Pontoppidan og Nietzsche

Litteraturliste

Ahnlund, Knut: Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i forfatterskapet, disputats, Stockholm 1956.
Andersen, Vilh.: Bacchustoget i Norden, 1904
— : Henrik Pontoppidan. Et nydansk forfatterskab, 1917.
Otto Borchsenius: "Fra Henrik Pontoppidans Ungdom", Nationaltidende. 23.7.1917.
— : Anmeldelser af Henrik Pontoppidans bøger i Morgenbladet.
Brandes, Edv.: Anmeldelser af Henrik Pontoppidans bøger i Politiken.
Brandes, Georg: Samlede Skrifter. Bd. 3 (Danmark), anden udg., 1919.
Brandes, Georg og Edv.: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, I-VIII, 1939-42.
Bredsdorff, Elias: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes I-II, disputats 1964.
Brix, Hans: Gudernes Tungemaal, 1911.
Bukdahl, Jørgen: Spejling og Realitet, 1962.
Böök, Fredrik: Victoria Benedictsson och Georg Brandes, 1949.
Dumreicher, Carl: "Fra Henrik Pontoppidans Skoletid" IN Tilskueren, 1932.
— : "Henrik Pontoppidan" IN Den yngre Slægt Pontoppidan, 1931.
Eickhoff, Gotfred: "Da Henrik Pontoppidan sad Model" IN Gads danske Magasin, 1944.
Frandsen, Ernst: Årgangen, der måtte snuble i starten. 2.udg., 1960.
Gad, Carl: Omkring Kulturkrisen, 1929.
Gandrup, Richardt: For og Imod, 1960.
Geismar, Oscar: Nogle Digterprofiler, 1906.
— : Digterprofiler, 1916.
Hegel Fr.: Erindringer I, 1946.
Henrichsen, Erik: "Betragtningens Time" IN Tilskueren, 1904.
Jensen, C. E. : "Henrik Pontoppidan" IN Vore Dages Digtere, 1898.
Jensen, Johan Fjord: Turgenjev i dansk åndsliv, 1961.
— : Den ny kritik, 1962.
Jeppesen, Bent Haugaard: Henrik Pontoppidans Samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet 1887-1927, 1962.
Jeppesen, Niels: Samtaler med Henrik Pontoppidan, 1951.
Jolivet, Alfred: Les Romans de Henrik Pontoppidan. Cinquante années de vie Danoise, Paris 1960.
Jørgensen, Johs. Mit Livs Legende, bd. I og II, .
— : Essays, 1906.
— : Livsløgn og Livssandhed, 1896.
Kehler, Henning: Poeter og Pedanter, 1932.
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi, 4. opl., 1948.
313
Knudsen, Jakob: Idé og Erindring. 1949.
— : Kristelige Foredrag 3. udg., 1956.
Kristensen, Sven Møller: Digtning og livssyn, 1959.
Kristensen, Tom: "Henrik Pontoppidan og Ungdommen" INMellem Krigene, 1946.
Lange, Sven: Meninger om litteratur. 1929.
Lauridsen, Olaf: "Henrik Pontoppidans stilling til radikalismen" IN Edda 1938.
Lea, Dina: "Fra Henrik Pontoppidans sidste år" IN Edda 48.
Levin, Poul: Smaa Kapitler, 1906.
Lindhardt, P. G.: Dines Pontoppidan IN Acta Jutlandica XX,1. 1948.
Nathansen, Henri : Portrætstudier, 1930.
— : Af Hugo Davids Liv, 1917.
Nielsen, Fr.: "Ørneflugt – læst igen" IN Digt og Læser. 1961.
Ostenfeld, Ib: Den egensindige Rejsende. 1955.
— : Familieportræt. Udenfor Alfarvej. 1963.
Pontoppidan, Axel: Den yngre Slægt Pontoppidan. 1931.
Pontoppidan, Morten: Minder og Oplevelser. 1922.
— : Fra Henrik Pontoppidans Barndom og Ungdom. Gads danske Magasin 1927.
Poulsen, Bjørn: Omkring Elfenbenstårnet 1964.
Roos, Carl: Jakob Knudsen 1954.
— : Det ukuelige Haab, 1963.
Rubow, Paul V. : Holger Drachmann 1878-1897. 1945.
— : Herman Bang og flere kritiske Studier. 1958.
Simonsen, Chr. Hvid: Henrik Pontoppidan og Horns Herred. Fra Københavns Amt 1956. 1957.
Skjerbæk, Thorkild: Henrik Pontoppidans budskab. Heretica. 5. årg., 1952.
Skou-Hansen, Tage: Digteren og den dydige filosof. Heretica. 5. årg., 1952.
— : Fornægteren. Heretica. 5. årg. 1952.
— : Tidskritikeren Pontoppidan. Danske Udsyn 1964.
Svendsen, Hanne Marie: På rejse ind i romanen. 1962.
Thomsen, Ejnar (red.): Henrik Pontoppidan til Minde. 1944.
— : Skribenter og Salmister. 1957.
— : Digteren og Kaldet. 1957.
Thomsen, Karl V. : Hold galden flydende. 1957.
Vedel, Valdemar: Moderne Digtning. Ny Jord. 1888.
— : Firsernes Førere. 1923.
Weilblund, Aage: Omkring den litterære Café. 1951.
Woel, Cal M.: Henrik Pontoppidan I-II. 1945.
|314|

