Litteraturliste

Henrik Pontoppidans produktion

Der henvises til gennemgangen ovf. i kap. 1. Endvidere til PCA og Ahnlund, hvis liste (444-45) i sine oplysninger om ændrede udgaver dog langtfra er fuldstændig. Vedrørende Henrik Pontoppidans produktion uden for bogform henvises også til PCA; se endvidere bilag 1-2 i nærværende TILLÆG, s. 66f. Nobelpris-selvbiografien (PCA 311) er optrykt i Henrik Pontoppidan-Mindebogen.

Interviews med Henrik Pontoppidan

"Stenografisk Interview" ved C. C. Clausen. Hver ottende Dag. 10.9.1905.
"Om Lykke-Per" Politiken 19.12.1905.
"Henrik Pontoppidans 60-årsdag". Referat og interview. Berlingske Tidende 25.7.1917.
"Om Nobelprisen". Politiken 10.11.1917.
"Om Georg Brandes". Dagens Nyheder 21.2.1927.
Fødselsdagsinterview. Dagens Nyheder 25.7.1927.

Øvrige trykte kilder

Skønlitteratur og fagets håndbøger er ikke medtaget. Understregningerne markerer de forkortelser, hvormed de pågældende værker eller artikler er betegnet i teksten. Da listen ikke tilstræber fuldstændighed med hensyn til litteraturen om Henrik Pontoppidan, har jeg – især af det væld af artikler, der fremkom omkring Henrik Pontoppidans 100-årsdag i 1957 – kun medtaget, hvad der forekom mig værdifuldt, selvstændigt eller hvortil Jeg direkte henviser i teksten. Flere værker eller artikler af samme forfatter er opført i kronologisk orden. Hvor intet andet angives, er trykkestedet København.

