter, 1930

Nedergaard: Dansk Præste og Sognehistorie,

Niels Neergaard: Erindringer 1854-94, 1935

A.E. Nielsen: Henrik Pontoppidan. Liv og vilkår, 1988

Einar Nielsen: "Henrik Pontoppidan og Skagen" IN: Vendsyssel Årbog 1999, s. 41-58

Frederik Nielsen: Digter og læser, 1961 (Heri "Ørneflugt" – læst igen", s. 148-63)

– : (udg.) Borgmester Hoeck og Hustru med Efterord, tillæg og oplysninger. 1964.

Nielsen, L.C.: Frederik V. Hegel. Et Mindeskrift. I: Hans Forgængere og hans Slægt. II: Breve til ham og fra ham. Trykt som Manuskript. 1909. — Forkortelse: L.C. Nielsen

Bertil Nolin: "Kritiken bag masken. Georg Brandes som dagbogsforfatter" IN Fund og forskning, bd 28, 1988

Bertil Nolin & Peter Forsgren: The modern Breaktrough in Scandinavian Literature 1870-1905, Göteborg 1988

Nordisk Boghandlertidende, 1866-1914

Svend Novrup: Kjerteminde Avis 1879-2004 : en by og dens avis, Kertemindeegnens Museer, 2004

Frejlif Olsen: En kjøbenhavnsk Journalist. Indledning til min selvbiografi, 1922

Ordbog over det danske Sprog, bd. I-28, 1919-56. – Forkortelse: ODS. Der henvises til sp.=spalte

Ib Ostenfeld: Udenfor Alfarvej, 1963. Heri "Familieportræt"
: "Sporene efter Blicher hos Henrik Pontoppidan", Berlingske Aftenavis 26.2.1964. Optrykt i Det indre lys, 1975, s. 123-32.
— : "Henrik Pontoppidans hjem i barndommen – og Lykke-Pers", kronik i Berlingske Aftenavis Weekend 10.1.1970; omskrevet og udvidet i Det indre lys, 1975, s. 150-59
— : "Knud Pontoppidan" i dennes: 6te Afdelings Jammersminde, optryk 1978
— : Indledning IN Breve fra Marie Oxenbøll Pontoppidan til hendes børn 1868-1888, 1983

Ernst Pawel: "The poet dying. Heinrich Heine's last years" IN: Paris, New York 1995

Mogens Pahuus: "Livsfilosofien i Henrik Pontoppidans Lykke-Per" IN: Dansk Udsyn 66, s. 112-26, 1986

Mogens Pahuus: Selvudfoldelse og selvhengivelse. Livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan, Aalborg 1995

Ole Hyltoft Petersen: "Henrik Pontoppidan som journalist og fattiglivsskildrer" IN: Verdens Gang, nr. 2, s. 37-39, 1960

Teddy Petersen: Et menneske kommer derhen, hvor det vil. En mands liv – om forfatteren og journalisten Johannes Jørgensen. 2006

Vald. Petersen: Xylograf F. Hendriksen, 1963

Axel Pontoppidan: Den yngre Slægt Pontoppidan. 1931. - Forkortelse: Slægtsbogen

Børge Pontoppidan: Prædiken ved Jubelfesten den 5te November 1843 i Damsholte Kirke paa Møen, Nykjøbing 1844

Dines Pontoppidans i dag forsvundne dagbog og notesbog ført under Sydamerika-rejsen og i uddrag citeret af Morten Pontoppidan i artikelserien "En Skibspræst for 60 Aar siden" IN Frit Vidnesbyrd, 8. årg. 1900, nr. 15.-16+18-20+22-23
Dines Pontoppidan: Reise til Sydamerica, 1842
— : Tillægsord om Omvækkelsen i vore Dage, 1844
— : Veiledning til Bedømmelse af Opvækkelsen i vore Dage. Meddeelt til kirkelig Oplysning og Befæstelse, Ribe 1853

E.P. Pontoppidan: Slægten Pontoppidan, Nykøbing F. 1906

Erik Pontoppidan: Sundhed og Ægteskab, 1900

Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem 9 fortællinger, udgivet ved Jørgen Holmgaard, Dansklærerforeningen/Gyldendal 1977

