Henrik Pontoppidan

Et nydansk Forfatterskab

5

Indhold

Indledning9
Det forjættede Land   21
Henrik Pontoppidan69
Lykke-Per84
De Dødes Rige135
Slutning174

7

Forord

Denne Bog er et Lejlighedsskrift, forfattet i nogle faa – og hede – Sommeruger, paa Grundlag af et gammelt og temmelig fortroligt Kendskab til Henrik Pontoppidans digteriske Værker.

Den er et Forsøg paa at læse og fremstille et helt Forfatterskab som en Bog. Det er første Gang, jeg tillader mig at forelægge Offentligheden en saadan Undersøgelse af en endnu levende Forfatters Skrifter. I Universitetsforelæsninger, hvis Udgivelse er uvis, har jeg i en længere Aarrække gennemgaaet de betydeligere Forfattere i den nyere danske og norske Litteratur paa samme Maade.

Naar jeg her ikke har taget noget Hensyn til de foreliggende Undersøgelser og Bedømmelser af Henrik Pontoppidans Digtning, er det ikke af Mangel paa Respekt for andres Mening, men for at Forfatterbilledet kunde fremtræde saa umiddelbart og rent som muligt i en af Natur og Dannelse nogenlunde lige stemt1 Læsers Sjæl.

Derved, tænkte jeg, vilde Bogen kunne virke mest ligefrem efter sin Hensigt som en Hyldest til den nulevende Digter, hos hvem jeg finder mest af Danmarks aandelige Historie i den sidste Menneskealder, og som en Hilsen til hans 60-Aars Fødselsdag.

Juli 1917. V. A.
[gå frem]
 
[1] lige stemt: jf. HPs brev til Vilh. A. af 28.12.1916. tilbage