Asgaardsrejen

Teatrene

Folketeatret: Asgaardsrejen, Skuespil i 3 Akter af Henrik Pontoppidan.

Naar Mødet mellem Henrik Pontoppidan og det kjøbenhavnske Teaterpublikum ved Førsteopførelsen igaar Aftes af Asgaardsrejen forløb saa muntert og fornøjeligt, var Skylden Forfatterens og Publikums i Forening – derimod i mindre Grad Teatrets. Ironikeren i Pontoppidan, hans lidenskabelige Vid og altid friske Oplagthed til at svare for dine Idéer, ramte hurtigt Tilskuerens Bevidsthed i et Punkt, hvorfra han er let at sætte i Bevægelse, men hvad der laa bag herved, den egentlige Patos i Skuespillet, Genskinnet af den Kamp i Forfatterens Sind, hvor han henter Brandene til sin Spot og sin Harme, Varmen i hans Digtning, alt det var det ikke lykkedes Johs. Nielsen at overføre uskadt i sin Instruktion eller Teatrets Skuespillere at levendegøre og forklare. Asgaardsrejen blev i Folketeatrets Gengivelse baade underholdende og fornøjeligt, sin Baggrund fik det ikke.

Det var en Fejltagelse, der let kunde være bleven skæbnesvanger for den hele Aften, at Ragna Nordby, Stykkets unge, livfulde Pige, var overgivet til den unge Debutantinde Frk. Lindegaard. Ragna er Asgaardsrejens Hovedskikkelse; den gamle, syge Frihedskæmpe, Otto Kall, hvis Bøger og Journalistik i al Hemmelighed har opdraget Ragna til den, hun er, men som nu er syg og en gammel Mand, ihvor bevæget han end af Pontoppidan er ment som en af de stærke, fredløse Sjæle, der som en Asgaardsrej jager gennem Ungdommens Drømme og ægger de modige til ny Kamp og nye Eventyr, alt Livet samler sig om den unge Rektordatter. Forf. har i hende fundet en af disse Unge, man kan træffe netop oftest i Provinsbyerne og paa Landet, og som virker som Saltvand og Blæst og det friskeste Vejr. Paa én Gang aaben og ensom, stejl og let bevæget, afvisende og hengiven, trodsig og begejstret, vidtflyende og dog en lille samlet og sluttet Pige, der véd, hvad hun vil, naar hun først én Gang har faaet sin Vilje at se og tør følge den, er hun Pontoppidans Haab til Fremtiden, hans Forelskelse i den Ungdom, der vil sig selv. Frk. Lindegaard har intet af en saadan ung Piges Væsen. Hun kan maaske være indtagende i en Rolle, der svarer mere til hendes Natur, her lignede hun mere end Pontoppidans Fylgje et uartigt og vrippent Barn. Det er besynderligt, at hendes Lærer ikke har sørget for en anden Debut for hende. Dette var et særdeles tabt Slag, en bristet Drøm trods Vennernes Elskværdighed baade i Parkettet og paa Scenen.

Hr. Johs. Nielsen selv havde heller intet væsentligt faaet ud af Otto Kall. Han sagde naturligvis sine Repliker, som hans sikre Forstand tilsiger ham det, men Figuren var løbet helt tør i hans Hænder. Denne Otto Kall havde saavist aldrig sat nogen Verden i Bevægelse.

Men som sagt, iøvrigt morede dette danske Hverdagsskuespil, hvis forskellige Typer genkendtes som gode Danskere. Navnlig Hr. Ring tumlede med synlig Fornøjelse sin brave Rektor, og Hr. Tscherning var baade flink og dygtig som en ung Jurist og Sportsmand. De havde blot for let Spil, Ragna Nordby og Otto Kall var ikke af Instruktionen placeret dér, hvor Pontoppidan har tænkt dem i Stykkets Plan, og hvor en fantasifuld Iscenesættelse kunde have ført dem hen.

A. G.