Henrik Pontoppidans breve 1-2. Udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff, Aschehougs Forlag 1997. Forkortelse: Breve I-II. Se anmeldelse og rettelsesliste. Samtlige breve i denne stærkt fejlfyldte udgave er i korrektere form at finde her på netstedet.
Henrik Pontoppidan: Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, 3. udg. Gyldendal 2002 – Med efterskrift af Torben Brostrøm
— : Det forjættede Land, tekstbind, kommentarbind og indlagt cd-rom ved Esher Kielberg og Lars Peter Rømhild, elektronisk tilrettelagt af Karsten Kynde. Det danske Sprog- og Literaurselskab/Gyldendal, 1997. Forkortelse: DFL 1997. – se anmeldelse heraf
— : Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser, 3. udg. Gyldendal 2003 — Med efterskrift af Tage Skou-Hansen
Henrik Pontoppidans Digte. Samlet og kommenteret af Børge Andersen, C.A. Reitzsels Forlag, 1999. – se anmeldelse heraf
— : Enetaler. Udgivet af Johan de Mylius, Aschehoug 1993
— : Hans im Glück, Bibliothek der Weltliteratur, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 19715
— : Meninger & holdninger. Af Urbanus' dagbog. Ved Erik H. Madsen, Hovedland 1994
— : Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser, 3. udg. Gyldendal 2002 – Med efterskrift af Jens Smærup Sørensen
— : Selvbiografi 1917 til Nobelstiftelsen IN Henrik Pontoppidan til Minde, 1944, s. 9-10
— : Smaa Romaner 1885-1890. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt, Den danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen 1999. – Forkortelse: SR I
— : Smaa Romaner 1893-1900. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt, Den danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen 20057. – Forkortelse: SR II
— : Smaa Romaner 1905-1927. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt, Den danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal 2011. – Forkortelse: SR III

H.P. Pontoppidan: "Ved Begravelsen 15. April" IN Til Minde om Marie Kampmann, født Pontoppidan, Vordingborg 1904

Knud Pontoppidan: 6te Afdelings Jammersminde, 1897. Genudgivet med forord af Johan Schioldam Nielsen. Med en portrætstudie af Knud Pontoppidan ved Ib Ostenfeld, 1978

Morten Pontoppidan (udg.): Frit Vidnesbyrd. Religiøst Tidsskrift, 1901
— : Minder og Oplevelser, 1922
— : "Lidt om min Farfader Præsten Børge Pontoppidan" IN: Gads Danske Magasin, 1924, s. 431-42
— : "Fra Præsten Dines Pontoppidans Liv og Gerning", Præstehistoriske Samlinger, 1929, s. 98-109. – Forkortelse: MP 1929

Eugène Pouillet: Traité théroque et pratique de la Propriété littéraire et artistique et du Droit de Représentation, Paris 1879. – Forkortelse: Poullet 1879

Frederik Poulsen: Liv og Rejser. Omkring Aarhundredeskiftet, 1946
— : I det gæstfri Europa, 1947

Lauritz Nielsøn Randrop: Randers March, Randers 1698

Christian Rimestad: Digtere i Forhør. Interview og Breve, 1906

Bodil Rohde og Helle Nordström: "En kvindelig redaktør med et broget livsforløb" IN Cartha, Kerteminde 2004/2005, s. 4-13

Ernst von der Recke: Dansk Verslære i kortfattet Fremtilling, 1885

Th. Ribot: Dobbeltbevidsthed og dermed beslægtede Sygdomme i det menneskelige Jeg, oversat af Knud Ipsen, Schubothes Boghandel, 1890

Johan Rohde: "Gamle Gaarde i Randers" IN Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 8.bd III Hefter, 1881, s. 193-248
—: Optegnelser efter en Rejse i Tydskland Schweitz og Italien. Nedskrevne af Johan Rohde. Med indledende bidrag af Finn Friis og H.P. Rohde, 1967 — Forkortelse: H.P. Rohde 1967
—: Erindringer fra min Barndom i Randers, ved H.P. Rohde 1956
—: Mindretalsytringer, Artikler udgivet og kommenteret af H.P. Rohde, 1981

H.P. Rohde: Ernst Bojesen. Storforlægger i humør, kunst og oplysning, 1958
— : "Pontoppidan som litterær økonom" IN: Berlingske Aftenavis, 28.3.1961; omarbejdet som "Litterær økonomi" IN: Rohde 1981
— : Det lyder som et eventyr – og andre Henrik Pontoppidan-studier, 1981. Forkortelse: Rohde 1981

