Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra København. 15. juni 1876

jeg skal nok ordne Alt

[Torsdag 15.6.18761]

Kjære Morten.

Din Udnævnelse2 vil komme en af de første Dage i næste Uge. Biskop M.3 er i Udlandet og i Kjøbenhavn vil ingen Ordination skee før i Oktober. Derimod holder Biskop Laub4 Ordination ved Landemodet, nemlig den 12te Juli, og jeg skal nok ordne Alt fra Sjællands Bisps Side m. H. t. at Du med Laubs Samtykke kan blive ord. hos ham. Jeg meddeler Dig dette, at Du, naar Du seer Dig udnævnt, kan tage Bestemmelse om at faae Din Præstedragt i Orden inden 12 Juli. Moder og jeg er jo gladest ved at følge Dig til Viborg – en længere Reise kan blive tvivlsom. /verte

2 Jeg er helst fri for at prædike paa Søndag 8te Dage. Kan og tør Du paatage Dig det med Dit øvrige Arbeide, saa har jeg intet her imod*), men ellers vilde jeg bede Dig betimelig aftale med Past. H og B.5, om de ville besørge ogsaa denne Søndag for min Marienbadekuur6 Skyld, som matter mig noget; og det saa meget hellere, som jeg maaske selv vil faae at prædike ved Mødet d. 28de. Vil Du sige Mygind7, at han i Overmorgen ikke skal tillyse Altergang til Fredag i næste Uge.

Vi haabe at være hjemme paa Onsdag Aften√ el. Torsdag Morgen Kl. 7. –

3 Moder har det godt. Med Djørup gaar det godt fremad. Maatte vi høre det Samme fra Din Julie!

Hils og lever vel.

Fader

15 Juni.

*) ja vil det jo allerhelst, om Du er oplagt og har Tid, – jeg kan saa om Løverdagen anmælde Altergang i Stedet for de Fredage, som ere bortfaldne.

 
[1] iflg. Lindhardt var DP rejst til København for at ordne formaliteterne omkring ordinationen, mens MP passede embedet i Randers. Det fremgår at Marie var med i København, hvor de formentlig har boet hos Djørups i Rosenborggade. tilbage
[2] Udnævnelse: Morten blev 19.6.1876 udnævnt til personel kapellan for provst Arve Chr. Linde Heiberg (1805-83) ved Helsingør Skt. Olai i Sjællands stift. tilbage
[3] Biskop M.: Hans Lassen Martensen (1808-84) biskop over Sjællands stift. tilbage
[4] Biskop Laub: Hardenack Otto Conrad Laub (1805-82) biskop over Viborg stift. tilbage
[5] Past. H og B.: 1. residerende kapellan Jacob Hansen og 2. residerende kapellan Jens Christian Bergstrøm. tilbage
[6] Marienbadekuurs: formentlig indtagelse af Marienbader brøndsalt opløst i vand. Den virksomme bestanddel er natriumsulfat der er et kraftigt afføringsmiddel. tilbage
[7] Mygind: kordegn Frits Mygind, Randers. tilbage