Anmeldelser af Nattevagt

Peter Nansen i Politiken 5.6.1894:

Den fornemme Stilfærdighed, den beherskede Maade, hvorpaa Pontoppidan holder enhver personlig Udtalelse tilbage, gør hans Bog tilsyneladende saa from, i Virkeligheden saa meget voldsommere. Der dirrer bag den glatte Overflade en med Magt tilbagetrængt Foragt.

læs hele anmeldelsen

Otto Borchsenius i Dannebrog 7.6.1894:

”Hold Galden flydende!” lyder de sidste Ord i Henrik Pontoppidans nye Fortælling, og skjønt den Person, i hvis Mund det smukke Opraab er lagt, af baade ydre og indre Grunde næppe kan tænkes at skulde være Forfatterens Talerør, har en Anmelder i ”Politiken”, der – som vi nedenfor skal se – har paataget sig at være Pegepind for Pontoppidan, og saa øjeblikkelig faaet St. Veitsdans af Herykkelse over ”Galden”

læs hele anmeldelsen

Helmer Lind i Aftenbladet 7.6.1894:

Nu, just som Ynkeligheden har sat den skjønne Blomst, der hedder Forliget og Glæden over den er stor i "vort velsignede lille Vejrmølleland", skriver Pontoppidan den saa aktuelle "Nattevagt". Det er igjen Manden fra "Ilum Galgebakke", der har Ordet, og hans Omkvæd er nu som da, kun stærkere og baaret af den større Overbevisning, som kun Kjendsgjerningerne kan skjænke: "Krapylet leve".

læs hele anmeldelsen

C.E. Jensen i Social-Demokraten 8.6. 1894:

Henrik Pontoppidans nye Bog vil vække stor Opmærksomhed – ikke saa meget af rent kunstneriske Grunde som ved den revolutionære Pathos, hvoraf den er gennemstrømmet.

læs hele anmeldelsen

P.C.V. Hansen i København 13.6.1894:

At det tilsidst gaar Jørgen Hallager saa ilde, gør da ikke Forfatterens Radi­kalisme mindre; det viser blot, at han ser meget pessimistisk paa Tingene. Saa bitter en Bog som ’Nattevagt’ er der ikke længe kommet her hjemme.

læs hele anmeldelsen

Adolf Falkman i Nationaltidende 14.6.1894

(…) der mangler Harmoni mellem Handlingens Gang og Stilens Glød eller mellem Bogens Anlæg og det Talent eller Temperament, hvormed Forfatteren fortæller.

læs hele anmeldelsen

Carl Behrens i Adresse Avisen 14.6.1894:

”Nattevagt” er da ikke skrevet i nogen Tendents’ Tjeneste, men for Kunstens egen Skyld. Og det bør tilføies, at den Kunst, Pontoppidan her udvikler, bærer Fuldkommenhedens Præg og gjennem sin mærkelige Stilpatina vil bevares mod Forfald.

læs hele anmeldelsen

Einar Christiansen i Illustreret Tidende 15.7.1894:

Bogens Kunst har lidt under det Hastværk, hvormed den er skrevet, hvad man dobbelt beklager, fordi der er saa megen Personlighed, saa megen Mandsvilje baade i og mellem Linierne.

læs hele anmeldelsen