Tillæg:

Behrendt, Fl.: Henrik Pontoppidan. Genetisk-tekstkritiske studier i forfatterskabet, især 1890-1908, Maskinskrevet speciale. 1964.
Brandes, Georg: Emigrantlitteraturen, 1ste og 3die udg. 1872 og 1894.
— : Levned, 1905-1908.
Brøndsted, Mogens: Digtning og Skæbne, 1958.
— : Danske i Norge, 1953.
Frederiksen, Emil: Johs. Jørgensens ungdom, 1946.
Høffding, Harald: Erindringer, 1928.
Jørgensen, Johs.: Orion over Assisi, 1959.
— : Vor Frue af Danmark, 1900. (Denne roman, som JJ omtaler i en artikel i Orion over Assisi: "Lidt om, hvordan det gaar til", har i det religionsfilosofiske og metafysiske flere ligheder med Lykke-Per. Helten i Vor Frue lægger ikke skjul på sin schopenhauerske metafysik (se s. 76-77). JJ havde oversat og kommenteret Schopenhauer i Taarnet juli-sept. 1894. Det er tænkeligt, at HP har fået sin interesse for Schopenhauer vakt af læsningen i JJs roman.)
Lundegård, Axel: Prometheus, 1893.
Nolin, Bertil: Den gode europén, 1965.
Olsen, Johs. P. : Kommentar til Dansklærerforeningens udg. af Fra Hytterne, 3. opl. 1965.
Rode, Helge: Krig og Aand, 1917.

Specielt til påvirkningsundersøgelsen:

