Henrik Pontoppidan

Fem huvudlinjer i författarskapet

1 [smudstitelblad]

KNUT AHNLUND

HENRIK PONTOPPIDAN

2

pontoppidan

"Nu og da opdagede han ensomme Skikkelser, der stod underlig fremmede og tilovers i den sammenløbne Masse. Inde i et Hjørne saa' han Forfatteren Knud Rudbys askegraa Ansigt med det højtopstrøgne Haar over den lidelsesfulde Pande. – Hugo huskede den Dag, han havde set ham første Gang, i Efteraarsskumringen bag en trøstesløs Rude i en tom Kafé ude ad Vester. Rudby sad og stirrede ud i den fugtige Taage, en træg og tungsindig Efteraarstaage, der trak sit haabløse Graa over hans Pande og Kind. – Nu stod han herinde i det skarpe, skærende Lys, de ømfindtlige Laag var sænkede, de lidelsesfulde Rynker skælvede paa hans Pande. Hans Hoved sad rankt paa den stærke stædige Hals, let tilbagebøjet som om han søgte at skubbe Sværmen fra sig. Pludselig traf hans Øjne Hugo, et fast og aabent Blik, blegt af Fjernhed, lutret af Ensomhed og Lidelse."

(Ur Henri Nathansen, Af Hugo Davids Liv.)

3 [titelblad]

HENRIK PONTOPPIDAN

FEM HUVUDLINJER

I FÖRFATTARSKAPET

Av KNUT AHNLUND

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

STOCKHOLM

4

Bilden på omslagets framsida, efter akvarell av Oscar
Björck, målad på Skagen år 1883. Tillhör diktarens dotter,
Fru Johanne Krause, Horsens.

STOCKHOLM 1956. KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

5

Till minnet av

Vilhelm Andersen

6 [blank]

7

FÖRORD

Föreliggande arbete handlar om livsåskådningsdebatten hos Henrik Pontoppidan. Få författarskap lånar sig mer osökt åt ett sådant studium. Hos denne diktare utgör idéernas tvekamp en integrerande del av den konstnärliga helhetsbilden; de uppträder nämligen som personliga makter, som huvudpersoner i verket. Undersökningen handlar mindre om dessa livstankars objektiva giltighet och tidsförankring än om deras inbördes samspel. De fem avsnitt som boken innehåller har alla ställts i relation till Pontoppidans dialektiska gestaltningsmetod, hans tvesyn, men de avser därutöver att peka på de viktigaste av de motivkretsar inom vilka författarens inre och yttre uppgörelser växelverkar.

Mitt tack går till professor Henry Olsson. Hans personliga ingripande gjorde det möjligt för mig att skriva denna bok, och han har också under arbetets gång givit mig stöd, uppmuntran och värdefulla anvisningar.

Av de många i Danmark, som generöst kommit mig till mötes, vill jag här nämna Fru Johanne Krause, född Pontoppidan, Horsens, Overlæge, Dr. med. Ib Ostenfeld, Vedsted, Bibliotekar Carl Dumreicher, Köpenhamn, Lektor Niels Jeppesen, Viborg, Fru Inger Cavallin, född Holt, Lerum, Professor P. G. Lindhardt, Århus, Overarkivar Bjørn Kornerup, Köpenhamn, Bibliotekar Kåre Olsen, Köpenhamn, Sognepræst H. L. Jespersen, Kirke Hyllinge, Gårdejer Hans Aaskilde, Østby, och Civilingeniør Herbert Marcus, Virum.

Mina studier har välvilligt underlättats av Randers Centralbibliotek och Svenska Akademiens Nobelbibliotek.

Under arbetets gång har bidrag erhållits ur Karl och Betty Warburgs fond och från Helsingborgfirmaet Evers & Co:s anslag för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark.

