Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 5. maj 1920

andre Forlag vil løbe Risikoen

 
5.5.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Garde!

Til vor Samtale forleden vil jeg gerne have Lov til at knytte følgende Udtalelse:

Jeg forstår godt, at Forlaget for Tiden har Betænkeligheder ved at genoptrykke ældre Bøger på Grund af de store Fremstillings-Omkostninger. På den anden Side må De indrømme mig Ret til at være højst utilfreds med, at den ene efter den anden af mine Småbøger, deriblandt nogle√ af dem, jeg selv sætter højst i min Produktion, går ud af Handelen og derved bringes i Forglemmelse.

2 Da jeg nu har Grund til at tro, at andre Forlag vil løbe Risikoen, synes jeg ikke godt jeg kan forsvare ikke at gøre et Forsøg med√ en eller et Par af de Fortællinger, hvorover jeg har Rådighed, når de er udsolgte. For nogles Vedkommende er Restoplaget jo meget lille, ja af en enkelt af dem er der så at sige ikke flere Ekpl. tilbage.

Jeg har ikke villet foretage mig noget i Sagen uden først at have underrettet Gyldendals Forlag derom; men efter Deres Udtalelser forleden har jeg√ al Grund til at tro, at Forlaget ikke vil misbillige et sådant Arrangement1.

En venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Pontoppidan udgav Højsang på Aschehougs Forlag i oktober 1921. Se Fr. Hegels misbilligende brev 28.7.1921. tilbage