Steven W. Rowan: Ulrich Zasius : a jurist in the German Renaissance, 1461-1535, Frankfurt am Main, 1987

Marcus Rubins brevveksling 1870-1922, I-IV, udg. af Lorenz Rerup, 1963

Paul V. Rubow: Holger Drachmann 1878-1897, 1945

Harald Rue: Henrik Pontoppidan. Anmeldelse af Poul Carit Andersens bibliografi. Tidsskriftet Atenæum nr. 4, 1934. Optryk i, og citeret fra, Om litteratur (1977)

Paul V. Rubow: Guy de Maupassant, Nationaltidende 6. og 9.12.1940, optrykt i Hakon Stangerup (red.): Kunsten at skrive og andre Essays, 1964

Lars Peter Rømhild: Tradition og fantasi. Kritikhistoriske sonderinger i Paul V. Rubows forfatterskab, 1976
—: "Vedel, Ibsen og Henrik Pontoppidan, med 6 breve fra Pontoppidan til Vedel" IN Danske studier 1989

Nathan Shachar: Blodseld och nordisk längtan. Oscar Levertin och hans tid, Stockholm 2006

A. Schack: Kunsten og Livet, 1901

Harald Schiller: "En skånsk diktare och en dansk kritiker" IN Där bergen blåna. Stockholm, 1940

Henrik Schück: Anteckningar till Svenska Akademiens historia 1883-1912, Utgivna av Bo Svensén, Stockholm 1999

Esther og Thorkild Skjerbæk og René Herring: Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Det Kongelige Bibliotek, C.A. Reitzels Forlag 2006. – Forkortelse: HPF. Se Flemming Behrendts anmeldelse i Nordica

Danske Fædrelandssange, Udvalg m. indledning og oplysninger af Ingeborg Simesen, 1920

Chr. Hvid Simonsen:"Henrik Pontoppidan og Horns Herred" IN Fra Københavns Amt 1956, 1957

Thorkild Skjerbæk: Efterskrift til Lykke=Per, 11. udg. (Gyldendals bibliotek bd. 20-21). 1964. bd. II, p. 345-58
— : Kunst og budskab (1970)
— : "Lykke-Per´s skæbne" IN: Information 12.11.1959
— : Efterskrift til Henrik Pontoppidan: Magister Globs papirer, 1979 s. 229-95
— : "Oversigt over de forskellige Udgaver af Lykke-Per" IN: Lykke-Per, 10. udg. 1959, bd. II, p. 305-08
— : "Pedantiske randbemærkninger om Henrik Pontoppidans ideale hjem og Poul Behrendts matriarkat" IN: Bogens Verden, nr. 1, 1987, s. 35-40

Skolemænd og Skoleminder, Randers lærde Skole gennem 50 Aar. Udsendt i Anledning af Randers Statsskoles 400 Aars Jubilæum 1942., 1942

Tage Skou-Hansen: "Fornægteren", Tidsskriftet Heretica, nr. 4, 1952, s. 384-401; optrykt i Omkring Lykke-Per, s. 258-64
— : "Tidskritikeren Pontoppidan". Anmeldelse af Haugaard Jeppesen, Dansk Udsyn 44. årg. nr. 1, 1964
— : "Den store puritaner", Efterskrift til Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser, 3, s. 367-73, 2003

Erik Skram: Hinsides Grænsen. Særudgave af bidraget til samleværket Danmark, 1888

Hakon Stangerup: Kulturkampen I-II, 1946 – Forkortelse: Stangerup 1946
— "Henrik Pontoppidan" i Dansk litteraturhistorie, 1964-66, bind 3. – Forkortelse: Stangerup 1966
Henrik Cavling og den moderne avis, 1968 – Forkortelse: Stangerup 1968

C.N. Starcke: Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwickelung dargestellt. Leipzig, 1888
— : The Primitive Family in Its Origin and Development. Edited and with an Introduction by Rodney Needham. Chicago & London, 1976

Adolph Steen: Den polytekniske Læreanstalt 1829-1879, 1879

Johannes Steenstrup: Den danske Bonde og Friheden. Otte Foredrag over Bondestandens Fortid, holdte under Forberedelserne til Hundredaarsfesten for Frigjørelsen, 1888

