Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Pileallé 7. 18. september 1892

al Kunst har sine egne Love

p.t Siena 18/9 92.

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet!

I Anledning af en i Dag modtaget Skrivelse af 14de Septb., hvori det høje Ministerium henstiller til mig at supplere mit Andragende af 4de April d. A. med en Udtalelse om den af Højesteret dømte Artikel "Messias", der for c. 3 År siden offentliggjordes i "Kbhvns Børstidende", skal jeg tillade mig at fremføre:

Jeg troer det ikke muligt tilfulde at bedømme et enkelt af en Forfatters Arbejder uden i Sammenhæng med hans øvrige Produktion. Særlig gælder dette vistnok om Avisartikler, der oftest nedskrives i Løbet af en ganske kort Tid og i berettiget Tillid til, at de enkelte, måske ikke altid lige nøje overlagte Ord og Udtryk, af Læserne opfattes i den Ånd, hvori Forfatteren plejer at skrive. Højesteretsdommen af 10de Decb. f. A. godtgør derfor efter min Formening kun, at den anførte Artikkel, løsreven fra sin Sammenhæng, kan opfattes anderledes, end den er ment. Jeg føler mig nemlig overbevist om, at ingen af dem, der forud har haft Kendskab til min Skrivemåde, har kunnet mistænke mig for med Vilje at have udtalt mig blasfemisk. For en Læser, der f.Ex. erindrede en Artikkel, som jeg kort før "Messias'" Fremkomst skrev i "Børstidende" i Anledning af et Angreb på dette Blad af Pastor Jungersen1, vilde alene denne Artikkel have umuliggjort enhver Misopfattelse af mine Ord.

Forøvrigt skal jeg tillade mig i Ærbødighed at bemærke, at en sådan Dom, fældet af en juridisk Domstol, under ingen Omstændigheder kan være afgørende for mig som Forfatter eller afgive nogen Rettesnor for mig med Hensyn til min fremtidige Produktion. Jeg handler som Skribent efter den urokkelige Overbevisning, at al Kunst har sine egne Love, og at det er en Forfatters Pligt at efterkomme disse, selv om det skal ske med Fare for at komme i Strid med Tidens herskende Smag og med den deraf afhængige Opfattelse af bestående Lovparagrafer.

I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan

Adresse: Pileallé 7, København F.

 
[1] Pastor Jungersen: fejlhuskning for pastor Nygaard, hvis angreb i Morgenbladet 31.8.1889 Pontoppidan besvarede i Kjøbenhavns Børs-Tidende 3.9.1889. tilbage