Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 7. november 1881

oppe under Taget, borte fra alt Snavset

den 7de Nvbr *1881. [Mandag 7.11.18811]

Kjære Margrete!

"Tak for sidst" det skal være mit første Ord, thi det var saa fornøieligt at see Eder her, og saa ogsaa Tak for Dit Brev. Det er deiligt at vide Eder i et godt Hjem, hvor alle gode Aander kan bygge og hvor der er Fred og Glæde mens det stormer og bruser. – Her sidde vi nu ogsaa godt oppe under Taget2, borte fra alt Snavset og jeg takker Gud, at det er blevet gjort saa godt for os, at jeg her kan holde sammen paa mine kjære Børn, saa der dog er noget af et Hjem tilbage for dem. At det er lille og at vi skal lære Nøisomhed, det passer bedst sammen med Alt hvad jeg er stemt for, saa jeg har intet Ønske ud over det vi har. Naar jeg stundom føler mig tung og trist, saa seer jeg over til Tante Hannes Vinduer3 og tænker paa hvor eensomt hun sidder der og saa tier Klagen hos mig; thi jeg synes nok, at hun maa have det forfærdeligt trist, da hendes Syn tilmed er 2 saa svagt. Det hjelper jo en heel Deel, at hun kan gaae ud og har mange Bekjendte, men de lange mørke Aftener er ikke lette at faae Bugt med.

Jeg har da haft Brev fra Mathilde, der havde det godt paa lidt Forkjølelse nær; men endnu havde hun jo ingen Mening om, hvorledes det vilde gaae med Mælkeriet4. Hun havde besøgt Henrik i sin5 nye Leilighed, der endnu langtfra var istand, saa Bryllupet bliver ikke før først i Dcbr, især for Maaneskinnets6 Skyld. Han var vel tilfreds med Gardinerne men maatte kjøbe mere til Kapper da Fryndserne ellers ikke synede noget. – Morten har begyndt sin Skole7 med 35 Elever og der kommer vel nok nogle flere ved Juletid.

Fra Knud har jeg haft godt Brev; han havde haft en interressant Tour til Troppau8, jeg troer den ligger i det Østerriske. Der var nemlig en Professor, der foreslog ham at tage med og assistere ved en Nerveoperation, og da han fik fri Reise var det jo meget godt. – Hos Kampmanns har de haft det med Forkjølelse, men jeg haaber, det ikke er blevet til noget alvorligt; jeg har rigtignok ondt af dem; der er ikke engang Udsigter fortiden. – Har I læst Mortens 3 Bog9 – jeg tænker mig at Jespersen ikke samstemmer ret meget med ham og jeg vil ogsaa nok tro, at hans Tanker ikke egne sig til at realiseres, men for mig, der hele mit Liv har været saa inde i denne Tankekreds, falder det ligefrem og naturligt og jeg har næsten ondt ved at forstaae, at der kan disputeres om hans Syn paa den "rene Lære" m. m.

Nu faae vi at see, hvad Publicum dømmer, han faaer vel nok sin Overhaling.

Du kan skjønne, at her er blevet saa meget Vrøvl, at jeg maa skynde mig at slutte med de kjærligste Hilsner

Moder

4 [på højkant med Hans Peters hånd; tilføjelsen Søværnet er dog med Maries hånd:] Holger, som idag har været til session, er blevet taget til Søværnet√ marinen ɔ: kullæmper. HPP.

P. S. Henriks bog10 er udkommet!

Kjærlig Hilsen fra gamle Tante

 
[1] jf. højskolens start. tilbage
[2] under Taget: MO var 18.10.1881 flyttet til Svanholmsvej 5, en statelig bygning med 2 lejligheder på hver etage op til 4. sal. Lejlighed lå på 3. sal med rådighed over et kvistværelse på 5. sal. tilbage
[3] Tante Hannes Vinduer: Hanne Pontoppidan var flyttet fra Nykøbing F. og boede nu Forhåbningsholms Alle 8, stuen. Fra Maries vinduer ud til gården på Svanholmsvej 5 kan man se lige ned til tante Hannes vinduer til hendes gårdside; bygningernes bagsider ligger tæt på hinanden. tilbage
[4] Mælkeriet: Mathilde var begyndt som mejerske-elev hos Jens Svendsen i Sundbylille ved Hjørlunde. tilbage
[5] sin: d.v.s. hans. tilbage
[6] Maaneskinnet: fuldmåne indtrådte 5.12.1881. Henrik og Marie blev gift fredag 2.12.1881. Deres bryllupsgilde holdtes på gården Åskilde ved Østby i Horns herred, hvor det var nødvendigt at udnytte måneskinnet som gadebelysning. tilbage
[7] Morten har begyndt sin Skole: højskolen åbnede onsdag 2.11.1881. tilbage
[8] Troppau: universitetsby, indtil 1918 i østrigsk Schlesien, i dag (2005) Opava i Tjekkiet. tilbage
[9] Mortens Bog: sandsynligvis skriftet Præstestillingen i Folkekirken (1881), hvor Morten P. gjorde sig til talsmand for Grundtvigs tanker om præstefrihed. tilbage
[10] Henriks bog: bogen Stækkede Vinger. tilbage