Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Hjørlunde. 26. april 1883 (1883-04-30)

ikke Medlem af en Forening, hvori sligt kan foregå

Hjørlunde By.
Tirsdag [april 18831].

Kjære Hr. Hendriksen!

Tak for Deres venlige Indbydelse; – men som De af Overskriften vil se, er jeg alt atter hjemme, så det gjør mig ondt, at jeg ikke kan komme. – Tak også for Deres Optræden i 18 Novemberforeningen2. Jeg er glad ved ikke at være bleven Medlem af en Forening, hvori sligt kan foregå, – især da jeg alligevel næppe kunde være kommen med til Kunstnermødet3.

Jeg tror, at Hr. Borchsenius tænker på at tage herud en Dag i godt Vejr for at se til os4. Skulle De ikke kunne overtale Dem selv til at gjøre ham Følgeskab? I så Fald vilde vi blive meget glade derved. Meget lysteligt er der ikke herude, men som et Par i Følge, kan det måske gå.

Endnu en Gang tak – og venlige Hilsen.
Deres Henrik Pontoppidan

 
[1] Dateringen: Skjerbæk daterer i sin brevbase brevet til 3. juli. Imod denne dateringen taler først og fremmest at Pontoppidan på det tidspunkt var medlem af Kunstnerforeningen. Om forløbet se artiklen her. Hvis brevet kan henføres til det snævre tidsrum mellem Marie Oxenbølls brev af 25. april og den ekstraordinære generalforsamling i Kunstnerforeningen, er forholdet så det at Pontoppidan er taget hjem til Hjørlunde i mellemtiden og her har fundet en indbydelsen (til hvad?) fra Hendriksen. Grunden til at han allerede på dette tidspunkt er i stærk tvivl om sin mulighed for under nogen omstændigheder at deltage i kunstnermødet, kender vi ikke. tilbage
[2] 18 Novemberforeningen: Kunstnerforeningen af 18. November [1843] holdt i april 1883 et afstemningsmøde efter at foreningens progressive fløj havde foreslået en række forfattere optaget, heriblandt HP. Men hverken han, Erik Skram eller Sophus Schandorph blev accepteret. "Den følgende Mandag" afholdtes ekstraordinær generalforsamling hvor de alle tre "gik igennem". Hvis man tør gå ud fra at Hendriksens "Optræden" har været at foreslå bl.a. HP, må brevet her være fra ugen imellem de to møder. Af foreningens protokoller på KB fremgår intet om dette forløb. Om Hendriksens optræden til forsvar for Pontoppidan (m.fl.?)s kandidatur er Pontoppidan nok blevet underrettet i det brev han takker for.

[Drachmann] hørte til Kunstnerforeningen af 18. November. Disse Kunstnere havde Fastelavnsløjer samtidig med os i deres Lokale skraas over for Studenterforeningen (paa Gammelholm) (Morten Pontoppidan: Minder og Oplevelser, s. 116.)

Johan Rohde blev først medlem i 1892, mens Borchsenius var blevet medlem året før, i 1882. Drachmann, der jo også var maler, havde været medlem siden 1867. tilbage
[3] Kunstnermødet: det skandinaviske kunstnermøde fandt sted 2.-5. juli 1883; foreningen stod for en fest i Skodsborg/Klampenborg på mødets sidste dag. tilbage
[4] Borchsenius herud: HP havde inviteret Borchsenius og beklager i sit brev af 15. juni at han ikke har kunnet komme (altså evt. s.m. Hendriksen). tilbage