Sandinge Menighed

Bøger

Henrik Pontoppidan: Sandinge Menighed. (Vignet-Udgave; Schubotheske Forlag).

I en pyntelig Vignet-Udgave har Forlaget ladet optrykke Henrik Pontoppidans bekendte Ungdomsfortælling – som Forfatteren rigtignok samtidig har omarbejdet saa grundigt, at den næsten er bleven en helt ny Bog.

I "Sandinge Menighed" anslaas de Motiver, som senere udarbejdes for fuldt Orkester i Roman-Rækken "Muld", og som alle kan føres tilbage til et enkelt Hovedmotiv: Satiren over Fantasteriet, Lyriken, Selvberuselsen i fagre Ord og Stemninger, hvad enten den nu skyldes en forkvaklet og ørkesløs Kultur eller en almueagtig Uvidenhed og Overtro. Den J.P. Jacobsenske Blomsterstil – eller dens Efterklang – er f. Eks. her i "Sandinge Menighed" ligesom den grundtvigianske Væven-Vadmel Genstand for Pontoppidans Spot, der overhovedet alle Vegne tindrer lysteligt mellem Linierne.

Forfatteren behøver ikke at frygte for den Beskyldning, at han har "opsminket et Lig". Hans tyve Aar gamle Fortælling besidder virkelig endnu saa megen "Livskraft og Aktualitet", at den fuldt vel fortjente at genoptrykkes og udstyres saa fint, som den nu er bleven det, med Gerh. Heilmanns Vignetter.