Asgaardsrejen

Folketeatret

Asgaardsrejen. Skuespil i 3 Akter af Henrik Pontoppidan

Folketeatret gjorde i Aftes en god Gærning ved at bringe "Asgaardsrejen" til Opførelse. Ikke for Publikums Skyld. Thi det staar i Gæld til Pontoppidan for langt bedre og betydeligere Værker. Men for Pontoppidans egen Skyld. Thi først ved at se sit Skuespil paa Scenen, vil han selv blive klar over dets Mangler.

Sandt at sige virkede "Asgaardsrejen" i Aftes underlig antikveret. Man kunde godt tro, det var skrevet for tyve-tredive Aar siden, skønt det først for et Par Maaneder saa Lyset i Bogform.

Det var i Virkeligheden en besynderlig Anakronisme at høre Folk klappe ad en og anden Tirade om Frihedens hellige Sag, der kræver Blodvidner – akkurat som i de hellige Provisoriedage, da de virkelige Troende for fuldt Alvor gik og ventede paa Blodvidnerne. Som bekendt flød der den Gang intet Blod, der faldt kun en Frakkeknap1.

Som en Røst fra Graven lød Otto Kalls hektiske Tale. Denne Invalid for sine egne Frihedsidealer, denne Svækling, der ikke selv blev Blodvidne, men kun satte sine egne Nyrer til: Rystende, afholdende paa Grund af den bitre Nødvendighed, desillusioneret, dødsmærket og kun stærk i et eneste: sin beske Uforsonlighed.

Man maa næsten beundre Forfatteren, at han har kunnet tage denne Invalid alvorlig og ikke tilføjet ham den allerringeste Spot, det allerletteste Æselsspark. Han tror endogsaa paa en sidste Opblussen af hans Evne til at virke befriende. Thi ude i det nøjsomme Frihedsland lader han ham styrke en egenkærlig ung Pige til at rive sig løs fra Forældrenes Aag. Hun finder med ét alle sine Omgivelser tarvelige og cykler med flyvende Haar afsted til Hovedstaden, hvor hun føler sit Kald vente: hun vil skrive, først om brækkede Ben og væltede Vogne, siden Føljeton og tilsidst allerhelst rigtig – digte!

Her viser sig den gammelkendte Splittethed i Pontoppidans Forfatterfysiognomi. Denne Lyrikhader, denne Floskelforagter, denne Litteraturfordømmer drives Gang paa Gang, som Tyven til Aastedet, tilbage til en usalig Kresen om Bøger og atter Bøger.

Der tales i "Asgaardsrejen" ustandseligt om Bøger. Teologerne tvistes om Kierkegaard. Den unge Rektordatter udvikler sin Trods ved at læse alle Onklens oppositionelle Bøger. Og Otto Kall, der har skrevet alle disse Bøger, taler selv ulideligt som en Bog, nu og da som en Avis. Al den Gift og Galde, der har trukket sig sammen som en Byld i hans Indre, straaler ud som Materie, alene fordi han hører et Par unge Mennesker læse et Par ligegyldige Vers.

Belletristerne hader han som Pesten – og ak! saa er han selv Belletrist. Større Tragikomedie kan ikke tænkes.

Under al denne Syslen med Bøger, for alt dette Had til sin egen Haandtering, glemmer Forfatteren at udforme sine Personer til virkelige Mennesker. Deres Skæbne interesserer os ikke, fordi vi kun lærer dem at kende gennem Skændescener om Litteratur og Anskuelser. Og selv deres Frihedsdiskussioner opløser sig for os i en abstrakt Almindelighed, tager ikke Sigte paa virkelige Realiteter. Livets Luft er endnu langt mere fortyndet om disse Skikkelser end f. Eks. om Personerne i "Rosmersholm". Og af disses plastiske, individuelle Anskuelighed ejer de intet. De farer bort i Luften med samt den hele Asgaardsrej af gravlagte Tanker og Spøgelsefraser. Kun nu og da et Glimt af Digterens Kløgt, et Drøn og et Bulder af hans indestængte Uforsonlighed.

Der kom ikke megen virkelig Menneskefremstilling ud af dette antikverede Tankeindhold. Højest naade Fru Marie Ring, der ikke blot havde et fint og stilfuldt Ydre som Rektorfruen, men ogsaa trak sit Spil op med sikre og fine Linjer og tilsidst udtrykte Modersorgen over Tabet af Datteren smukt og inderligt. Fru Ring er langsomt blevet en Kunstnerinde med sjældent ægtevirkende Midler.

Den debuterende Frk. Lindegaard gjorde Datteren langt mere mut og uelskværdig, end heldigt var. Debutængstelsen havde sikkert sin Del i den enstonige, næsten krampagtige Koleriskhed, den mørke Heftighed, hvormed hun spillede fra først til sidst. Men bag Ensformigheden og Manglerne – bl. a. trænger Organet til Røgt og Klarhed – tydede Alvoren paa god og haardnakket Vilje.

Hr. Johs. Nielsen som den invalide Uforsonlighedsapostel spillede med sin vante Intelligens og diskrete Finhed. Han var en Art medynkvækkende Haltefanden, der kunde blusse op og vise Djævlekloen, saa Folk maatte klappe.

Hans Iscenesættelse havde ogsaa givet Stykket et eksalteret og stakkat Tempo, der svarede ganske godt til Tendensen. Men Bifaldet skyldtes sikkert for Størstedelen den Ærbødighed, Pontoppidans store og trofaste Læsekreds her for en Gangs Skyld fik Lejlighed til at give Luft.

S. M.

 
[1] Frakkeknap: attentatet på konseilspræsident Estrup i 1885 mislykkedes fordi attentatmandens pistolkugle ramte Estrups frakkeknap og prellede af. tilbage