Harald Stein: Rudolf Frimodt. Et Tidsbillede, 1879

Erling Stensgaard: Ørneflugt. Berl. Aftenavis 22.12.1944

Helene Strange: "Mordsagen fra Gunslev Præstegaard", Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog V, 1917, s. 85-105

Bo Svensén (utg.): Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901-1950 I. 1901-1920, 2001 – Forkortelse: Svensén

Svenskt biografiskt lexikon

Peer E. Sørensens foredrag om Desillusionsromanen på Pontoppidan Selskabets sommermøde aug. 2012

Villy Sørensen: Digtere og dæmoner, 1957

Kenn Tarbensen: "Bror Ernsts merkantil-literære Avis": Ernst Brandes og Kjøbenhavns Børs-Tidende 1889-92 IN Erhvervshistorisk årbog, Bd. 57, 2008, s. 127-163, 248-250.

Finn Termansen: "En kærlighedshistorie" IN Ud-tryk 8. årg., nr. 1, Randers Kunstmuseum, 2007

Mette Thelle: "Sødmens realitet", Fynske minder, Odense 1994

Jørgen E. Tiemroth: Det labyrintiske sind. Henrik Pontoppidans forfatterskab 1881-1904, Odense 1986
—: Maskespil, Odense 1988

Einar Thomsen: "I Morfars Stue. 24. August 1943" IN Morfar. 24.7.1857-21.8.1943, 1943
— : "Ved Graven i Rørvig" IN Henrik Pontoppidan til Minde, 1944

Ejnar Thomsen: Sagn og Sandt. Nye Digte, 1923
— : Henrik Pontoppidan. Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning. Nr. 383. 1930. – Forkortelse: Thomsen 1930
— : Dansk Litteratur efter 1870, 1935; genoptrykt 1962. – Forkortelse: Thomsen 1935
— : "Henrik Pontoppidan. To Radioforedrag, 17. og 24. Juli 1939", trykt i Skribenter og Salmister, 1957, s. 24-46. Forkortelse: Thomsen 1939
— (red.): Henrik Pontoppidan til Minde, 1944
— : "I Følge med Henrik Pontoppidan" IN Henrik Pontoppidan til Minde, 1944, s. 31-127. Optrykt med moderniseret retskrivning i Digteren og Kaldet. Efterladte Studier, 1957, s. 134-79 og som selvstændig "uglebog": Henrik Pontoppidan. En Citatmosaik, 1965. Forkortelse: Thomsen 1944

Karl V. Thomsen: Hold Galden flydende, Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab, Søren Lund, Århus 1957 – Forkortelse: Karl V. Thomsen

Niels Thomsen: Den danske Dagspresse, 1947

Niels Thomsen og Jette D. Søllinge: De danske aviser 1634-1991, bd. 2 og 3, 1989-91. Forkortelse: DaAv

H.G. Topsøe-Jensen: Den skandinaviske Litteratur fra 1879 til vore Dage, 1928

J.P. Trap: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark Anden Udgave I-VI, 1879. – Forkortelse: Trap

Peter Tudvad: "Pontoppidan og Søren Kierkegaard", foredrag 2007. Publiceret på www.henrikpontoppidan.dk/text/seclit/secartikler/tudvad.html

Turistforeningen for Danmark. Jubilæums Aarbog 1938

Karen Vallgårda: "Continual conversions: narratives by Henrik Pontoppidan and Johannes Jørgensen" IN: Scandinavian Studies fall 2006, s. 303-32

Vald. Vedel: Firsernes Førere. Karakteristiker og kritiker, H. Aschehoug & Co. 1923. Heri uændret genoptryk af "Henrik Ibsen og Danmark".
— : Moderne Digtning. Tilbageblik og Fremblik, Ny Jord I (red. Carl Behrens), 2det Bind, 1888, s. 155-64

Fredrik Vetterlund: "H. Pontoppidan", maskinskrevet manuskript dat. juni 1913. Svenska Akademien Arkivet. I let redigeret form trykt i Nordisk tidsskrift 1914

