Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
14. oktober 1883

Honoraret forud

[påtegnet:] Send ham 600 Kroner og besvar hans Brev1 d. 15/10 1883 [påtegnet:] 242
Hjørlunde By
pr. Slangerup
Søndag.
[påført med fremmed hånd:] 14. Oktober 1883

Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg takker Dem meget for Deres forekommende Brev, som jeg først modtog og besvarer i Dag, da jeg i et Par Dage har været borte fra Hjemmet2. Så vidt jeg skjønner vil "Landsbybilleder" blive en Bog på 15-16 Ark. Dette er jo rigtignok mere, end forud aftalt, men jeg håber ikke, det gjør noget. De første 6-7 Ark skal jeg sende Justitsråden i Løbet af et Par Dage.

Med Hensyn til Fortællingernes Ordning har jeg ment det bedst, at de to lidt større Fortællinger kom først og sidst; de mindre imellem. Således har jeg tænkt mig at begynde med "En Kjærlighedshistorie", der i sin Tid stod i "Ude og hjemme", men som jeg siden har omarbejdet og gjort fyldigere og fuldstændigere, idet der den Gang blev anket over, at den på sine Steder var for skitsemæssig affattet og lidt for uklar i sin Handling. Jeg har nu søgt at bøde derpå, og tror, at den fremtræder i en god Skikkelse. Efter den skulde så komme en mindre, betitlet "En Fiskerrede".

Når jeg ikke har ventet med disse Linier, indtil jeg samtidigt kunde sende Manuskriptet til de omtalte 6-7 Ark, er det fordi jeg desværre ser mig stedt i den sørgelige Nødvendighed at måtte anmode Justitsråden om endnu et yderligere Forskud på ikke mindre end 600 Kr. Jeg havde nemlig i sin Tid håbet at kunne presentere Dem hele Manuskriptet på denne Tid, hvad jeg dog ikke har kunnet nå, og jeg vèd jo nu slet ikke, hvorledes De vil forholde Dem dertil, da det jo i så Fald vilde blive næsten hele Honoraret forud; men i alle Fald er det mit Håb, at De ikke tager mig den blotte Henvendelse ilde op, og med Tak for den Velvillie, De allerede har vist mig, beder jeg Dem modtage mine bedste Hilsner.

Med særdeles Agtelse
Henrik Pontoppidan.

 
[1] formentlig en besked fra Fr. V. Hegel til Jacob Hegel; se HPs brev (påtegnet 243) til JH 20.10.1883. tilbage
[2] borte fra Hjemmet: til Mikkelsgilde, iflg. brev til Galschiøt af 30.9.1887. tilbage