Ahnlund, Knut: Henrik Pontoppidan, Fem huvudlinjer i forfatterskapet. Stockholm, 1956. – Forkortelse: Ahnlund,
Poul Carit: Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi. 1934. – Forkortelse: PCA.
– : Digteren og Mennesket. Fem essays om Henrik Pontoppidan. 1951.
Andersen, Vilh.: Bacchustoget i Norden. 1904.
Andersen, Vilh.: (Anmeldelse af) "Lykke-Per". Politiken 26012.1905.
–: Henrik Pontoppidan. Et nydansk forfatterskab. 1917
–: & Vald. Vedel: Ved Erik Henrichsens Bisættelse 14. Dec. 1917. 1918'1.
–: Folk og Mennesker. 1919.
–, Festskrift til. 1934.
Arup, Erik: Viggo Hørup. 1941.
Behrendt, Fl.: "Erindringer og breve i Henrik Pontoppidan-forskningen." kronik i Berlingske Aftenavis, 30.6.1964.
–: "Henrik Pontoppidan og 'forlæggernæven'". Jyllandsposten 8.7.1964.
Bertelsen, Aage (udg.): Det forjættede land i forkortet udgave med indledning og noter. 2. opl. (1956).
Bertolt, Oluf, Ernst Christiansen og Poul Hansen: En bygning vi rejser, bd. I 1954.
Beyer, Harald: Nietzsche og Norden I-II. Bergens Universitets Årbok 1958-59. Bergen 1959-62.
Bomholt, Julius: Nordiske Profiler. 1945.
Borchsenius, Otto: "Fra Henrik Pontoppidans Ungdom". National Tidende. 23.7.1917.
–: Anmeldelser af Henrik Pontoppidans bøger i Morgenbladet og Dannebrog.
Brandes, Georg og Edvard: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd I-VIII, 1939-42.
Brandes, Edv.: Anmeldelser af Henrik Pontoppidans bøger i Politiken.
Brandes, Georg: Berlin. 1885
–: Fugleperspektiv. 1913.
–: Samlede Skrifter. Bd. 13. 1903.
–: Samlede Skrifter. Danmark. 3. bd. – 2. udg. 1919.
Bredsdorff, Elias: "Blasfemisk, slibrig og skabrøs". Politiken 6.7.1962.
–: "Henrik Pontoppidans digt til Georg Brandes i ny belysning". Edda 1963. p. 34-51.
–: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. [I] En redegørelse for brevvekslingen. [II] En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv. 1964.
–: "Henrik Pontoppidan og Bjørnstjerne Bjørnson". Politiken 30.6.1964.
Brix, Hans: Gudernes Tungemaal. 1911.
Brøndsted, Mogens: "Fantaster i dansk og fremmed digtning". Edda 1948, 1-57.
Brøndum-Nielsen, Johs.: "Henrik Pontoppidan". Aarhuus Stiftstidende 2.7.1944.
Bukdahl, Jørgen: Dansk National Kunst. 1929.
–: "Don Quijotes Skygge". Spejling og Realitet. 1962. p. 206-15.
Böök, Frederik: Victoria Benedicteson och Georg Brandes. 1949.
Cavling, Viggo: Ludvig Feilberg og hans Levelære. 1915.
Clausen, Julius: Mennesker paa min Vej. 1941.
Det ny Aarhundrede. 1. aarg. 1904.
Drachmann, A. B.: "Textkritik, anvendt paa S. Kierkegaards Skrifter". Udvalgte Afhandlinger, 1911. p. 154-74.
Dumreicher, Carl: "Fra Henrik Pontoppidans Skoletid". Tilskueren, 1932. p. 122-32.
–: "Henrik Pontoppidan". Den yngre Slægt Pontoppidan. 1931. p. 279-94.
–: "Henrik Pontoppidan". Ved en Milepæl. 1954. p. 31-36.
Eickhoff, Gotfred: "Da Henrik Pontoppidan sad Model". Gads danske Magasin. 1944. p. 167-74.
Feilberg, Ludvig: Samlede Skrifter. 1914.
Fonsmark, Henning (red.): Hvem skrev hvad før 1914. 1954.
Frandsen, Ernst: Årgangen, der måtte snuble i starten. 2. udg. 1960.
Frederiksen, Emil: Den unge Grundtvig og andre Essays. 1948. p. 220.
Friis, Oluf: "Henrik Pontoppidan". Information. 24.7.1957.
Frølund, Aleks: Peter Nansen. Et Forsøg på en Vurdering. 1962.
Gad, Carl: Omkring Kulturkrisen 1929.
Gandrup, Richardt: "Henrik Pontoppidan". Politiken 22.7.1927.
Geismar, Oscar: Nogle Digterprofiler. 1906.
–: Digterprofiler. 1916.
Grossmann, Walter: "Henrik Pontoppidan". Orbis Litterarum, 14. 1959. p. 114-20.
Hattmann, Eduard von: Philosophie des Unbewussten. Berlin 1871. Svensk oversættelse, Stockholm 1877.
Hegel, Fr.: Erindringer I, 1946.
Henrichsen, Erik: "Betragtningens Time". Tilskueren 1904. p. 243-57.
–: Viggo Hørup 1910.
–: Mændene fra Forfatningskampen I-II, 1913-14.
Herrlin, Axel: Från sekelslutets Lund. Lund 1936.
Hultberg, Helge: "I: Digterens intention – og digtets". II: "En Bogs baggrund spiller ingen rolle". Berlingske Aftenavis 12. og 13.5.1964.
Hørup, Viggo: I Skrift og Tale I-III 1902-04.
Jensen, Anker: "Sproglige og stilistiske træk hos Henrik Pontoppidan". Haderslev Katedralskoles Indbydelsesskrift 1933, s. III-XVIII.
Jensen, C. E.: Vore Dages Digtere. 1898.
Jensen, Johan Fjord: Turgenjev i dansk åndsliv. 1961.
Jeppesen, Bent Haugaard: Henrik Pontoppidans Samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet 1887-1927. 1962.
Jeppesen, Niels: "Randgloser om Henrik Pontoppidans Personlighed". Vejle Amts Folkeblad 21.12.1943.
– : Samtaler med Henrik Pontoppidan. 1951.
– : "Nyt og gammelt om Henrik Pontoppidan". Randers Amtsavis 25.7.1959.
Jolivet, Alfred: Les Romans de Henrik Pontoppidan cinquante années de vie Danoise. Paris 1960.
Jørgensen, Johs.: Mit Livs Legende, bd. I og II. 7. opl. 1923.
Kaarsted, Tage: Ove Rode – en politiker bliver til. 1963.
Kehler, Henning: Poeter og Pedanter. 1932.
Kjerulf, Axel: Det gamle apotek i Helsingør. 1951.
Kjøbenhavns Vejviser 1865-1900.
Koppel, Valdemar: Af Politikens Historie I-II. 1946.
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi. 4. opl. 1948.
Krarup, Søren: Hørups arv og arvtagere. 1961.
Kristensen, Sven Møller: Digtning og Livssyn. 1959.
Kristensen, Tom: "Henrik Pontoppidan og Ungdommen". Mellem Krigene. 1946, p 112-15.
Krüger, Paul: "Henrik Pontoppidan og Georg Brandes". Aarhuus Stiftstidende 30.6.1964.
Lange, Sven: "Henrik Pontoppidan". Det ny Aarhundrede, 3. aarg. 1905-06, p. 473-87 + 489-92.
