Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 23. marts 1876

og 4 Flasker Champagne knaldede

den 23de Marts *1876 [Torsdag 23.3.18761]

Kjære Margrete!

Det er underligt for mig at tænke paa at medens Inger er nærved at blive borte baade for mig og for sig selv inde i det bevægede og urolige Kjøbenhavn, gaaer Du saa ærbart og uforstyrret i den stille Landsbypræstegaard2, at jeg er nærved at blive ganske øm om Hjertet. Jeg veed heller ikke rigtig, hvorledes det skal gaae, dersom Johanne Gautier3 kommer hertil i Paasken og Du ikke, saa dersom det lader sig gjøre, at Du kommer baade først og sidst, saa see vi det gjerne; thi den Bekostning, der er forbundet dermed er jo ikke stor; det vanskelige ligger jo i at Præstens Vogn skal hente og bringe. Nu maa Du see, hvorledes det lader sig ordne paa det bedste. Jeg gaaer jo fremdeles med Planer for Mathilde og mig om at reise sidst i Mai, men der kan jo let komme Forhindringer, hvilket dog vilde gjøre mig meget ondt, da jeg glæder mig til at leve en Tid ret i Ro med mine Søstre. Knuds Examen4 vil vist falde netop i den Tid. – Jeg har mange 2 Hilsner til dig fra Lise Brok5, som har været hos Etatsraad Kampmanns nogle Dage; hun var med til Barnedaaben6, hvor jeg traf hende, thi denne Gang naaede jeg da at være med ved deres Festmaaltid, men i Kirken var jeg jo desværre ikke. Fru Kampmann holdt den lille Hak over Daaben, hvilket jeg troer glædede hende meget; det var en meget festlig og fornøielig Dag og 4 Flasker Champagne knaldede, hvilke Etatsraaden havde ladet bringe derop. – Det er nogle søde, velsignede Børn, som det er mig et stort Savn at jeg saa sjeldent seer, thi Kighosten holder dem borte herfra og jeg kan ikke komme tilrette med den kolde Vinterluft, saa jeg maa holde mig inde. –

– Morten og Julie har været her i Aften, og jeg er derved blevet hindret i at skrive, saa nu maa jeg see at fatte mig i Korthed; de sende kjærlig Hilsen. For Øieblikket ere de lidt ueens med sig selv, hvorvidt de skal reise til Bryllup eller ikke, men det bliver vist saaledes, at Julie nøies med at reise over til Tilles Confirmation7 efter Paaske. – Du veed vel at Marie skal flytte hen i Freislebens Leilighed8 Maler Hansted√ allerede i Mai; de faae en rummelig og god Leilighed, men ogsaa 3 dyr (350 rd); Etatsraaden vil gjerne have dem saa nær og betaler den forøgede Huusleie. – Naar jeg har saamange at skrive til, kan jeg mangen Gang ikke huske, hvad jeg har skrevet til den Enkelte, saa det løber heelt sammen for mig; men det er jo heller ikke af stor Vigtighed, om jeg ikke gjør ret megen Rede paa de forskjellige Smaating, der falder for, naar Du blot hører, at Alt staaer vel til og at vi altid omslutte Dig, mit kjære Barn, med en stor Kjærlighed og stadigt er hos Dig med vore Tanker. Da Klokken nu slaaer 11 maa jeg slutte med et kjærligt Godnat, anbefalende Dig i den himmelske Faders gode Varetægt.

Din trofaste Moder

Jeg har i Dag været ude hos Fru Rosenørn9, hvor Fader hver Torsdag holder en lille Andagtstime; hun er jo lidende, men har endnu mange Kræfter, saa jeg er nærved at tro, hun godt kan leve Sommeren over.

Margrete Høi10 er blevet forlovet med en Landmand√ Hansen, Søn fra Bruusgaard.

 
[1] jf. Hack Kampmanns dåbsdag. tilbage
[2] Landsbypræstegaard: Fjellerup præstegaard. tilbage
[3] Johanne Gautier: se brev 2.12.1875. tilbage
[4] Knuds Examen: Knud blev cand. med. sommer 1876. tilbage
[5] Lise Brok: ikke identificeret. tilbage
[6] Barnedaaben: Hack Kampmann, f. 16.12.1875, blev døbt 19.3.1876 i Randers. Faddere var: Etatsraad Kampmann og hustru, fru Julie Pontoppidan og kandidat P.C. Rosenørn. tilbage
[7] Tilles Confirmation: Julies søster Ottilia blev konfirmeret 23.4.1876 i Vartov. tilbage
[8] Freislebens Leilighed, Maler Hansted: maler C. Hansted ejede Østergade 15, det næstsidste hus på Østergade, beliggende nær Østerport og tæt på etatsråd Kampmanns herredsfogedbolig Tøjhushavevej 2. Iflg. Randers vejviser 1874-74 boede ritmester Th. Freiesleben Østergade 15. tilbage
[9] Fru Rosenørn: amtmandens kone, i amtmandsboligen uden for Østerport. tilbage
[10] Margrete Høi: Karen Margrethe Høy, f. 1855, datter af Joachim Otto From Høy, senere ejer af Pindsminde i Hørning sogn, og hustru Ane f. Pind. Hun blev gift 1878 med Jørgen Christian Hansen fra Brusgaard, gårdejer i Virring. tilbage