Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
10. juli 1890

nærmere Betingelser

[påtegnet: 189]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 10 Juli 1890

I Besvarelse af Deres ærede Skrivelse tillader jeg mig herved at meddele Dem at jeg, da Deres Conto her i Forretningen allerede opviser en saa stor Debet, ikke ønsker at forstrække Dem med den Sum om hvilken De har anmodet. Ved mundtlig Henvendelse til Bestyrelsen af Rejselegatet vil De sikkert kunne opnaa at faa Udbetalingen ordnet efter Deres Ønske.

Med Hensyn til Deres nye Bog vil jeg foreslaa Dem at De samler og gjennemgaar hele Manuskriptet før Trykningen paabegyndes. Naar hele Indholdet er fastslaaet og Manuskriptet helt færdigt til at sendes til Trykningen skal jeg tillade mig at gjøre Dem Forslag angaaende de nærmere Betingelser for Bogens Udgivelse.

[Jacob Hegel]