Henrik Pontoppidan til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
Sendt fra Fredensborg. 29. januar 1894

forandre Tidens herskende Smag

Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Ifølge Referat i "Berlingske Tidende" af Folketingsforhandlingerne d. 24de Jan. d. År har Hs. Excellence Kultusministeren i Anledning af en Forespørgsel om Udbetalingen af den mig tilståede Understøttelse behaget at udtale, at denne Understøttelse stod mig åben, når jeg til Ministeriet indsendte en Skrivelse, der "fjernede Betydningen af de Ord i en tidligere Skrivelse, hvorefter jeg mente mig som Forfatter hævet over Loven". Fra anden, kompetent Side har jeg erfaret, at hvad Hs. Excellence ønsker Ministeriet tilstillet er en Erklæring ligelydende med et Brev, jeg i 1892 på Opfordring tilstillede et af Finansudvalgets daværende Medlemmer foranlediget af en for mig uforklarlig Misopfattelse af min Skrivelse til Ministeriet af 18de Septb. 1892. I Anledning heraf tillader jeg mig her at gentage denne min tidligere Erklæring, der går ud på, at jeg naturligvis som enhver anden Borger er pligtig at lyde Landets Love, men at jeg som Forfatter hævder for mig Retten til at fremstille Anskuelser og Meninger, der kan bidrage til at forandre Tidens herskende Smag og den deraf flydende Opfattelse af bestående Lovparagrafer. Det var Hensigten med mine Ord i Skrivelsen af 18de Septb. i Ærbødighed at udtrykke, at jeg ved at ansøge om den omhandlede Understøttelse ikke fraskrev mig denne Ret, og det er denne Udtalelse jeg hermed tillader mig påny at vedlægge mit Andragende af 4de April 1892.

I Ærbødighed
Henrik Pontoppidan

Fredensborg, 29de Jan. 1894.