Willibrord (Jan) Verkade: Die Unruhe zu Gott. Erinnerungen eines Mahlermönches, 1920, 2. oplag (i nyt format og med ændret paginering) 1923. – Det var et eksemplar af dette oplag, Verkade i sept. 1927 sendte til HP m. dedikation, og det er den udgave der henvises til på dette netsted

Hans Vodskov: Litteraturkritik i udvalg. Ved Erik Rietzel-Nielsen. I. Litteraturkritiske Artikler 1871-1886. II. Indledning m.v., 1992

Breve fra og til Hans Vodskov ved Erik Reitzel-Nielsen. I. Breve 1864-1910. II. Indledning m.v., 1972

T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang: Bevingede ord, 6. reviderede udgave, 1998

Niels Birger Wamberg: Digterne og Gyldendal, Kapitler af et forlags historie, 1970. – Forkortelse: Wamberg

Karl Warburg m.fl. (red.): När vi började. Ungdomsminnen af svenska färfattere, Stockholm, 1902

Otto Weininger: Kjøn og Charakter. En principiel Undersøgelse, 1905. Oversat af Karl Gjellerup efter "Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung", Wien und Leipzig 1903

Aage Welblund: Omkring den literære Café, 1951

S.W. Wiberg & C.F. Nielsen: Præstehistorie, ny udgave 1959-60. Forkortelse: Wiberg

Henrik Wivel: L.A. Ring, 1997.

Ole Wivel: Rejsen til Skagen – erindringsmotiver og historiske digressioner, 1977; 4. udg. 1999

Cai M. Woel: Henrik Pontoppidan I-II, 1945

En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling, 1988

Utrykte kilder

Hvor intet andet er angivet, befinder arkivalierne sig på Det Kongelige Bibliotek (KB), brevene til HP i Tilg. 306

Breve

HP til Hans Ahlmann, Acc 1995/69

Michael Ancher: brev til Georg Brandes, september 1883, Brandes-Arkivet

Herman Bang: breve til Gustava Berendsen, KB 331, og Otto Borchsenius, NkS 4656,4o

HP til Otto Borchsenius, NkS 4656 4o

Sophus Bauditz: breve til Otto Borchsenius, NkS 4656 4o

Victoria Benedictsson: breve 1885-87 til Otto Borchsenius, NkS 4656,4o

Ernst Bojesen til Johan Rohde, Tilg. 392

Otto Borchsenius's brevsamling kasse 1-5, NkS 4656, 4o

Otto Borchsenius: breve til Georg Brandes, Brandesarkivet I c

HP til Edith Brandes, NDB 2. rk

Edvard Brandes til Otto Borchsenius, NkS 4656,4o

Georg Brandes til Otto Borchsenius, NkS 4656,4o

Georg Brandes til Erik Skram, NkS 4500 4o

HP til Dansk Forfatterforening, NkS 2665,22, kasse 18 og 89 (læg P.)

HP til Martin Goldschmidt, NBD, 2. rk

HP til H.P.E. Hansen, NkS 5191,4o

H.P.E. Hansen til Niels Jeppesen, uddrag Thorkild Skjerbæks database. Arkiv ukendt

Gerhard Heilmann til Aage Hirschsprung, Schubothes Forlags Breve i G[yldendal]-arkivet på KB

Erik Henrichsen til Valdemar Vedel 7.1.1903, NkS 4465,4o

HP til E. Aage Hirschsprung, ... og NkS 2819

HP fra P.N. Holst til Johan Rohde, Tilg. 392

HP Inger Holt (gift Cavallin), Tilg. 306

HP til Niels Jeppesen, Acc. 2001/65

Erik Jespersen til Svend Norrild 13.6.1951, FBs privatarkiv

Alexander Kielland til Jacob Hegel, NkS 3742,4o

HP til Langhoff, NDB, 2. rk

Karl Larsen til HP, Tilg. 306

Breve til Hans Larsson, Lunds Universitetsbibliotek, Saml. Larsson H. 4

Breve til Martin Andersen Nexø, NDB 2. rk

Johan Rohde til L.C. Nielsen, 31.12.1897 HVOR??????

