Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 21. august 1874

Henrik ved Herrens Bord

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Fredag 21.8.18741]

Fredag Efterm.

Kjære Morten.

Lad mig begynde med at takke Dig for Dine Linier idag. Da vi igaar læste den kortfattede Beskrivelse af Ulykken paa Amager2, bleve vi stille i Spørsmaalet3 om Morten; den private Taushed var vor Trøst, men vi sang dog først vort stille Te Deum, da vi saae Din Haandskrift5. Vorherre føre Dig frelst heelt ud af Ilden!

Vi haabe nu med Dig, at man ikke giver Dig Korporal-Stokken i Haand; men der er jo endda et Lotteri tilbage. Med Hensyn til dettes Udfald vil jeg kun sige Dig, at jeg giver Dig ganske frie Hænder til at gjøre som Du vil og finder rigtigt. 2 Skulde Du paany føle Dig nødt til Offere i Penge for at komme til Dig Selv igjen, da skal jeg, om jeg lever, være villig til at gjøre Udvei for den Sum, Du maatte forlange af mig, paa det Vilkaar, som Du ikke vil miskjende, at Du, i sin Tid efter nærmere Bestemmelse forpligter Dig til, at udbetale den paaløbende Sum til en af Dine smaa Sødskende med 4 pCt paaløbende Renter.

Hvad angaaer Din Bestemmelse efter 1 Oktober, da kan jeg først nu, efter Din Udtalelse. sige, at naar Du og Julie ere enige om helst at ville søge en Gjerning for Dig selv og – lad mig føie det til – et kortere el. længere 3 Ophold for hende – her i Randers, da ville I heri møde vore hjerteligste Ønsker. For Dig har jeg en god hjælpende Gjerning ved Siden af, at Du arbeider for Dig selv og bruger Vinteren til at prædike og catekisere for Bispen i Aarhuus. Julie savne vi, som Du vil savne hende; og ligesom Regentsen staaer og venter Dig, saa er hendes lille Værelse altid beredt, naar hun vil bytte Kjøbenhavn med St. Morten, f. Ex. i en klækkelig Juleferie. For endelig at udtale Alt, da giver jeg Dig frie Hænder ved at byde Dig, næst at dele Hjemmets 4 daglige Brød med os, 50rd qvartaliter fra 1ste Oktober af indtil vi see, hvorledes og naar Vorherre vil føre Kapellan- og selvstændig Huusstand frem for Eder.

Idag har jeg glædet mig ved at have Moder med 2 Døttre og to Sønner blandt Gjæsterne ved Herrens Bord4. Imorgen Aften tænker Henrik paa at reise ind og Knud paa Tirsdag.

Hils Din kjære Pige; ja hun blev tilvisse ogsaa kjær for os. Og saa Gudsfred, kjære Søn, Farvel og Herren for Alting besegle vore Tanker og vore Haab!

Fader.

 
[1] jf. ulykken på Amager. tilbage
[2] Ulykken paa Amager: ved skydeøvelserne på Amager 19.8.1874 sprang en 24 pundiger kanon i luften af ubekendt grund. To artillerister dræbtes, en tredje såredes. (Randers Amts Avis 20.8.1874.) tilbage
[3] Spørsmaal: således stavet i 18. årh. samt hos enkelte nyere forf. (ODS). tilbage
[4] 2 Døttre og to Sønner: døtrene må være Inger og Margrethe og sønnerne Knud og Henrik, de øvrige hjemmeværende børn var ukonfirmerede. – Den (hvor?) hyppige ”Fredagsaltergang” fandt sted om morgenen med forudgående skriftemål. Det var den normale praksis at hele familien (eksklusive de ukonfirmerede børn) gik samlet til altergang. Det ville ikke for Henrik kræve en positiv beslutning at gå med; på den anden side træffer han altså ikke den negative, og nok i så fald meget demonstrative, beslutning ikke at gå med. Fredagen var efter gammel ordning ugens ”bededag” (jf. at Store Bededag ligger på en fredag). tilbage
[5] Haandskrift: < Handskrift tilbage