Dansk Arbejde i Skønlitteraturen

Der findes fra Aaret 1834 en Boganmeldelse af Wergeland, hvori den kamplystne norske Digter af Hjertens Lyst lange ud efter Datidens danske Literatur. H.C. Andersen kanøfles, Heibergs Digtning rages til Side som en Række "Flauserier", der vækker Foragt. Om det saa er Ingemann og Grundtvig, undgaar de ikke et Ribbenstød. Hele vor berømmelige Guldalderpoesi kaldes en Sofalitteratur, der alene har tarvelig Underholdning til Maal.

For at forstaa denne drabelige Nedsabling, der jo som literær Dom ikke er bleven godkendt af Historien, maa man huske den dominerende Stilling, dansk Skønlitteratur indtog i Norge længe efter, at den politiske Adskillelse havde fundet Sted. Den norske Læseverden havde den Gang vænnet sig til at hente sin poetiske Næring fra Danmark, ja, kun hvad der kom til den fra København, vilde den anerkende som virkelig Poesi. Det danske Digtersprog var i Norden bleven Gudernes sande Tungemaal, og man begriber, at en national Vækker som Wergeland greb til Nødværge og søgte at forvandle de danske Digteres Lavrbærkrans til en Suppevisk.

Nu – trekvart Aarhundrede efter – er Forholdet helt anderledes. Det er akkurat vendt om. De norske Digtere har i den sidste Menneskealder underlagt sig Danmark og trængt vor Literatur ind i Krogen som en fattig Per Eriksen1. Fjeldet har hævnet. For den danske Læseverden blev det norske Maal Poesiens Sprog par excellence. Hjertet smeltede, naar man læste om Gutten, der "hører Jenten sin hauke borte i Lierne", hvorimod det føltes beskæmmende fladt, naar den danske Forfatter skrev: "Da hørte han Maren raabe ude paa Marken". Hvad var der vel bleven tilovers for Jonas Lie2 her til Lands, dersom han ikke i sine Bøger havde kunnet lade Sjøerne glæsse, Fossene dure, Dombjælderne ljome, Slædemejrerne gnisse og gnure og ule i Sneskovlerne?

Naa, gamle Jonas var nu god nok; men vi har efter ham slugt mange fæle norske Kameler i den Ragout, og vi gør det stadig, skønt meget er forandret. Afglansen af de store Hedengangne laaner endnu den Dag i Dag den norske Skønlitteratur et Skin af universel Betydning, som den for længe siden har mistet, og vor hjemlige Digtning – baade den ældre og den nyere – er paa uretfærdig Maade bleven tilsidesat.

At Norge, efter at have faaet sin egen Guldalderdigtning, kastede Vrag paa den danske, er kun naturligt. Men ogsaa herhjemme hos os blev den halvvejs skrevet i Glemme bogen under den norske Invasion. Mens man vanskeligt nu om Stunder finder et oplyst Menneske, der ikke ved Besked om Ibsen eller Bjørnson, er det slet ikke noget ualmindeligt at træffe paa Folk med Interesse for Læsning, hvem Øhlenschläger, Heiberg og Paludan-Müller i det højeste er Navne.

Saa pinegalt er Forholdet blevet, at vore Fædrelandssange, ja at selve Nationalsangen mange Steder er i Færd med at fortrænges af de norske Toner. Overalt ved Møder og i Processioner, hvor man endda slet ikke har til Hensigt at flage med skandinaviske Følelser, kan man høre "Ja, vi elsker dette Landet"3 og "Vi vil værge vort Land"4 blive tankeløst spillet og sunget.

Om Værdien af vore Nutidsforfattere er Meningerne jo delte, og jeg skal ikke gøre noget Forsøg paa at puste dem op til Aandskæmper, hvad maaske ingen af dem er. Men vi har dog i Øjeblikket en folkelig Literatur, som næppe noget andet Land har Mage til, og i det hele turde vore skrivende Folk vel nok vove sig til en Sammenligning med de samtidige norske. Naar disse alligevel vedblivende er vort læsende Publikums Kæledægger, er der Grund til at knurre, og det saa meget mere, som det jo ikke længer er Blomsten af Norges Aandsliv, der naar herned, men en Eksport-Literatur, en behændigt krydret Daasemad, der sammen med engelske Detektivromaner og anden Sofalekture tilfredsstiller den herskende Smag. Garborg5 er for vor Læseverden en udslukt Stjerne. Kinck og Tryggve Andersen6 kendes ikke en Gang af Navn.

Det er naturligvis ikke min Mening, at der skal rejses Toldmure til Beskyttelse af vor hjemlige Bogavl. Skønt baade Norge og Sverige stiltiende har vedtaget Indførselsforbud7 overfor det literære Danmark, ønsker jeg ikke, at vi skal gøre Gengæld. Men naar udmærkede danske Bøger maa gaa Tiggergang og henfly til Læsetaskernes Naade samtidig med, at Tusinder af Andægtige strømmer til "Den store Hunger"8 som til en Højmesse i Aandens Tempel, – naar vor toneangivende Kritik, som gerne tager sig en Snøvletone paa, hvor det gælder danske Frembringelser, gør sig til Udraaber og Trommeslager for Hamsuns verdensberømte Loppetheater9, saa er det paa Tide, at vi befrier os for den norske Eftervækst. Da er vi ude i den Nødstilstand, der i sin Tid berettigede Wergeland til at lægge Gift for de danske Digtere i Norge.

