Henrik Pontoppidan om Hovedpersonen i "Mands Himmerig"

Siden Henrik Pontoppidan udsendte sin sidste Bog "Mands Himmerig", har man i literære og politiske Kredse – saavel i Danmark som i Sverige og Norge – været desorienteret med Hensyn til hvem Henrik Pontoppidan har brugt som delvis Model til Bogens Hovedperson Magister Niels Thorsen.

Som vore Læsere vil erindre, stod der i vor Anmeldelse af Bogen her i Bladet bl. a. følgende:

"Naturligvis, ingen er beføjet til at udlægge denne Romanhelts voldsomme Udfald mod det danske Folks Sorgløshed og vanartede Presse som Forfatterens egne. Til Gengæld ser Pontoppidan med saa fuld en Sympathi paa hans uegennyttige af Kærlighed og mandige Egenskaber inspirerede Stridbarhed og Offervillighed, at man ikke gaar for vidt ved at fremhæve denne Sympathi som væsentlig."

Endvidere:

"Man er berettiget til at tro, at Pontoppidan som delvis direkte Model for sin Helt har benyttet den omtrent eneste originale politiske Skribent i Danmark efter Hørup, selv Hørupper om en Hals, Overretssagfører Erich Henrichsen, hvis tragiske Skæbne – – – – – i væsentlige Træk minder om den Pontoppidanske tragiske Romanskikkelse."

Fra Henrik Pontoppidan modtog undertegnede forleden et Brev, der fuldt ud bekræfter denne Antagelse, og da det kan have Betydning for den læsende Offentlighed at kende Pontoppidans egen Mening om sin Bog, tillader jeg mig at anføre disse Linjer af Pontoppidans Brev:

"Det er rigtigt nok, at jeg har haft Erich Henrichsen i Tankerne, da jeg skrev den. Han og jeg var nære Venner, og Indtrykkene fra hans sjælelige Sammenbrud har jeg aldrig forvundet. Vi tabte i ham en stor og sjælden Evne. Jeg betragter delvis selv min Bog som en Krans henlagt paa hans Grav".

A.B.