Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 25. maj 1913

Deres kloge og milde Frisind

Esbjærg, d. 25. Maj 1913.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan!

"Individets Ret" – min Bog, der udkom 1911 og som jeg tillod mig at sende Dem et Ekspl. af, maatte jeg udgive paa egen Bekostning.

Jeg har nu skrevet en ny Bog: Det store Menneske, hvor jeg fortsætter og uddyber, hvad jeg antydede i før nævnte lille Bog.

Jeg kan imidlertid ikke med min lille Lærergage overkomme at udgive min ny 2 Bog.

Jeg tænker derfor paa at henvende mig til Gyldendalske Boghandel, og kunde jeg kun faa min Bog udgivet uden Omkostninger for mig, var jeg tilfreds.

Naar jeg tillader mig at henvende mig til Dem, er det for at bede Dem sende mig en Anbefaling1 til Forlaget, jeg kan vedlægge Manuskriptet.

Jeg haaber ikke, De vil nægte mig denne Tjeneste eller tager mig min Henvendelse ilde op. Personlig er jeg Dem jo ubekendt, men 3 De og jeg kæmper jo hver paa sin Maade for lignende Idéer. Jeg har lige læst Deres nye Bog: Torben og Jytte, og takker Dem for den Glæde, Læsningen har beredt mig. Det kloge og milde Frisind, som præger alle Deres Arbejder, er også denne Bogs Ejendommelighed.

Svarporto indlagt!

Deres ærbødige
Osvald Hansen.

 
[1] Anbefaling: se Pontoppidans brev til Peter Nansen 7.6.1913 og Peter Nansens svar 23.6.1913. tilbage