Marie Oxenbøll Pontoppidan og Knud Pontoppidan til Karl Povlsen, Karl Povlsens privatarkiv i Rigsarkivet

Birgitte Marie Christine Oxenbøll: Familiebreve, notesbøger m.m. I-II 1879-1919, Rigsarkivet

Pontoppidan familiebreve, 1996/45, 2 kapsler, Rigarkivet

Inger Pontoppidan til Karl Povlsen, Rigsarkivet, Karl Povlsens privatarkiv

Knud Pontoppidan til Karl Povlsen, Rigsarkivet. Privatarkivet. Karl Povlsen 6153, lb. nr. 8

HP til Johan Rohde, Ut 392

Valdemar Vedel til Erik Henrichsen, NkS 4465,4o

Jan Verkade til Johan Rohde, Utilg. 392

Manuskripter

Henrik Pontoppidan: "Et Rejsebrev", manus. og korrektur. NkS 1839, fol

— : Stækkede Vinger, RLA
— : Drengeaar, Hamskifte og Arv og Gæld, RLA

Inger Holt: "Henrik Pontoppidans Livsopfattelse – specielt hans Stilling til det kristlige" (1931), Göteborg Universitetsbibliotek; skanning tilgængelig

Andre arkivalier

Michael Ancher: Erindringsoptegnelser. NkS 1197, 8o

Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan, 1934, 1. Korrektur af det biografiske afsnit med tilføjede bemærkninger af HP, dateret 15. nov. 1934. Skjerbæk Arkivet v. SDU. pt hos FB

Georg Brandes: Dagbøger. KB

Danske Kancelli 1. Departement Brevbog for 1821, Rigsarkivet

Dødsanmeldelseprotokol for Stevns-Fakse Herreder 1897-1906 og Skifteprotokol for samme 1897-1905, Landsarkivet for Sjælland m.v

Oluf Friis: Efterladte papirer acc. nr. 1979/135 kps. 40: om Henrik Pontoppidan o.a. [endnu ikke efterset]

Johs. Jørgensens dagbøger på Svendborg Bibliotek, siden KB

Konfirmationsprotokol for St. Mortens i Randers. Landsarkivet i Viborg

Landsarkivet for Sjælland m.m. AD-013 Københavns Overpræsidium. 1858-1946 SJ-sager. Separations- og skilsmissesager 1892 1515-300

Dina Lea: "Henrik Pontoppidan og Norge". Ms stemplet 20. nov. 1950. Overladt Karen Pontoppidan Schrøder af Johanne Schrøder, HPs datter. Nuværende ejerskab ukendt. Afskrift fra 1964 i FBs privatarkiv efter .

P.G. Lindhardt: Scrapbog 8 bd. Århus Universitet. Institut for Kirkehistorie, 1979

J.H. Lorcks dagbog fra fregatten Bellonas’ togt til Sydamerika 1840-41, fuldstændig afskrift i Forsvarets Bibliotek

Mæglingsprotokol i separation og skilsmissesager 1858-1913, Frederiksborg Amt, Landsarkivet for Sjælland m.v.

Erling Nielsens efterladte papirer, Acc 1998/86, kapsel 55

Nyboders Husbøger, Elsdyrsgade 1853-78 og 1878-c. 1894. Rigsarkivet

Arkivar S. Nygårds "Jyske Personalia", kaldet "Jyske personalia "Nygaards Sedler"", Rigsarkivet8.

Politiets registerblade [over flytninger] IN Københavns Stadsarkiv

Politiets mandtaller [over beboere, tjenestefolk og logerende] IN Københavns Stadsarkiv

Polyteknisk Læreanstalt: Protokoller fra Adgangsexamen 1833-1917" B 999-B 1000. Rigsarkivet

Fortegnelse over Studerende 1875 [på Det polytechniske Læreanstalt]. Rigsarkivet

Den polytekniske Læreanstalts Journal 1870-1888. Rigsarkivet

Den polytekniske Læreanstalts Examens Protocol, nr. 4 1876-1878. Rigsarkivet

2. Del af polytechnisk Examen og Examen for examinerede Chemikere 1879-1889, s. 30-31. Rigsarkivet

Fortegnelse over polytechniske Examiner 1829-1907. En alfabetisk liste

Politiprotokol for Frederiksberg Birk 1888-1889, Landsarkivet for Sjælland m.v

Johan Rohdes "Dagbog" (billedfortegnelse), KB Ms. micro 1630

Axel Pontoppidan: Rigsarkivet 06143 Pontoppidan, Axel, kapsel 6

Morten Pontoppidan: Notater til foredrag, "Hvordan Dagen gaar", i Slaglunde 1.2.1923, Flemming Behrendts privatarkiv

"Rejsebog for Klitgaards Badehotel i Blokhus begyndt 4. Juli 1885", Egnssamlingen, Lokalhistorisk Arkiv & Museum for Sydvestvendsyssel

SJ-journal og forhandlingsprotokol 1887-88 bl. 15 + 16 Københavns Overpræsidium, Landsarkivet for Sjælland m.v.

