Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 10. november 1881

Henriks Bog vidner om megen Dygtighed

Torsdag *Ocbr 1881 [10.11.18811]

Kjære Margrete!

Da Lisbeth erklærer, at hun absolut skal have Brev afsted til Dig, vil jeg see at faae smuglet et Par Linier med ind for at takke for Dit kjære Brev og give Dig Besked paa nogle af Dine Spørgsmaal. Naar jeg saa atter skriver vil jeg haabe at kunne bringe Hilsen fra Erik, thi jeg venter Brev hver Dag.

Af Henriks Bog2 har jeg kun eet Exemplar (et Pragtexemplar3) thi det jeg selv har kjøbt er sendt over Knud 2 til Erik. Nu hyler de rigtignok Allesammen herhjemme over at de ikke nær er færdig med at læse den, saa jeg har lovet at holde den tilbage i 8 Dage, men saa skal Du faae den. Den er nok værd at læse og vidner om megen Dygtighed; enkelte Steder havde jeg helst undværet.

Mortens Bog4 har jeg læst for anden Gang og beundrer den; maaskee er det Moderkjærligheden, – jeg vil nødigt indrømme det. – Skolen derude er begyndt5 godt med 37 Elever og flere i Udsigt. Jeg venter Julie herind et Par Dage, da hun skal have saa meget kjøbt.

Marie Hansen har været her og kjøbt Brudekjole af hvidt Casimir. Jeg veed ikke om I have faaet en særskilt 3 Indbydelse til Bryllup; i alt Fald er det blevet mig paalagt, men jeg anseer det rigtignok for overflødigt, thi det er unægteligt en vidtløftig Tour, som jeg ikke uden Benauelse seer de Andre begynde paa. De skal nemlig først til Roeskilde og derfra med Dampskib og skal som Følge deraf afsted Dagen før. – Marie Hansen kan godt bære baade den hvide Kjole og Slør og jeg kan godt forstaae, hun ikke kan beqvemme sig til den sorte uldne, som ellers er Skik og Brug hos dem. Hun er i det Hele meget glad og rig i sin Kjærlighed, saa de faaer det nok godt.

Holger blev taget til Søværnet, hvilket han siger er for ham det samme som at gjøre Maskinen reen og bære 4 Kul – men maaskee kan det ordnes bedre for ham.

Fortæl Hanne, at jeg har ogsaa ligget i Sengen og er endnu lidt vrøvlet, thi vi Gamle ryster det ikke saa let af; men jeg maatte jo heller ikke forlange at komme Flytningen6 over uden lidt Daarlighed.

Jeg glæder mig ved at tænke paa at I har glade og velgjørende Dage blandt Eders kjære Venner og tænker mig at Fru Varming7 bliver Søndag over. Kjærlig Hilsen

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. højskolens start og udgivelsen af Stækkede Vinger. tilbage
[2] Henriks Bog: Stækkede Vinger., der udkom mellem 4. og 7.11.1881, første anmeldelse kom 16.11.1881. tilbage
[3] Pragteksemplar: MO har utvivlsomt af Henrik fået et eksemplar med dedikation i det (røde eller hvide) komponerede helshirting; men eksemplaret kendes ikke i dag. tilbage
[4] Mortens Bog: sandsynligvis Præstestillingen i Folkekirken (1881), se forrige brev. tilbage
[5] Skolen derude er begyndt: karleholdet begyndte 2.11.1881. tilbage
[6] Flytningen: som fandt sted til flyttedagen 18.10.1881. tilbage
[7] Fru Varming: Emil Jespersens søster Johanna Margrethe (1850-1922), gift 1871 med botanikeren Eugen Warming (1841-1924). tilbage