Juleliteratur

IV

Af Hr. Henrik Pontoppidans hos Gyldendal udkomne nye Bog "Landsbybilleder" have, saa vidt vi erindre, de to Skitser "En Fiskerrede" og "Vinterbillede" allerede tidligere været trykte i "Ude og hjemme", de to [d.v.s. tre] øvrige Fortællinger, "En Kjærlighedshistorie", "Bonde-Idyl" og "Arv" ere vistnok alle nye. Forfatteren er som bekjendt Realist af det reneste Vand, Realist lige ud i Fingerspidserne, og han maler med en meget bred og saftig, undertiden vel saftig, Pensel Skitser fra Bondealmuens og Fiskerbefolkningens Liv. Der er en stor Dygtighed og meget Arbeide nedlagt i disse Studier, der vistnok i det Hele give et tro, om end paa sine Steder vistnok altfor mørkt Billede af Forhold og Tilstande hos den danske Bondestand; slet saa ryggesløst og fortvivlet et Liv som det, Forfatteren i de to sidste Fortællinger lader et helt Sogns Befolkning føre, føres dog vistnok næppe noget Sted i Danmark, og den uhyggelige Historie om den mensvorne Enke efterlader, hvor dygtigt den end i alle sine Enkeltheder kan være gjort, kun et udelt pinligt Indtryk paa Læseren, der savner ethvert befriende og forsonende Moment midt i alt dette Uhygge. I Fortællingen "Bonde-Idyl" er der sikkert en hel Del Sandt og Træffende; det gaaer i mangfoldige Tilfælde virkelig netop saaledes til med de ofte mærkelige ægteskabelige Forbindelser i Almuen, men at der til Trods for den tidt og ofte brutale Maade, hvorpaa disse Forbindelser indledes og stiftes, dog kan komme noget Godt ud af dem, viser Forf. i "En Kjærlighedshistorie", der er et fint og i rent psykologisk Henseende vistnok ligesaa korrekt som interessant lille Folkelivsbillede. Til Trods for de enkelte Pletter, der klæbe ved denne Bog, maa den dog betegnes som et talentfuldt Arbeide, der rager betydelig op over Forfatterens første "Stækkede Vinger" og hans i Foraaret udkomne, som Helhed saa temmelig mislykkede Fortælling "Sandinge Menighed". "Landsbybilleder" er af Forf. tilegnet Kunstnerparret Anna og Michael Ancher.