Literære Anmeldelser

Hr. Redaktør! Efter i samfulde 8 Dage forgjæves at have ventet paa, at en eller anden behjertet Mand med en mere journalistisk øvet Pen end min skulde have grebet en af Morgenbladet's Medarbejdere paa fersk Gjerning, nødes jeg til gjennem Dem selv at henvende mig til Morgenbladet's Udgivere, Dhrr. Brandes, Hørup og Berg, i Anledning af en Person, der i det nævnte Blad underskriver sig "Skram", og som i Bladets Nummer for forrige Lørdag har leveret en Anmeldelse af en nylig udkommen Bog, der fortjener alvorlig Misbilligelse.

Anmelderen har nemlig udsøgt to Steder af Bogen quæstionis1, hvilke han aftrykker under Paaskud af, at de ere saa stilfulde, malende osv., medens de i Virkeligheden kun ere svinske og liderlige og utvivlsomt ere højst usunde at læse for uhærdede Gemytter, ligesom de maa frastøde alle naturlig konstruerede Mennesker. Det ene Stykke maa sandsynligvis i Bogen efterfølges af en stilfuld Beskrivelse af Sovekammermøblers Benyttelse eller Bleers Aftagelse, medens det andet kun kan være Indledningen til en stiliseret Behandling af de bekjendte mindre stilfulde end nøjagtige Redegjørelser for Barnefødsel i Dølgsmaal, som de af Bladene refererede Domme nu ogsaa bringe til almindelig Kundskab. Jeg veed ikke, om den Art Anmeldelser er en ny Methode for Evolutionen af den frie Tanke hertillands, men det er sikkert nok, at de have stor Interesse for Almenheden, hvis de skulle fortsættes, thi det er ikke blot vanskeligt, men helt umuligt at værge sine Nærmeste imod, at Indholdet af en Avis paa en eller anden Maade kommer til deres Kundskab. Saalænge den Art Episoder, hvis Udmaling for en ubekjendt blandet Læsekreds formentlig er Forfatteren og hans Anmelder en særlig Fornøjelse, kun findes i Bøger, kan det saa nogenlunde gaa, men anderledes er det, naar de optrykkes i Aviserne, som dog ikke skulle være indrettede særlig in abusum Delphini2, og det er virkelig drøjt, at vi Andre skulle bære Følgerne af de realistiske Forfatteres Fornøjelser. Derfor bør saadanne Udskejelser, der ikke vedrøre noget Princip, men kun ere Udslag af Vedkommendes Uvornhed, mødes med en alvorlig Protest fra det gode Selskab, dette høre saa til venstre eller højre Side.

A.

 
[1] quæstionis: den pågældende (Bog). tilbage
[2] in abusum Delphini: til misbrug for delphinen, sml. ad usum Delphini, til brug for delphinen (den meget unge franske konge Ludvig 14), et udtryk der især bruges om bøger der – af hensyn til sarte sjæle – udgives med udeladelse af anstødelige steder. tilbage