Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Pileallé 7. 4. april 1892

vedblivende nærer de Meninger

København

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet.

[venstre spalte ministeriets tekst:]
Fornyet Ansøgning fra Forfatteren Henrik Pontoppidan om Bibeholdelse af en 3-årig Understøttelse på 1000 Kr.

[højre spalte:]
I Henhold til Skrivelser af 5/4 1889 og 1/4 1892 fra det høje Ministerium tillader Undertegnede sig påny at ansøge om, at den mig for tre År siden tildelte 3-årige Understøttelse på 1000 Kr. må blive fornyet.

Allerførst skal jeg bemærke, at jeg for tre År siden modtog denne Understøttelse uden forudgående Ansøgning, hverken til Ministeriet, Finansudvalget eller andetsteds. Gennem et Medlem af Finansudvalget blev der forespurgt mig, om jeg havde Trang til og vilde modtage en sådan Understøttelse. Dette tør måske tjene som Undskyldning for, at jeg i min Ansøgning af 28de Marts d. År ikke meddelte udførligere Oplysninger om mine Forhold, som jeg altså√ troede bekendte.

Jeg skal da allerførst oplyse om, at mine pekuniære Forhold ikke har forandret sig i de forløbne tre År. Jeg har stadig en i Forhold til min Alder anselig Familie at underholde og må gøre dette udelukkende ved min Skribentvirksomhed.

Jeg har i de tre sidste År udgivet følgende Bøger:

1) Skyer, Skildringer fra Provisoriernes Dage.
2) Reisebilder aus Dänemark (endnu ikke udkommen på dansk)
3) Krøniker
4) Natur, to små Romaner.
5) Muld, et Tidsbillede.

Desuden har jeg leveret Bidrag til Almanaker og Ugeblade og endelig for et Par År siden været Medarbejder ved "Københavns Børs-Tidende", hvor jeg dels under Navn, oftest under mærket "Urbanus" har skrevet små Opsatser om de forskelligste Emner. Når det høje Ministerium særlig har ønsket nærmere Oplysninger om fire af disse Artikler (i 4de Årgangs No 102, 104, 168 og 190) beklager jeg ikke at eje Evne til hverken skriftligt eller mundtligt at udtrykke min Tanke klarere end sket er. Kun med Hensyn til den anden af Artiklerne (i No 104), der udgiver sig for et Referat af en Samtale mellem to Personer, skal jeg gærne tilføje, at den af Personerne, der hævder, at Følgerne af Mangel på kønslig Afholdenhed indenfor Ægteskabet for Samfundet er endnu skadeligere end Følgerne af de Friheder, så mange ugifte tager sig på dette Område, netop udtaler min Tanke, både som den ved Artiklens Fremkomst i 1889 var og som den fremdeles er.

Jeg skal i det hele ikke lægge Skjul på, at jeg vedblivende nærer de Meninger, der har fundet Udtryk i disse Artikler som overhovedet i det meste af min forudgående Produktion. Særlig Vægt lægger jeg på den Anskuelse, der er udtrykt i Artiklen No 190, og som jeg også for Fremtiden må forfægte, når jeg finder Anledning dertil.

Pileallé 7, den 4de April 1892
I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan