Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 26. juni 1876

Ungdom og Mod og godt Helbred

Mandag. *Juni 1876 [26.6.18761]

Kjæreste Margrete!

Skjøndt vi nu have været hjemme2 i adskillige Dage, saa er det dog knapt, at jeg endnu føler mig rigtig kommet hjem, saa stor en Begivenhed har det været for mig at rives løs af det Gamle. Imidlertid er det jo virkelig saa, at jeg atter er i Randers og skal igjen til at tage fat paa mit Huus og paa den Sommer, som efter min Fornemmelse egentlig maatte være forbi, thi jeg synes, den har allerede varet saa længe. Men deiligt er det at have endnu en god Deel af den tilbage, thi om det end er meget varmt, er det dog livligt ret at føle man har Sommer, kun savner vi meget den stille, fredelige Landlighed paa Harstorfsvei3.

Her staaer Alt særdeles vel til, selv Julie gaaer nu godt fremad og kjører og spadserer for at faae Kræfter i den friske Luft. Det er fortvivlet saa trangt som det er, at faae Kongens Underskrift under Mortens Udnævnelse4; varer det ret længe endnu lykkes det ham maaskee ikke at blive ordineret i Viborg den 12 Juli, hvilket jeg har ønsket saa meget, 2 thi der kunne man da naae, at komme med. Biskop Martensen er nemlig paa Reise og ordinerer ikke før til Efteraaret. – Ja – jeg kan forstaae, Du gjorde store Øine ved at høre om, at Henrik5 hører med til den fine, reisende Verden, og for mig er det virkeligt ogsaa som et heelt Eventyr; men da han var saa opsat paa at bruge sine Penge efter Bedstefader paa den Maade og i denne Sommer, saa vandt han, efter en Deel Forhandlinger derom, vor Billigelse, da vi skjønnede, at han gik betænksomt og fornuftigt til det. Vi have haft Brev fra ham fra Bern og da havde han det meget godt; nu er der sendt ham Brev til Luzern. Han venter at træffe sammen med Rohde dernede, men ellers er han reist ganske ene, med en lille Taske paa Skulderen. Der skal Ungdom og Mod og godt Helbred til at begynde paa Sligt. – Nu bliver det hans Tour med Examina; maatte han nu ogsaa have samme gode Kaar, som Brødrene. Vi takke Gud for hans store Naade imod os og bede om, at den ikke maa tages forfængeligt af os. – Knud kom ikke med hjem, da han jo nu havde levet saa meget sammen med os og gjerne vilde gjøre nogle Smaabesøg i Egnen og jo i det Hele skulde have sine Sager ordnet til Opbrud; i disse Dage vilde han og Erik efter Bestemmelsen være i Nykjøbing. Djørup havde det godt, da vi reiste, 3 saa han vil nok kunne besørge sin Praxis alene nu. Gerhard Djørup6 har nedsat sig paa Landet i Nordsjælland, da han jo gjerne vil giftes. Hvor mon nu Knud skal finde et Sted at gjøre lidt Gavn? der vil gaae flere Aar før han kan komme paa Hospitalet; det er godt, han er saa ung, og han kan jo ogsaa gjerne behøve at gaae og dovne lidt her. Med Hans Peter gaaer det ret flinkt, saa han kommer vel nok op i 7de Klasse.

Nu er Du altsaa igjen kommet langt fra os, og saa veed Du nok, jeg tænker allermeest paa Dig; men dermed naaer jeg Dig dog kun halvt. Jeg har talet med Køster7 om Din lille Daarlighed, som han meente let lod sig hæve i saa ung en Alder. Først og fremmest var det nødvendigt at tage stadigt Karlsbadersalt8, han meente 1 à 2 Theeskeer hver Morgen, dog maatte det ikke blive til Diarrèe; dernæst let Kost, ikke for stærke Kjødspiser, gjerne kogt Frugt uden Fløde; endvidere god Motion, især lidt Gymnastik, der kan bringe Underlivet noget i Bevægelse. Vilde dette ikke vise sig tilstrækkeligt, saa skulde Du√ ligge til Sengs 1 a 2 Dage og smøre Dig med følgende Cloroform-Olie9, hvilket kun maa bruges med Maadehold; og var det endnu ikke nok, men der vedblivende var Ømhed at føle udvendig, skulde Du have 1 à 2 Igler. – Lad mig nu endelig vide, hvorledes det gaaer.

4 Tirsdag.
I Dag kom Mortens Udnævnelse, saa nu er der bleven Travlhed i Leiren, da der skrives baade til den og den, skal syes Præstekjole og mere. Der er ogsaa kommet godt Brev fra Henrik til Rohde, som vi have faaet Lov at beholde og som vi sende først til Kjøbenhavn og derfra til Dig. Rohde og hans Fader reise i Aften og vente at træffe Henrik i Luzern; gid det nu maa lykkes.

Imorgen er det at Kirkemødet10 skal staa; gid det nu maa blive til Glæde.

Inger og Fader gik i dette Øieblik op at tage sig varmt Bad med kold√ Styrt; Heden er i Dag næsten uudholdelig. Mathilde og Lisbeth gaae hver Morgen i Bad, senere paa Dagen er Vandet saa varmt, at der slet ikke er noget rart derved. Kan Du dog slet ikke faae lidt Bad? Marie og hendes Pip’er har det godt, men vi see temmelig lidt til dem, da Børnene leve paa Skovbakken11.

Nu kjærligst Hilsen og Farvel; Gud bevare Dig i sin Fred og Glæde. Fortæl mig samvittighedfuld om, hvorledes du har det. Fader og Sødskende hilse.

Din trofaste
Moder

 
[1] jf. kirkemødet. tilbage
[2] hjemme: formentlig efter den rejse til København (med Mathilde) som har været bebudet i tidligere breve: 18.1.1876 og 23.3.1876 og hvorunder Dines P. skrev brev til Morten den 15.6. tilbage
[3] Harstorfsvei: Maries søster Mathilde Bülow boede Harsdorffsvej 7 på Frederiksberg. tilbage
[4] Mortens Udnævnelse: Morten blev 19.6.1876 udnævnt til personel kapellan hos provst Heiberg ved Helsingør Skt. Olai i Sjællands stift, hvor H.L. Martensen var biskop. Morten blev ordineret i Viborg 12.7.1876 af biskop Laub. tilbage
[5] Henrik: var på rejse i Schweiz, hvortil han kom 22.6.1876 iflg. Hamskifte, kap. 5. tilbage
[6] Gerhard Djørup: Frans Casper Djørups brodersøn Gerhard Faye Djørup, f. 1848, reservelæge ved Garnisonshospitalet i København, fra 1.8.1876 praktiserende læge i Merløse. tilbage
[7] Køster: Søren Vinkel Køster, f. 1833 i Randers, praktiserende læge i Randers fra 1862. tilbage
[8] Karlsbadersalt: natriumsulfat, et kraftigt afføringsmiddel. tilbage
[9] Cloroform-Olie: blanding af lige dele chloroform og olivenolie, der anvendtes som smertestillende indgnidningsmiddel ved nervesmerter og rheumatiske lidelser. tilbage
[10] Kirkemødet: det kirkelige møde onsdag 28.6.1876 begyndte med gudstjeneste kil 10, hvor Pontoppidan prædikede. Der var eftermiddagsmøde med kirkelige foredrag kl. 13-16 i Friskolens gymnastiksal, fællespisning kl. 14½ hos hr. Ishøi og aftentjeneste ved pastor Boisen, Bjerregrav. (Annoncer i Randers Amts Avis undertegnet D. Pontoppidan). tilbage
[11] Skovbakken: skovområde på bakken der hæver sig op i Randers' nordøstlige udkant. tilbage