Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 11. september 1874

Alt er jo nok beredt til og for Dig her

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Fredag 11.9.1874]

Min kjære Morten.

Vi skal nok tænke paa Dig og Julie imorgen1 d. 12te. Vi vil ogsaa tænke paa Dig og Dine trekronede2 Dage fra imorgen af. Skade, at Du ikke kan blive ved at være Kapitainens Mand paa det fremmede Batteri; men maa Du kun bevares fremdeles, saa gaae de sidste 14 Dage nok. – Her have vi for Tiden Valdemar3 liggende og gaaende med en forstuvet Kjæbe fra et Fald ovre i Møllers4 Tømmergaard; jeg vil kun ønske, at Benene ikke have taget Skade for Fremtiden. Lad mig i denne Forbindelse sige Dig, hvormeget vi længes efter at faae Dig hjem ogsaa ja særdeles 2 meget for at tage Dig af de 2 smaa Drenge, som baade overfor deres Arbeide og Leg trænge til en Haandsrækning, som jeg ikke kan række som jeg gjerne vilde. Ja, kjære Søn, gaaer det efter vore Tanker, at Du kommer her hjem til os, da er her baade inde og ude en overflødig5 Gjerning at tage op for Den, som har Hjerte og Øje for den. – Hvad angaar Din Hjemkomst, saa maa Du ikke forhaste Dig med at forlade Kjøbenhavn og hvad du der kan have at tage Afsked med i Ro og tage med Dig i god Orden. Alt er jo nok beredt til og for Dig her fra Oktober Maaned af, men de første 8 à 14 Dage ville vel gjøres behov i Kjøbh. 3 og paa Fredsholm. Saa rart det var at have Dig her til Mathildes Konfirmation6, saa seer jeg ikke, at det i Ro kan lade sig gjøre: Du kommer saa at see hende confirmeret.

Paa Tirsdag reiser nu, om Gud vil, Margrete over Aarh. til Kjøbh. i godt Selskab. Der bliver hun vel ikke længe, før hun afgaaer til Nyk.7, hvor hun ventes.

Moder er forunderlig rask og sender imorgen sin lille Vogn8 tilbage efter megen Gavn og Glæde af den – Glæde ogsaa for dem, som kappedes om at skyde Læsset, og Julie er nok – sammenlagt – den, som har lagt de fleste Kræfter til. Siden Ferien udløb, har det knebet med at faae Heste.

4 Moder beder hilse, at hun nok skal betænke dit Tøi efter Dit Brev igaar. At Du ikke skal være i Penge-Forlegenhed, skal jeg sørge for, at Du faaer en ny Snees til Disposition, naar Du forlader Fortet.

Jeg haaber, at Ordinationen paa Askov9 løber stille af. Om Vennemødet10 har været saa glæderigt som folkerigt, det veed jeg ikke endnu.

Her er intet Nyt. Hilsen og Gudsfred med Farvel fra Alle her

11 Sptbr. Fader.
 
[1] imorgen: forlovelsesdagen 12. sept. tilbage
[2] trekronede: MP skulle aftjene de sidste uger på batteriet Trekroner. tilbage
[3] Valdemar: var 11 år. tilbage
[4] Møller: købmand Jens Christian Møller (1802-74) var genbo til præstegården i Brødregade. tilbage
[5] overflødig: som findes i overflod, i rigelig mængde. tilbage
[6] Konfirmation: 4.10.1874. tilbage
[7] Nyk.: Nykøbing Falster, hvor hun skulle være i huset hos sin faster Hanne. tilbage
[8] Vogn: der må være tale om en rullestol. tilbage
[9] Ordinationen paa Askov: foregik 30.7.1874 i gymnastiksalen på Askov højskole, hvor lærer og højskoleforstander Cornelius Appel (1821-1901) fra Rødding i Slesvig blev ordineret til præst for den frimenighed som var blevet oprettet dernede i protest mod den preussiske landskirke. Da det var forbudt danske præster at optræde i Slesvig, blev ordinationen henlagt til Askov. Og da ingen dansk biskop ville eller kunne ordinere ham, gjorde Vilh. Birkedal det, i tilstedeværelse af en lang række danske præster og lægfolk. Optrinet førte til en provsteretssag, der endte i højesteret, hvor Birkedal og 11 andre præster i 1877 blev idømt bødestraffe. tilbage
[10] Vennemødet: 8.9.1874 i Odense samlede 5-6000 mennesker i anledning af sammenslutningen af venstregrupperne på Rigsdagen til Det forenede Venstre. Den grundtvigske bevægelse stod splittet. Birkedal m.fl. var imod denne forening af "kød og ånd". tilbage