Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 6. juli 1874

Moder har det sommergodt

[MPs tilskrift øverst:] 1874 [Lørdag 6.7.18741]

Kjære Morten.

Det er Løverdag og jeg har gaaet længe med Søndags-Tanker, at det kan være godt, naar jeg lægger dem hen til imorgen tidlig. Morgenstund har altid Guld i Mund, men Søndag-Morgen har dog altid bragt mig det bedste Guld, rensede og klarede Tanker til Guds Folk, saa jeg stoler ogsaa paa Morgenstunden i Morgen til denne sidste Afklaring.

Moder har det sommergodt og er til stor Ferie-Glæde for de mange Unge, som det gjælder om at holde i Aande, ogsaa at holde lidt i Tømme, hvad der kan være sværest. Igaar kom Julies rare Broder2; ved Middagstide traadte en Student Ploug3 ind til os blev hos 2 os til Aften; imorges fortsatte han sin Fodtour Nord paa. Han var et ungt Mske, som jeg kom til at skatte høit, da jeg kunde glemme hans keitede Udseende ved Indtrædelsen.

Jeg har nu frigivet mine Confirmander4 og mig selv til d. 18de August, og det skjænker mig ikke saa lidt Raadighed over mig selv, saa jeg vil see at følge Ungdommen ud paa Landet og i Skovene saa ofte jeg kan. Det er et Spørgsmaal, om jeg kommer til at reise mere; deels koster Livet her hjemme mere i den tørre Trinitatis end i den vaade Vintertid, og deels gjør det mig altid godt at 3 være hjemme og fra Hjemmet gjøre hyppigere Udfarter med Andre. Hanspeter og Gothold5 ere i Helsingør og Sverrige; de kom begge op i 3die Classe (gamle 5te), hvorimod jeg har ladet Holger blive siddende i 1ste Classe 1 Aar endnu for ikke at overanstrænges. Valdemar rykker op i øverste Classe af Forberedelses-Skolen.

Julie har den sidste Tid havt det rigtig godt, synes mig, og været os til voxende Glæde: hun har uden at vide det fæstet sig i vore Hjerters ja jeg troer – i alle deres, som have lært hende at kjende. Det vil blive mig et Savn, naar jeg ikke mere kan see 4 hende og høre paa hende iblandt os; men hun længes nok snart efter at rykke Prøvestenen6 nærmere og gjøre Prøvetiden mildere for Eder Begge. Hun vil nok ellers fortælle Dig Alt herfra, saa dette var mere for min egen end for Din Skyld. Boesen7 i Harritslev havde det i Forgaars bedre igjen; skjøndt han fører et trykket Liv i Kredsen af de mange gamle Qvinder og smaa Børnebørn. Jeg lider meget med ham og længes efter at see hvad Vinteren skal bringe.

Og saa Gudsfred og Farvel, Du kjære Søn: Imorgen skulle vi klinke paa Din Sundhed8.

Fader.

 
[1] jf. skoleferiens begyndelse. tilbage
[2] Broder: antagelig Julies yngre bror Vilhelm Marstrand, f. 1858. tilbage
[3] Ploug: formentlig Hother Ploug (1856-1932), student 1873, cand.jur. 1880. Søn af digteren Carl Ploug. tilbage
[4] Confirmander: holdet var på 13 drenge og 14 piger (deriblandt Mathilde Pontoppidan) som blev konfirmeret 4.10.1874. tilbage
[5] Gothold: Frederik Gotthold Müller, søn af proprietær Othar Høegh Müller og Marie Sophie Pind på Lundbjerg i Ørum sogn ved Randers. Gotthold blev konfirmeret sammen med Hans Peter Pontoppidan 4.4.1875. tilbage
[6] Prøvestenen: MP havde siden 1.5.1874 være soldat ved artilleriet på Prøvestenen. tilbage
[7] Boesen: iflg. folketællingen havde B., der var blevet enkemand året før, to ældre frøkener af slægten boende. Desuden boede hans ældste datter Marie Kirstine, nylig enke efter skolelærer Juhl i Auning, i præstegården med et par små børn. tilbage
[8] Imorgen skulle vi klinke...: "Fredericiadagen, d. 6te Juli, staar for mig i et straalende Skær, som en aarlig tilbagevendende stor Festdag", skrev MP i Minder og Oplevelser (1922) s.12. Er det 25 årsdagen for slaget familien vil mindes, men først imorgen når søndagsgudstjenesten er vel overstået? tilbage