Lauridsen, Olaf: "Henrik Pontoppidans stilling til radikalismen". Edda 1938, s. 165-210.
Lea, Dina: "Fra Henrik Pontoppidans sidste år". Edda 1948, 232-36.
Leopold, Svend: Erindringer I-III. 1927-28.
Levin, Poul: "Familien Salomon i Henrik Pontoppidans 'Lykke-Per'". Tilskueren 1906, p. 281-98.
Lindhardt, P.G.: Dines Pontoppidan. Acta Jutlandica XX, 1. 1948.
Lundegård, Axel: Några Strindbergsminnen. 1920.
Møller, Niels: "Henrik Pontoppidans 'Lykke-Per'" Nordisk Tidsskrift 1906, p. 266-72.
Nathansen, Henri: Portrætstudier. 1930
Nielsen, Fr.: "Ørneflugt – læst igen". Digt og Læser. 1961, p. 148-63.
– : (udg.) Borgmester Hoeck og Hustru med Efterord, tillæg og oplysninger. 1964.
Nielsen, L.C.: Frederik V. Hegel. Et Mindeskrift. I: Hans Forgængere og hans Slægt. II: Breve til ham og fra ham. Trykt som Manuskript. 1909.
Nordisk Boghandlertidende. 1881-1904.
Ostenfeld, Ib: Det besjælede Univers. 1948.
– : Den egensindige Rejsende. 1955, p. 30 og 144-66.
–: "Familieportræt". Udenfor Alfarvej. 1963, p.141-57.
–: "Sporene efter Blicher hos Henrik Pontoppidan. Skitse til en sammenlignende studie". Berlingske Aftenavis 26.2.1964.
Petersen, Ole Hyltoft: Henrik Pontoppidans journalistik i 80-erne og 90-erne og dens betydning til belysning af det digteriske forfatterskab og personligheden. 1958. (maskinskrevet specialeopgave.)
Philipsen, Gustav: "Træk af det Philipsen'ske Forlags Historie". Aarbog for Bogvenner. 1919, p. 103-51.
–: Af min Urtegaard. 1923.
Pontoppidan, Axel: Den yngre Slægt Pontoppidan. 1931.
Pontoppidan, Morten: Minder og Oplevelser. 1922.
–: "Lidt om min Farfader Præsten Børge Pontoppidan". Gads danske Magasin 1924, p. 431-42.
–: "Fra Henrik Pontoppidans Barndom og Ungdom". Gads danske Magasin 1927.
Poulsen, Bjørn: "Henrik Pontoppidan". Møder med danske digtere. Gyldendals julebog 1958, p. 38-39.
Poulsen, Fr.: "Da Lykke-Per udkom". Politiken 24.7.1932.
–: I det gæstfri Europa. 1947.
Rohde, H. P.: Ernst Bojesen. 1958.
–: "Henrik Pontoppidan som litterær økonom". Berlingske Aftenavis 28.3.1961.
Roos, Carl: "En gammel bog, der er god som ny". Jydske Tidende 20.1.1952 (genoptrykt i Det ukuelige Haab, 1963) .
Rubow, Paul V.: Kunsten at skrive. 1942.
–: Holger Drachmann 1878-1897. 1945.
–: Litterære Studier. 2. opl. 1949.
–: "Henrik Pontoppidan". Berlingske Aftenavis 23.7.1957.
–: Anmeldelse af Karl V. Thomsens Hold galden flydende. Berlingske Aftenavis 2.11.1957.
Salmonsens Leksikon, 1. udg. bd. XIV. 1903.
Schyberg, Fr.: Digteren, Elskeren og den Afsindige. 1947.
Simonsen, Chr. Hvid: "Henrik Pontoppidan og Horns Herred". Fra Københavns Amt 1956. 1957, p. 29-38.
Skjerbæk, Thorkild: "Henrik Pontoppidans budskab". Heretica. 5. årg. 1952, p. 168-97.
–: "Tidens revser og dommer". Information 24.7.1957.
–: "Klassikeren Henrik Pontoppidan" (anmeldelse af Ahnlund). Dansk Udsyn. 1957, p. 132-35.
–: "En menig soldat i menneskeåndens evige frigørelseskamp". Dansk Udsyn. 1957, p. 312-20.
–: "Oversigt over de forskellige Udgaver af Lykke-Per". Lykke-Per, 10. udg. 1959, bd. II, p. 305-08.
–: "'Lykke-Per's skæbne". Information 12.11.1959.
–: "Oversigt over de forskellige Udgaver af Det forjættede Land". Det forjættede Land 9. udg. 1960, p. 411-15.
–: "Det forjættede Land. Lidt om tilblivelsen af en stor roman". Radioforedrag 1960. Trykt i Dansk Udsyn 1960, p. 310-22.
–: "Oversigt over de forskellige Udgaver af Mands Himmerig". Mands Himmerig. Femte oplag. 1961, p. 225-26.
–: "Mands Himmerig". Information 30.5.1961.
–: Oversigt over de forskellige Udgaver af Henrik Pontoppidans Erindringer. Erindringer. 1962, p. 239-40.
–: Efterskrift til Lykke-Per, 11. udg. (Gyldendals bibliotek bd. 20-21). 1964. bd. II, p. 345-58.
Skou-Hansen, Tage: Digteren og den dydige filosof. Heretica. 5. årg. 1952, p. 212-27.
–: Fornægteren. Heretica. 5. årg. 1952, p. 384-401.
–: Forsvar for prosaen. Heretica. 3. årg. 1950, p. 487-503.
–: Tidskritikeren Pontoppidan. (anmeldelse af Haugaard Jeppesen) Dansk Udsyn 1964, p. 71-74.
Smedmark, Carl Reinhold: Anmeldelse af Ahnlund. Samleren 1956, p. 165-74.
Spang-Hanssen, E.: Oskar Siesbye og hans Breve. Studier for Sprog- og Oltidsforskning nr. 206. 1948.
Stensgård, Erling: Ørneflugt. Berl. Aftenavis 22.12.1944.
Studenterbladet 3.-4. bd. 1896-97.
Svendsen, Hanne Marie: På rejse ind i romanen. 1962.
Thomsen, Ejnar (red): Henrik Pontoppidan til Minde. 1944.
–: Skribenter og Salmister. 1957.
Thomsen, Ejnar: Digteren og Kaldet. 1957. (Heri er genoptrykt E.T.s artikler fra Mindebogen med vigtig efterskrift ved udg. om E.T.s Schaff-studier efter 1944.)
Thomsen, Karl V.: Hold galden flydende. Tanker og Tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Århus. 1957.
Tilskueren 1889-1890.
Tolstoj, Leo: I Kamp om Lykken. 1888.
Troels-Lund: Et Liv. 1924.
Vedel, Valdemar: Moderne Digtning. Ny Jord. 1888.
–: Den moderne Literaturs Livsværdier. Literatur og Kritik IV. 1890, p. 281-301.
–: Anmeldelser af Det forjættede Land i Tilskueren, 1892, 1893 og 1896 og i Nyt Tidsskrift 1893.
–: Studenterbogen 1896, p. 165-78.
–: Ibsen og Danmark. Festskrift til Ibsen. Bergen 1898, p. 55-114.
–: Akademikerne og Folket. Tilskueren 1904, p. 80-88.
–: Menneskelighed. Tilskueren 1905
– : Firsernes Førere. 1923.
-, Festskrift til. 1935.
Weilblund, Aage: Omkring den litterære Cafe. 1951.
Woel, Cai M.: Henrik Pontoppidan I-II. 1945.
Øllgaard, Hans: Marie Pontoppidan. Vartovbogen 1962, p. 64-87.

