Litteratur

Blot foreløbig omtale vi en Række Julebøger, som i sidste Øjeblik gjøre Krav paa vor Opmærksomhed, for senere idetmindste delvis at vende tilbage til dem. Henrik Pontoppidans "Landsbybilleder" (Gyldendalske Boghandels Forlag) bringer fem tildels tidligere trykte Fortællinger. Ved Siden af det forceret realistiske og pessimistiske Vinterbillede finder man saa fortræffelige Ting som "En Kjærlighedshistorie" – den djærve, praktiske Bondenaturs Protest mod "denne her Forfjamskelse, som de kalder Kjærlighed", og "En Fiskerrede", der vel er ment som en Kritik af Drachmanns Fiskernoveller og ihvertfald danner et karakteristisk mørkere og strengere Pendant dertil. "Landsbybilleder" er den første Bog, i hvilken den unge Forfatters Talent er brudt fuldt igjennem, og Dommen om "Sandinge Menighed" vil nu sikkert blive betydelig modificeret.