ikke Smagsdommer men Aandsforsker

[gå tilbage til Politikens artikel med Pontoppidans forord]

Hertil har Dr. Vilh. Andersen paa vor Henstilling knyttet følgende Bemærkninger:

At "Naturalismen" synes trist, og graa, naar man ser den paa Baggrund af den poetisk-musikalske Stemningskunst, saaledes som jeg har gjort det i min Bog Bacchustoget i Norden, er lige saa sikkert, som at den fra en anden Side set virker som en kold og klar og frisk og skarp og overmaade fortræffelig Foraarsdag. Fra den Side har ogsaa jeg oftere betragtet den uden at gyse (f. Eks. i min Bog om Poul Møller og i Afhandlingen "Georg Brandes og Danmark").

At jeg er "Borgerskabets anerkendte Smagsdommer for Tiden", saadan som Erik Bøgh en Gang var det, er slet ikke sandt. Af Anerkendelse har jeg rigtignok nu faaet mere, end jeg vel kan fordøje1; men min Retning er slet ikke borgerlig, men "humanistisk", altsaa menneskelig, og jeg er ikke "Smagsdommer" (uden en Gang hvert halve Aar, naar jeg skriver i Tilskueren om Teatret), men Aandsforsker ("Filolog" i moderne Forstand) og som saadan meget opsat paa at se en Ting fra forskellige Sider.

At jeg "holdt mig under Dynen", saa længe jeg endnu laa i Vuggen, var ganske rigtig meget "klogt og forsigtigt" gjort af mig. Der laa jeg nemlig (aandelig talt), da Henrik Pontoppidan begyndte.

Iøvrigt takker jeg for en saa skrap Salut fra en saa agtet Haand. Den gør helt godt mellem alt det søde.

Den 14de April 1905.

Vilh. Andersen.

 
[1] Anerkendelse: VA havde netop fået Ridderkorset. tilbage