Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. december 1929

Jeg læser den bagfra


27.12.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Mange Tak for det store Pragtværk, hvormed De glædede mig. Både Tekst og Billeder var mig en ypperlig Underholdning i Juledagene, som jeg iøvrigt tilbragte med mine Børn, Børnebørn og Svigersønner. Med andre Ord: Julen, indledet som den blev af Deres og Deres Frues Besøg, forløb for mig i det allerbedste Selskab. Nu har jeg givet mig i Lag med Deres Bog om Åndslivet herhjemme i det sidste Århundrede1. Jeg læser den bagfra, sådan som man i gamle 2 Dage læste Avisen, overspringende Hovedartiklerne, eller gemmende dem hen, for straks at komme til Døgnets Smaanyt. Det interesserer mig at se Dem holde Revy over det yngste Digterkuld og udpege dem, der har Marskalstaven i Tornystret. De synes desværre næsten allesammen at høre til Musikkorpset, ikke at√ være fremtidige Hærførere men Tamburmajorernes Afløsere. Ak!

Nu blot en Nytårshilsen, også til Deres Frue, med gode Ønsker fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Deres Bog: det ottende og sidste bind af Det danske Folk Historie skrevet af danske Historikere (1926-29): "Det danske Folk under den fri Forfatning" der udkom i 1929. Bindet slutter med Vilh. Andersens del om "Aandslivet i den anden Halvdel af det nittende og Overgangen til det tyvende Aarhundrede". Se uddrag omhandlende Pontoppidan og Herman Bang. tilbage