Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 3. juli 1890

utrykte Fortællinger

Pileallé 7.
3 Juli 90.

Kære Hr. Hegel!

Som De muligvis véd, har jeg i År fået det Anckerske Rejselegat. Ved dette Legat er der den Ulempe, at dets anden Halvdel (900 Kr.) først udbetales omtrent når man har tilendebragt sin Rejse (Decb. Termin), i Fald man da vil benytte Sommeren til at rejse i. Dette vil nu jeg, idet jeg om få Dage agter mig afsted1. Men – som De muligvis også véd – er jeg ikke Kapitalist, og jeg vil derfor bede Dem om at gøre mig den Tjeneste at forstrække mig med denne Sum imod at jeg giver Forlaget Fuldmagt til i Decb. 2 Termin at hæve Legatportionen for mig.

Jeg benytter Lejligheden til at omtale en anden Sag. Som De måske erindrer, er Forlaget i Besiddelse af en større Samling utrykte Fortællinger af mig. Jeg finder det rigtigt inden min Afrejse at få fuldstændiggjort den Liste, jeg i sin Tid sendte Dem fra Deres Hr. Faders Tid, da der jo siden er tilkommet adskillige nye Fortællinger, der befinder sig, dels i Forlagets, dels i mit eget Værge ("En lille By" beror vist hos Bogtrykker Bagge2). Forøvrigt har jeg den Samling "Krøniker", som jeg har omtalt for Dem, og som jeg gærne vilde have trykt til Efteråret (i August-September3). Jeg har en Dag talt med√ Hr. Fuldmægtig Larsen4 3 derom, men vi kunde ikke rigtig blive enige, da jeg nemlig gærne vilde have, at Bogen skulde have en fra mine andre Bøger noget forskellig Form og Udstyrelse. Bogen er morsom og god, så jeg syntes det vilde være Synd, om den ikke kom frem.

Undskyld nu denne lange Skrivelse, og modtag de venligste Hilsner fra

Deres ærb. hengivne
Henrik Pontoppidan

[Ældre liste over utrykte fortællinger, se brev 29.1.1889 til J. Hegel:]

Nekrolog. (Morgenbl. 1885. 14/6.)
Isbjørnen. I-VII. (Morgenbl. 1884. 16/1 – 7/2.)
Frederikke (Ude og Hjemme 1883. 23/12)
Nyaarsmorgen (    do     1884. 6/1)
Esben Bonde og hans Hus. (    do     1884 6/4.)
To Gange mødt. (Tilskueren. 1886. Febr.)
? Fra Landet. 1.2 (Hjemme og Ude. 1884. 5/10 og 12/10) (udgaar if. P. / Brev af 23/7 87)
Fra Byen. 1.2 (    do     1885 15/2 og 1/3)

 
[1] afsted: HP afrejste 5.10.1890. tilbage
[2] Bogtrykker Bagge: Stod for trykning af tidsskriftet Tilskueren hvori "En lille By" havde været bragt. tilbage
[3] August-September: Bogen udkom 30.10.1890 hos P.G. Philipsen. tilbage
[4] Fuldmægtig Larsen: August Larsen (1843-1906) førstemand på Gyldendal, "en solid og loyal medarbejder", på hvem Jacob Hegel helt støttede sig, "Henrik Ibsens særlige tillidsmand og i det hele påskønnet af de ældre forfattere." (DBL3) tilbage