Det aabne Brev

[gå tilbage til Edv. Brandes' første svar til Vilh. Andersen]

Hr. Redaktør!

Tillad mig med et Par Ord at værge mig imod en forunderlig Misforstaaelse i Dr. E. Brandes' Svar paa mit aabne Brev. Naar jeg kalder en Bog "usædelig i radikal Forstand", mener jeg naturligvis ikke, at den er moralsk fordømmelig, endogsaa fra et Venstrestandpunkt (!) eller lignende, men at den, uden at den behøver at indeholde det aller mindste "anstødelige", endsige "utugtige", oprører den sædelige Følelse paa en meget radikal Maade, fra Roden af, ved at angribe dens naturlige Grundlag eller, som jeg skrev, virke "ødelæggende for Viljen til Livet." Andre Misforstaaelser i Dr. Brandes' Svar, der er en Følge af denne, behøver jeg da formodenlig ikke at imødegaa.

25. Marts 1900.
Ærbødigst
Vilh. Andersen

[gå til Edv. Brandes' svar på denne replik]