Referat af årsmøde i Pontoppidan Selskabet

den 29. maj 2007 kl. 17 i Gyldendals kantine

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen valgte Torben Ulrik Zahle som dirigent.

2. Aflæggelse af beretninger ved formanden Birgitte Hesselaa og bestyrelsens projektansvarlige Flemming Behrendt

Birgitte Hesselaa indledte med at mindes Christian Reves, der var afgået ved døden. Christian Reves har som Pontoppidan Selskabets første formand haft stor betydning for selskabet.

Birgitte Hellesaa nævnte kort årets aktiviteter, foredrag, sommermøde mv. og henviste til netstedet www.henrikpontoppidan.dk for nærmere oplysninger.

Birgitte Hesselaa gjorde også opmærksom på fejringen af Henrik Pontoppidans 150 års fødselsdag i år. Der afholdes i den anledning et symposium i Randers – et symposium med internationalt præg. Samtidig betonede BH det gode samarbejde med Randers by og Randers gymnasium.

Der er også i anledning af fødselsdagen afholdt en stilekonkurrence i gymnasieregi. Forlaget Gyldendal havde sponsoreret præmier til vinderne.

Henrik Pontoppidan indgår sammen med Herman Bang i klassikerdagen den 25. september. Der er flere oplysninger på netstedet.

Som afslutning på årsberetningen meddelte Birgitte Hesselaa, at hun ophører som formand for Pontoppidan Selskabet samt, at hun udtræder af bestyrelsen. Årsagen er, at hun har fået en stor forskningsopgave, der kræver al hendes tid. Birgitte Hesselaa fortalte om sin glæde ved arbejdet som først næstformand og siden formand i selskabet og takkede medlemmerne for deres støtte og entusiasme.

Flemming Behrendt orienterede som projektansvarlig:

Arbejdet med netstedet, der ikke drives af selskabet, men ved en tidligere lejlighed er overgivet til SDU, er stadig stort. Flemming Behrendt og Henrik Loft Nielsen gør en stor indsats for at lægge materiale ind på netstedet, herunder bl.a. Henrik Pontoppidans korrespondance med Brandes-brødrene.

En ny folder om Pontoppidan Selskabet er på vej. Gunnar Jørgensen står for dette arbejde.

Der er flere bogudgivelser på vej. I 2007 drejer det sig om 3. bind af Henrik Pontoppidans Smaa Romaner v. Flemming Behrendt og i 2008 bl.a. om Henrik Pontoppidans Brevekslinger med Brdr. Brandes. I øvrigt henvises til netstedet, hvor der kan ses mere om bogudgivelser.

Generalforsamlingen godkendte beretningerne.

3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Birgitte Nyborg

Birgitte Nyborg forelagde regnskabet for 2007. Årets resultat var et overskud på 13.331,24 kroner. Beløbet er overført til egenkapitalen, der herefter udgør 32.175,99 kroner.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 6, stk. 3.

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg, da alle medlemmer er valgt for en femårig periode. Men pga. Birgitte Hesselaas udtræden skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Da Søren Schou, der er suppleant, samtidig havde ønsket at ophøre som suppleant, skulle generalforsamlingen vælge to nye personer.

Birgitte Hesselaa foreslog Judy Gammelgaard som medlem af bestyrelsen og Vibeke Rehfeld som suppleant. De havde begge godkendt deres kandidatur.

Dirigenten forhørte om der var flere kandidater. Det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen valgte de to foreslåede personer.

Fra salen blev spurgt om Pontoppidan Selskabets medlemsliste på netstedet. Der var et ønske om, at alle medlemmer stod opført, så man kunne få et overblik over medlemsskaren. Flemming Behrendt orienterede om, at det er frivilligt at blive opført på den åbne medlemsliste. Medlemmer, der ønsker optagelse dér, kan skrive til Flemming Behrendt, der vil sørge for det.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent blev for to år siden forhøjet til 150 kroner om året. Der var ingen forslag eller ønsker om forhøjelse.

6. Valg af revisor

Selskabets revisor er Kristian Gylling. Han ville godt fortsætte og blev genvalgt.

7. Eventuelt

Flemming Behrendt bad om ordet og rettede i en veloplagt tale en stor tak til Birgitte Hesselaa for hendes store indsats som formand. ”Vi er selv historie. Vi har en historie og første del slutter i dag”. FB overrakte Birgitte Hesselaa 1. udgaven af Det forjættede Land i det smukke komponerede forlagsbind i blåt.

Generalforsamlingen tilsluttede sig talen med applaus.

Referent: Birgitte Nyborg