Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Hjørlunde By pr. Slangerup. 30. september 1883

en Hoben Grundvigianere

Svar paa Opfordring om Bidrag til "Danmark i Skildr. og Bill."1 Hjørlunde By
pr. Slangerup
Mandag
Sept. 832
[mandag 30.9.18833]

Hr. Cand. M. Galschiøt!

Deres Tilbud tager jeg imod med Glæde og Tak. Da jeg næppe i nærmeste Fremtid kommer til Kjbhvn, vil jeg strax oplyse, at den Egn, i hvilken jeg for Øjeblikket befinder mig, fra Naturens Side er aldeles uden særlig Interesse. Ganske vist findes her en Hoben Grundvigianere, men da disse vel ikke skal vises frem i det påtænkte Værk, nytter det jo Intet. I det Hele taget er det vel næppe Meningen ved Siden af Naturbeskrivelserne at give Billeder af Bondens Liv, Høsten, Gilder etc; thi i så Fald tror jeg at have et ganske godt Materiale (Helt ødelagt kommer jeg netop fra en tre Dages Svir af denne Art, "et Mikkelsgilde4"; derfor har jeg først modtaget Deres Brev i Dag). — Skulde jeg nævne noget, som jeg havde mest Lyst til at behandle, måtte det være de store Moseegne i Nordjylland og Livet dèr i Sommertiden, når Tørveskjæringen står på; jeg tror, der kunde tages et ganske interessant Billede deroppe fra. Men måske har Andre allerede taget det, – og jeg beder Dem derfor blot med et Par Ord at foreslå mig en Egn, jeg skal da gjøre mit bedste.

Med megen Agtelse
Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] tilføjet, formentlig af MG. tilbage
[2] Sept. 83: tilføjet, formentlig af MG. tilbage
[3] jf. Mikkelsgildet. Mikkelsdag er den 29.9; brevet er derfor sandsynligvis fra dagen efter. tilbage
[4] Mikkelsgilde:

"I gamle Dage havde Gildet altid været holdt paa selve den hellige Mikkels Aften. Men med de nye Tiders udviklede Roedrift havde man gjerne opsat det, indtil disse var af Marken; og samtidig havde man forlagt det hjemme fra Gaardene, hvor det altid forhen holdtes, her til Kroen (…) (Landsbybilleder, 1883, s. 132.)

tilbage