 
[1] Per Eriksen: HP hævdede flere gange (eksempler!!!) at han ikke gemte sine gamle ting. Men her er i det flg. et eksempel på det modsatte. Citat fra anmeldelse af Lucie i 1888:

Den norske Digterjargon er bleven de nordiske Guders sande Tungemaal, og som en fattig Per Eriksen frister vort eget gamle, kongelige Sprog en kummerlig Landflygtighed, udvist af Parnassets Enemærker.

Naar en dansk Forfatter skriver: "Da hørte han Maren raabe ude paa Marken," - da lyder dette fladt og smaat og dagligdags. Men naar den norske Digter lader Gutten "høre Jenten sin hauke bort i Lierne" – hvilke Billeder tryller dette da ikke frem for Læserens Blik, hvilken Fjældfriskhed, hvilken Poesi!

Hvad var der vel bleven selv af en Mand som Jonas Lie hertillands, dersom han havde skrevet sine Værker paa dansk, dersom han ikke havde kunnet ladet sine Sjøer glæfse, sine Fosser dure, sine Dombjælder ljome og Slædemejer gnisse og gnure og ule i Sneskavlerne, saa han er nær ved at tage "Pusten"fra os? Og paa den anden Side: hvor vilde ikke Schandorph være bleven forgudet og bekrandset, om han havde kunnet lade sine drukne Bønder føre et Sprog som dette:

"Hvor er Kjærringen min? I Fjøset - ja så … Ej, sidder du dér, din Fillegamp, og stiller med Ungerne dine … Hej herut, I Skarvunger, … skal jeg lette på Trynet dit? Se dér … Huttituh! Ha, ha! … Nu glæfser han til, den Karen … Og du, Fantekjærring … Kan du ikke gjøde Grisene dine, om en er ude på lidt Moro. Kanske en skal bide i Stuen, i bare Væggen kanske, din Stulle, din svarte Fillesejs …"

De mange fremmede Udtryk og sære Ordsammensætninger tager for os Brodden af Realismen. Læseren forstaar den drøje Mening i dette Sprog uden at saa[r]es ved at se paa Tryk de samme Platheder, han daglig hører paa Gader og Stræder. Skildringen løftes for Godtfolk derved op i en højere Sfære, det hele virker tilhyllet, bliver poetisk; og det store Bedrag, hvorpaa hele denne Ordkunst hviler, krones med Hæder og Held.

Vi har i de senere Aar hernede slugt mange fæle norske Kameler i den Ragoût. Ja, vi har været paa Veje til selv at lave os et Ruskomsnusk efter den samme Kogebog.

Teksten blev endnu en gang anvendt i En Vinterrejse, s. 30-34. tilbage
[2] Jonas Lie (1833-1908), falleret jurist der i 1870 begyndte et professionelt og succesfyldt forfatterskab, først "realistisk" præget, så i 1880´erne – under indflydelse af Zola og Ibsen – "naturalistisk". tilbage
[3] Ja, vi elsker dette Landet: Bjørnstjerne Bjørnsons "Norsk Fædrelandssang" fra 1859-69 blev norsk nationalsang fra 1864 (Kilde: "http://www.vgskole.net/teachers/norsk/litteratur/1850_1900/ja_vi_elsker.htm. tilbage
[4] Vi vil værge vort Land: "Jeg vil værge mitt land" er en "fædrelandssang" fra 11. kapitel i Fiskerjenten (1867-68). tilbage
[5] Arne Garborg: (1851-1924). tilbage
[6] Tryggve Andersen: på denne tid korresponderede HP med Kinck om TA. Kinck havde skrevet en artikel om ham: "En hovmodig digter" in Samtiden, årg. 28, 1917, s. 97-123. Der findes ingen vidsnesbyrd om at HP selv læste TA. tilbage
[7] Indførselsforbud i Sverige: HP havde svært ved at få sine bøger ud i svensk overs. tilbage
[8] Den store Hunger: roman fra 1916 af Johan Bojer (1872-1959). tilbage
[9] Hamsuns Loppetheater: længe inden artiklen blev skrevet må HP have brugt udtrykket Hamsuns Loppetheater i et (ukendt) brev til Kinck, for Kinck svarede 23.1.1916:

(…) "Loppeteater" om Hamsun – gud, hvor det er godt sagt! Det klukker i mig, hvergang jeg mindes det. Og jeg tror ikke, det sker bare av misundelse, fordi hans bog er solgt i 10,000 og min vel ikke i 1000.

Xylograf F. Hendriksen, som med "Fornøjelse" havde læst artiklen i Østsjællands Folkeblad, skrev 27.7.1917 til HP:

Jeg forudser dog nok at det vil være rigtigt at være forberedt på en passende Kvittering for Dåsemaden og det Hamsunske Loppetheater.

tilbage