Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 23. september 1874

Dit Livs Snorer ere faldne paa liflige Steder

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Onsdag 23.9.1874]

Kjære Morten.

Lykkens lunefulde Spil
Leger ei med Sjæle:
Alting føies som Gud vil –
Her er godt at dvæle.

Saa ville vi fuldglade dvæle derved, at Dit Livs Snorer1 i Alt, hvad ikke kan kjøbes for Sølvpenge, ere faldne paa liflige Steder; og maae de kun altid falde saaledes for Dig, saa kan vi sagtens være forligte med, at Du ikke i alle Maader er Lykkens Skjødebarn.

Jeg vilde nu ønske, at Du inden Du forlader Kjøbenhavn maatte faae Dit militære Forhold saaledes opgjort med Indrullering og 2 Krigsminister, at Du kan møde i sin Tid for Cultusministeriet med Attesterne√ for fuldkommen Frihed i Fredstid.

Det træffer sig nu saa, at min personlige Velynder Steinmann2 er Krigsminister; ved at tale med ham om et Beviis, vil du erfare, om han er stemt som sine Formænd, og Jonqueres3 vil kunne sige Dig, om Vorsaae4 ligesom Hall5 godkjender ovenstaaende Attester og derpaa er villig til at samtykke i Ordinationen, om den forlanges.

Moder har det godt; vi ere alle 3 raske og have hørt godt fra Margrete. Tillykke med Udfrielsen af Fæstnings-Trælle-Værket. Ingen forstaar Dig bedre, kjære Søn, end


23/VIIber
Fader.

NB den 29de Septbr Kl. 1 afholdes et Møde i Sorø, til hvilket Hostrup, Skat Rørdam6, Rohde7 og Grove8 indbyde og ved hvilket jeg vilde være glad, om Du fik Leilighed og Lyst til at være der. Jeg kan ikke. Der skal forhandles om Høiskolen, navnlig den videnskabelige.

 
[1] Snorer: talemåde fra Salmernes Bog 16,5, brugt af Grundtvig i tale på vennemødet 10.9.1863. Se ODS, Snor 1.5. tilbage
[2] Steinmann: P.F. Steinmann (1812-94) krigsminister fra 26.8.1874 til 11.6.1875. tilbage
[3] Jonqueres: J.A.F. de Jonquères (1815-90) kontorchef i kultusministeriet. tilbage
[4] Vorsaae: J.J.A. Worsaae (1821-85) kultusminister fra 14.7.1874 til 11.6.1875. tilbage
[5] Hall: C.C. Hall (1812-88) kultusminister fra 1870 til 14.7.1874. tilbage
[6] Skat Rørdam: Thomas Skat Rørdam (1832-1909) sognepræst i Rønnebæk (C.J. Brandts efterfølger). tilbage
[7] Rohde: formentlig Gotfred Rode (1830-78) højskoleforstander på Skovgaard ved Ordrup. tilbage
[8] Grove: Carl Grove (1828-95) forstander for Grundtvigs Højskole Marielyst på Nørrebro i Kbh.. tilbage