Anmeldelser af Minder

Carl Muusmann i Avisen 30.10.1893:

Det var en af "Virkelighedsdigtningens" Skjødesynder, at den formelle Side af et Arbejde kom til at spille en altfor fremtrædende Rolle. Man roste dengang ikke en Forfatter for hans Fantasi, men for hans Stil. Opfindsomhed, Kompositionsevne, endog Talent kunde undværes; blev man erklæret for en dygtig Stilist, var dermed al Ærgjerrighed tilfredsstillet. Men "Minder" er netop en stilistisk Roman, og intet Andet.

læs hele anmeldelsen

Randers Amtsavis 30.10.1893:

Særlig i Beskrivelsen af en Seiltur til Fladbro kommer Forfatterens fremragende Evner paa dette Omraade til deres Ret, og vi tør dristig paastaa, at en mere virkelighedstro og dog fantasifuld Skildring af Gudenaaen og dens Engdrag er endnu ikke fremkommen.

læs hele anmeldelsen

Otto Borchsenius i Dannebrog 31.10.1893:

Den lille Fortælling er et Slags Experiment med en ny Fortællemaade, men naar de bildende Kunstnere i vore Dage atter og atter experimenterer med nye Virkemidler og Fremstillingsmethoder, hvorfor skulde en Digter saa ikke ogsaa have Lov til at vige ud fra de banede Veje og gaa paa nye Opdagelser? — Den symbolistiske Ungdom vil i hvert Fald daane af Fryd.

læs hele anmeldelsen

Randers Dagblad 6.11.1893:

Ser man imidlertid bort fra, at Fremstillingen i Pontoppidans Bog af Forholdene her i Randers for 20-30 Aar siden umuligt kan være Virkelighedsbilleder, kan Skildringen som et rent Fantasibillede have sin Interesse ved det umiskendelige Lune og den Stilfuldendthed, hvoraf den er præget.

læs hele anmeldelsen

C.E. Jensen i Social-Demokraten 15. nov. 1893:

Fortællingen er nu mesterligt komponeret saaledes, at medens Fortælleren vandrer om (…) træder Minderne umærkeligt frem af Virkeligheden, blander sig i den, smælter sammen med den, fortrænger den og viger atter langsomt tilbage i taaget Dunkelhed, som i et Heine’sk Digt.

læs hele anmeldelsen

Johannes Jørgensen i Politiken 20.11.1893:

Først og fremmest paa Grund af sin Jeg-Form er Minder en Bog, der betager. Den Lyriker, som ligger gemt bag Pontoppidans episke Væsen, og som jævnlig har givet sig Luft i stemningsrige Naturbilleder, er i Minder ene om Ordet.

læs hele anmeldelsen

Johan Skjoldborg i Aalborg Amtstidende 2.12.1893:

Henrik Pontoppidan er en Maler blandt Forfatterne; og Æmnet i denne Bog er ret noget for hans Talents fine Pensel. "Minder" er ingen Historie, ingen Roman, men en fantasifuld Fremstilling af Mindernes Stemninger, og korte, typiske Billeder af Tilstande.

læs hele anmeldelsen

Einar Christiansen i Illustreret Tidende 17.12.1893:

Bogen er ualmindelig nydelig, skrevet i et henrivende friskt og klart Sprog, varm og personlig. Og Fortællingens Drøm og Virkelighed er med den sikreste Kunst vævet ind i hinanden, saa at Digterens egen hypnotiske Stemning forplanter sig til Læseren.

læs hele anmeldelsen