Beyer, Harald: Nietzsche og Norden I-II. Bergen, 1958-59.
Referater af
Brandes, Georg: Nietzsche-forelæsninger, Politiken d. l0.4., 17.4., 24.4., 1.5., og 8.5.1888.
Brandes, Georg: Artiklerne om Nietzsche i polemikken mod Høffding i Tilskueren 1889-1890. (Kommenteret i Beyer I, s. 69-74).
— : "Friedrich Nietzsches sidste aandeligt virksomme Aar". Tilskueren 1899.
— : Nekrolog i Politiken 1900, optrykt i Samlede Skrifter, Bd. VII, s. 661-668.
— : Artikler om Høffding i Samlede Skrifter, Danmark, bd. III, s. 241-46.
Avisartikler i Politiken, Morgenbladet, Dagbladet, København og Kjøbenhavns Børs-Tidende om Nietzsche og polemikken mellem Høffding og Brandes i Tilskueren (Kommenteret i Beyer I, s. 73-84).
315
Diederichs, Eugen: Leben und Werk. Diederichs Forlag, Jena. 1936. (I denne bog findes (s.54) den øjenvidneskildring af Nietzsche, som HP gengiver i Familjeliv, "Erindringer" s. 222-23). HP henviser i sin Nietzsche-omtale til Diederichs, som han stod på venskabelig fod med, og som var hans forlægger i Tyskland.
Feilberg, Ludvig: Samlede Skrifter, I-II. 3. udg., 1949.
Frenzel, Ivo: Nietzsche. Rowohlt, 1966.
Hansen, Osvald: Det store Menneske, 1915.
— : Individets Ret, 1911. (HP interesserede sig for denne meget patetiske og individualistiske "filosof", som i dag kun kan fængsle psykologisk ved sit lidenskabelige discipelforhold til Nietzsche. Af hans uhyre omfattende forfatterskab har HP ihvertfald læst de to ovenfor anførte. HP anbefaler ham i et brev 7.6.1913 til Nansen i dennes egenskab af direktør og fortæller, at han har skrevet en bog om "Det store Menneske", som han agter at henvende sig på forlaget (Gyldendal) med.)
Hansson, Ola: Das junge Skandinavien, 1891.
— : Fr. Nietzsche, hans Personlighed og hans System, 1890.
Hartmann, Eduard von: Philosophie des Unbewussten, Kröner, 1913.
Høffding, Harald: Artiklerne i polemikken mod GB i Tilskueren om Nietzsche 1889-90. (Kommenteret af Beyer, I, s. 69-74).
Hultberg, Helge: Friedrich Nietzsche, 1963.
Jakobsen, Frode: Nietzsches Kamp med den kristelige Moral, 1940.
Kempis, Thomas a: Kristi Efterfølgelse Katholsk Forlag. 2.udg. 1926.
Novrup, Johannes: Nietzsches opfattelse af det tragiske, 1932.
Platon: Faidon, 1963.
Rode, Arnold: Aristokratisk Radikalisme kontra Velfærdsmoral, 1889.
Roos, Carl: Nietzsches Empedokles-Fragmenter, Universitetets Festskrift, 1937.
Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, I-II. Brockhaus, 2. udg. 1844.
— : Über den Willen in der Natur, Brockhaus, 3. udg. 1867.
— : Om Elskov eller Kærlighedens Metafysik. Overs. 1886.
Schopenhauers Filosofi ved Draminsky og Erlandsen, 1947.
Ahlberg, Alf: Arthur Schopenhauer, (Natur og Kultur nr. 28). 1924.
Starcke, C. N.: Die primitive Familie. Brockhaus 1888. Denne – i sin tid berømte – bog låner HP 15.9.1900 på UB, da han skriver på Det ideale Hjem.
316
Sørensen, Villy: Friedrich Nietzsche, 1963.

Litteraturteori:

Cassirer, Ernst: Et essay om mennesket, Overs. 1965.
Björck, Staffan: Romanens Formvärld, 5. opl. 1963.
Henriques, Alf: Litteraturforståelse, 1959.
Kristensen, Sven Møller: Digtningens Teori, 2. opl. 1958.
Wellek og Warren: Litteraturteori, Overs. 1954.
Nietzscheudgaven:
Nietzsches Werke. C.G. Naumanns forlag. Bd. 1-16. Leipzig. 1895-1904.
Danske oversættelser: Historiens Nytte, 1962, og Zarathustra, 1963.

HPs produktion:

Der henvises til PCA (Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan, en Biografi og Bibliografi, 1934), hvori produktionen i bogform og journalistik indtil 1934 er anført. Tallene henviser til numre i bibliografien.

Utrykte kilder:

Det kongelige Biblioteks udlånsprotokoller 1889-1900.
Universitetsbibliotekets udlånsprotokoller 1889-1915.
Breve fra HP til Axel Lundegård 1888-1928.
Excerpter af breve fra HP til venner, forfattere, kritikere og forlæggere har været stillet til min rådighed af cand.mag. Fl. Behrendt, hvem jeg takker for denne som for anden hjælp til dette arbejde. Enkelte af disse breve er inddraget i denne undersøgelse.

NB: Håndbøger, adskillig skønlitteratur, leksikonartikler og flere avisartikler om HP er ikke medtaget i litteraturlisten, som ikke tilstræber fuldstændighed. Den skulle derimod gerne afspejle de karakteristiske nuancer i den foreliggende litteratur.