Utrykte kilder

Hvor intet andet angives, befinder den pågældende kilde sig på KB.

Dumreicher, Carl: Kladde og renskrift til artiklen i Den yngre Slægt Pontoppidan. Randers Centralbibliotek.
Folketællingslister fra februar 1880. Rigsarkivet.
Henrik Pontoppidans manuskript til:
Den kongelige Gæst. NkS 871,8o
Den sorte Aline. Fortælling. Collin 418,4o
Det ideale Hjem. Anden Udgave. Randers Centralbibliotek.
Et Endeligt. NkS 3032,4o
KBs accessionsprotokol for 1931-32.
Nyboders Husbøger, Elsdyrsgade 1853-78 og 1878-c. 1894. Rigsarkivet.
Universitetsbibliotekets udlånsprotokoller 1883, 1888-1904.
Enkelte kopier af breve fra Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan 1936-43. På Gyldendal.
Breve fra Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan. Ut 306.
Breve fra Ernst Bojesen til Funch Thomsen, Nordisk Forlags Kopibøger "1895-97" Og "1899-1902".
Enkelte kopier af breve fra Fr. Hegel til Henrik Pontoppidan 1924-36. På Gyldendal.
2 breve fra Gustav Heilmann til Aage Hirschsprung. Det Schubotheske Forlags korrespondance i G.
Breve fra Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan 1903-17. Ut 306.
Breve fra Erik Henrichsen til Valdemar Vedel. Nks 4465,4o
Brev fra P.N. Holst til Gustav Philipsen 1892. NkS 4462,4o
4 breve fra P.N. Holst til Henrik Pontoppidan. 1915-19. Ut 306.
28 breve fra Karl Larsen til Valdemar Vedel 1892-1926. NkS 4465,4o
Brev fra Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen (tilhører antikvarboghandler Gustav Strand.)
8 breve fra Henrik Pontoppidan til Sophus Schandorph 1887-99. Ut 282.
6 breve fra Henrik Pontoppidan til Valdemar Vedel 1898-1905. NkS 4465,4o
Breve fra Vald. Vedel til Erik Henrichsen. NkS 4465,4o
Iøvrigt henvises til kapitel 1, III.

 
['1] trykkeåret tilføjet 3.1.2010. tilbage