Henrik Pontoppidan og Georg Brandes

Elias Bredsdorffs disputats med undertitel: "En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv" blev antaget af Københavns universitets filosofiske fakultet og forsvaret for den filosofiske doktorgrad i 1964 og udgivet samme år.

Det er selve disputatsen der – med enkelte udeladelser – gengives her. Vi har udeladt litteraturfortegnelsen og navneregisteret fordi kildestederne er klart angivet i teksten og navneregisteret overflødiggøres af muligheden for søgning i kapitlerne. Vi har undladt at korrekturlæse citaterne ligesom vi har afstået fra at rette forfatterens øvrige fejl, således har vi ladet hans konsekvente fejlskrivning "Borgmester Hoeck og hans Hustru" stå uantastet1.

Den trykte udgave var ledsaget af et bind med undertitlen: "En redegørelse for brevvekslingen". Hele dette bind der foruden Bredsdorffs afskrifter af brevene indeholder hans kommentarer til teksterne, er udeladt. Grunden hertil er at de korrekturlæste brevtekster alle kan findes andetsteds her på netstedet. En fuldstændig nytydning af brevene efter originalerne har måttet finde sted da Bredsdorffs afskrifter ofte er fejlbehæftede.2

Egå, 18. marts 2021 Henrik Loft Nielsen

 
[1] Forøvrigt en fejl som Bredsdorff langtfra var ene om at begå blandt litterater. Pontoppidan har jo villet udtrykke noget med sin titel, så måtte sprogets musik komme i anden række. Derfor plumper den uopmærksomme nemt i. tilbage
[2] I 1997 udgav Elias Bredsdorff (sammen med Carl Erik Bay) bogen Henrik Pontoppidans breve I-II. Den omfatter et udvalg af breve med udgivernes kommentarer. Også i denne bog er brevteksterne fejlbehæftede, men de er siden i nytydet og korrekturlæst form føjet til nu den næsten fuldstændige samling af Pontoppidans brevvekslinger vi kan præsentere her på netstedet. tilbage