K. A.

8 [blank]

9

INNEHÅLL

INLEDNING15
RELIGION OCH KRISTENDOM 33
DE FATTIGAS PARADISDRÖM 39
"IMOD DET YDRE RUSTER SIG DET INDRE" 47
DET FORJÆTTEDE LAND 50
POLEMIKERN 55
KRØNIKER 69
DOMMENS DAG 73
MORTEN PONTOPPIDAN OCH DEN LIBERALA KRISTENDOMEN 76
LYKKE-PER 87
DE DØDES RIGE 90
ARV OCH ÖDE 93
INTRODUKTION 95
LYKKE-PERS BARNDOM 103
LYKKE-PERS LYCKA 120
ØRNEFLUGT OCH MORGENDUG 123
TROLLHAMNEN 128
SPÖKENA 134
OMVÄNDELSE. BOTGÅNG. LIDANDE. NIETZSCHE 141
SAMVETET 
   1. DET STORE SPØGELSE 147
   2. SPØGELSER 151
   3. DET IDEALE HJEM 153
FEILBERG. NATUR OCH INSTINKT. "TRAHIMUR" 156
DE DØDES RIGE 161
10 NATUR OCH CIVILISATION 185
ÄVENTYRET NATUREN 187
UNG ELSKOV 194
SPØGELSER 196
VILDT 198
KÖPENHAMNAREN 204
DET FORJÆTTEDE LAND 211
MINDER 220
DEN GAMLE ADAM 225
DE TVÅ NATURTYPERNA 229
HØJSANG 233
LYKKE-PER PÅ KÆRSHOLM 236
DEN KONGELIGE GÆST. ET KÆRLIGHEDSEVENTYR 240
DET STORE SPØGELSE 242
MAN OCH KVINNA 245
KÄRLEK PÅ LANDET 249
MIMOSER OCH "HANSKE"-DEBATTEN 259
URBANUS OM KÄRLEKEN 269
DEN GAMLE ADAM 277
HØJSANG 285
KÄRLEKENS DÖD I ÄKTENSKAPET 
   1. EMANUEL OCH HANSINE 297
   2. LILLE RØDHÆTTE 299
   3. DET IDEALE HJEM 303
   4. BORGMESTER HOECK OG HUSTRU 310
   5. DEN KONGELIGE GÆST 313
KONSTNÄRLIGA UTVECKLINGSLINJER 321
DISPOSITION 323
PONTOPPIDANS UTGÅNGSPUNKTER 324
DE TIDIGARE ÅTTIOTALSVERKEN 
   1. DET GRACIÖSA ELEMENTET 331
   2. FÖRHÅLLANDET TILL NATURALISMEN 340
11 DE SENARE ÅTTIOTALSBÖCKERNA. DEN EPISKA STILEN UT-
VECKLAS. STILHÄRMANDE DRAG

347
DE SMÅ JAGROMANERNA 357
PONTOPPIDAN OCH DET LITTERÄRA KLIMATSKIFTET KRING 1890 
   1. INLÄGG FÖR FANTASI OCH SUBJEKTIVITET 362
   2. SOLIDARITET MED ÅTTIOTALSTRADITIONEN 371
NATTEVAGT 381
DEN STORA EPIKEN 392
NOTER 410
LITTERATURFÖRTECKNING 444
REGISTER ÖVER PONTOPPIDANS VERK 451
PERSONREGISTER 455
SUMMARY IN ENGLISH 463

12 [blank]

13

FÖRKORTNINGAR

AG Arv og Gæld
D Drengeaar
DD Dommens Dag
D F L Det forjættede Land
F Familjeliv
H Hamskifte
L-P Lykke-Per
St V Stækkede Vinger
U Undervejs til mig selv
L Brev till Axel Lundegård
M O Minder og Oplevelser av Morten Pontoppidan
SS Samlede Skrifter
SV Samlede Værker
Berl. Tid. Berlingske Tidende
Ill. Tid. Illustreret Tidende
Kjøb. Børst. Kjøbenhavns Børstidende
Krist. Dagbl. Kristeligt Dagblad
Nat. Tid. Nationaltidende
Pol. Politiken
Sten. Interv. Stenografisk Interview
Tilsk. Tilskueren