Sandinge Menighed

Litteratur

Henrik Pontoppidan: Sandinge Menighed. Anden Udgave. Med Vignetter af Gerhard Heilmann. (Det Schubotheske Forlag).

Som et Led i det Schubotheske Forlags Vignet-Udgave foreligger her i Omarbejdelse Pontoppidans Ungdomsarbejde "Sandinge Menighed".

Omarbejdelsen har været ret gennemgribende. Vel indeholder den nye Udgave, som Forfatteren meddeler i et Forord, intet, der ikke allerede fandtes i den gamle; men Stoffet er støbt i en ny Form. Bogen er bleven fastere i Anlægget; Beskæringer er foretagne, vel navnlig af Vendinger, der altfor direkte henvendte sig fra Forfatter til Læser. I en overordentlig Grad er jo Forfatterens Udvikling i Aarenes Løb gaaet i Retning af at trække sig mere og mere tilbage bag sit Værk. Hans Ironi bryder nu ingensinde mere Fortællingens Ro. Den gennemstraaler blot usynligt hele Værket, som Varme fra et Varmelednings-Apparat trænger gennem alle en Bygnings Dele.

Dog alle Spor af, at "Sandinge Menighed" virkelig er et Ungdomsarbejde, er ikke fjernede. Forfatterens Aktivitet spores stærkere her end i de seneste Arbejder; Begivenhederne griber mere vilkaarligt ind i hinanden, og Farvegivningen er stærkere. Derfor fortjener den nye Udgave af Bogen Opmærksomhed allerede som et Led i Forfatterens Udvikling. Men dertil kommer, at den lille Novelle er saa frisk og levende fortalt og Billedet af dens Hovedperson, den unge Pige, der ender som Slagtermadam, saa nydeligt, at man læser den med udelt Fornøjelse.

I sit Ydre er den nye Udgave meget sirlig, forsynet med stemningsfulde og diskrete Vignetter af Gerhard Heilmann.

A. G.