Stækkede Vinger

Stækkede Vinger, hvid
komponeret forlagsbind
Stækkede Vinger, rød
komponeret forlagsbind
Stækkede Vinger, orange
falmet komponeret
forlagsbind
Stækkede Vinger, blå
forlagsbind
Sahl fot. 2019

Stækkede Vinger blev efter tidens skik udsendt i flere forskellige indbundne udgaver. Vi kender den i de viste farver, men hører gerne om andre.

Stækkede Vinger (1881)

var Pontoppidans debutbog. Den udkom i slutningen af ugen før 7. november 1881 på forlaget Andr. Schou1. Den rummede følgende tekster:

  1. "Efter Ballet"
  2. "Tête à tête"
  3. "Et Endeligt". Pontoppidans debutnovelle, første gang trykt i ugeskriftet Ude og Hjemme den 18. september 1881. Novellen blev udgivet i revideret form i 1904 som en lille selvstændig bog på Det Schubotheske Forlag. Thorvald Niss' illustration fra 1881 blev gentaget i en ramme af Hans Tegner. Denne udgave af teksten blev genoptrykt i 1945 med en tegning af Sikker Hansen.
  4. "Kirkeskuden". Denne fortælling var, efter hvad Pontoppidan selv siden oplyste, det første han skrev efter det siden brændte skuespil Hjemve. Da han i 1897 udgav den i en revideret udgave, betegnede han den i forordet som "en 22-aarigs Penneprøve", d.v.s. at den skulle være skrevet før juli 1880. I et brev til Otto Borchsenius i 1906 skriver Pontoppidan at den blev "skrevet i Vinteren 1879-80". Den blev altså i så fald påbegyndt før Pontoppidan i begyndelsen af 1880 opgav at tage sin afsluttende ingeniøreksamen. Det passer med at Pontoppidan i sin soldatertid fra maj til september 1880 henvendte sig til Ude og Hjemmes redaktør, Otto Borchsenius, og viste ham Kirkeskuden. Men Borchsenius afviste at give ham debut med denne fortælling, der ellers godt kunne have været bragt som føljeton i bladet. Siden omarbejdede og udvidede Pontoppidan fortællingen to gange, hver gang med Borchsenius som konsulent. Den sidste omarbejdelse fandt sted efter at den norske forfatter Alex. Kielland havde udgivet den forargelsesvækkende Arbeidsfolk (foråret 1881) som efter Pontoppidans eget udsagn fik en vis stilistisk indflydelse på den endelige udgave. – Førsteudgaven er aldrig optrykt før nu og her.

Nogle sider af den stilebog hvori Pontoppidan indskrev sit trykmanuskript til bogen er vist her.


Kirkeskuden (1897)


Kirkeskuden 1897
Kirkeskuden 1897
Kirkeskuden 1897
Kirkeskuden 1897
forlagsbind
Kirkeskuden 1927
Kirkeskuden 1927
forlagsbind

Kirkeskuden udkom separat i en ændret andenudgave i det Schubotheske Forlags "Vignet-serie" i 1897 med undertitlen "En Fortælling", med tegninger af Frants Henningsen og med flg. forord af forfatteren:

Indehaverne af Det Schubotheske Forlag har ment, at efterfølgende Fortælling, der udkom første Gang for seksten Aar siden sammen med et Par Smaaskitser, endnu vil kunne finde Læsere. Jeg er ingenlunde blind for dens mange og store Mangler; og omend jeg i denne Udgave har søgt at bøde en Smule på dem, har jeg hverken kunnet eller villet udviske det Præg, der kendetegner Fortællingen som en Toogtyveaarigs første Penneprøve.

Alligevel har jeg ment at kunne forsvare endnu en Gang at forelægge Læseverdenen denne lille Bog, der i hvert Fald næppe er daarligere, maaske endog bedre, end Størstedelen af de mange, til lettere Undeholdning bestemte Digterværker, som ved Juletid bejler til Publikums og Kritikens Gunst. Da nu tilmed Frants Henningsen har vist Fortællingen den Ære at forsyne den med Illustrationer, og Forlaget har ladet den trykke paa fint Papir og med et Omslagsbillede (jeg tror saagar koloreret), tør jeg maaske virkelig nære et lille Haab om, at den i en saa stilfuld Dragt vil kunne vinde Indpas paa Steder, hvor den i sin Tid med sit fattigere Udseende kun fandt en krank Lykke.

November 1897.

FORF.

Udgaven blev nysat genudgivet i 1926 af Dansk Bogsamlingsforlag og 1927 i en "Folkeudgave", men ikke siden. 1926-oplaget er forsynet med en gengivelse af digtet "Danmark". I 1902 betegnede Pontoppidan den i et brev som en "Landsbyfortælling".

En synoptisk sammenstilling af de to udgaver af Kirkeskuden, 1881 og 1897, kan findes her.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Stækkede Vinger 1881
Kirkeskuden 1897
Et Endeligt 1904
Kirkeskuden 1926
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] udkom: Jf. Marie Oxenbølls brev af 7.11.1881. tilbage