Sjælland Stifts Bispeembede 1821-1850 Journal og kopi bog 1821, Landsarkivet for Sjælland m.m

Skifteprotokol for Frederiksberg Nordre Birk 18983-1904, Landsarkivet for Sjælland m.v.

Stipendieprotokollen 1850-1918 for Randers Latinskole, Landsarkivet i Viborg

Viggo Stuckenberg: notesbøger, NkS 1036,8o9

Universitetsbibliotekets låneprotokoller, UBs Arkiv på KB

Svenska Akademiens ledamotsregisterLedamod

Frederik Vetterlund: "Karl Gjellerup", manuskript dateret Maj 1916 IN Svenska Akademien Arkivet, Stockholm

Karl Warburg: "Karl Gjellerup", Juni 1911, "sakkunnigutlåtande" manuskript IN Svenska Akademien Arkivet, Stockholm

Lone Østergaard: Darwins modtagelse i den danske kulturelle offentlighed 1871-85. Utrykt specialeafhandling 1982. KB (specialenr.: 32111824)

[1] Heri nekrolog fra 1943. Henrik Pontoppidan, nekrolog dateret 22. august 1943. "Tyngdepunktet ligger som venteligt ikke i karakteristikken af de korte fortællinger. De små romaner med alle deres "scener fra ægteskaber" springer Bomholt over, lovlig flot, for fx Nattevagt kunne vel nok give en socialdemokrat lidt at tænke over. Til gengæld har han blik for det niveauskift, der finder sted i de store romaner, hvor eksistentielle problemer bliver vigtigere end sociale og politiske. Opfattelsen af Pontoppidans forhold til fædrene og mødrene arv er sikkert for klichefyldt til at finde nåde for en moderne kildekritisk ragekniv, men velskreven er nekrologen." PP. tilbage
[2] Lange: citeret i Undervejs til mig selv, kap. 4. tilbage
[3] Artiklen bygger helt overvejende på Den store nordiske krig om seksualmoralen. tilbage
[4] Romanens teori: Uden Lukács´ 1962-Vorwort. tilbage
[5] Hans im Glück: Dette er en (af hvem?) revideret udgave af Mathilde Manns oversættelse fra 1906. tilbage
[6] N&S, bd. 1.: Denne udgave var meget sjusket lagt an. Den uerfarne udgiver, Simon Pasternak, sendte udgaven af Noveller og Skitser fra 1951 til skanning, men forsømte at få læst korrektur efter 1922-udgaven hvorved sætterfejl i 1950-teksten fik lov at gå uanfægtet videre. Et enkelt eksempel fra Ung Elskov viser alvoren i dette sjuskeri:

Hun [den broderende, men barnløse Martha] saa op fra sin Søn [<Søm]

Se også liste med flere af fejlene. Først da FB (med henvisning til noteringer af uoverensstemmelserne bevaret i Thorkild Skjerbæks arkiv) proterede kraftigt over for dir. Johs. Riis, blev den erfarne René Herring inddraget, så fejlene i det sidste af de tre bind er minimale. Udgaven er ikke tekstkritisk i egentlig forstand; der er således intet forsøg gjort på at rettet fejl fra den udgave af Fortællinger, 1899, der i flere tilfælde er direkte sætteforlæg for 1922-teksterne. tilbage
[7] 2005: i kolofonen står fejlagtigt anført 2004. tilbage
[8] Nygaards Sedler: Det var her Flemming Behrendt første gang læste sandheden om Børge Pontoppidans afskedigelse fra præstestillingen i Grenå hvad der førte til intensive studier i centraladministrationens arkiver. tilbage
[9] Thorkild Skjerbæk er hidtil den eneste der har noteret Pontoppidan-relevante steder fra disse notesbøger, og fundene er noteret i hans databaser hvorfra de er anvendt. tilbage