Artikler af Vilh. Andersen

"Aabent Brev til Hr. Dr. phil. Edvard Brandes", Politiken 25.3.1900.

"Replik til Edvard Brandes", Politiken 27.3.1900.

"ikke Smagsdommer men Aandsforsker", Politiken 15.4. 1905.

Afsnittet om Henrik Pontoppidan i bind IV af Illustreret dansk Litteraturhistorie, 1925, red. af Carl S. Petersen og Vilh. Andersen.

"Aandslivet 1870-90", uddrag af artiklen "Aandslivet i den anden Halvdel af det nittende Aarhundrede og Overgangen til det tyvende Aarhundrede", et bidrag til bind VIII, 1929, af værket Det danske Folks Historie, bind I-VIII, Red. af Aage Friis, Axel Linvald og M. Mackeprang.